تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 27 مهرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه کمترین قیمت بیشترین قیمت عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,475 36,475 36,475 0 96 96 1395/08/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,935 39,935 39,935 1,430 1,078 1,012 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,577 36,900 37,719 1,518 2,090 1,518 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 37,398 38,509 39,333 1,500 2,480 1,500 1395/08/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,766 38,258 39,151 1,500 2,440 1,500 1395/08/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,631 35,894 35,894 500 12,300 500 1395/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 37,634 41,397 41,397 500 14,080 500 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 49,500 49,759 50,221 70 105 70 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 49,500 49,829 50,109 70 110 70 1395/08/02
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,244 49,269 50,001 600 1,640 600 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,577 38,510 39,359 1,012 2,970 1,012 1395/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 37,634 37,935 38,389 1,012 1,606 1,012 1395/08/13
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 39,619 43,260 43,700 600 2,080 600 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 39,935 39,935 39,935 0 418 418 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,206 47,789 48,160 100 280 100 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,206 46,319 47,109 100 290 100 1395/08/02
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 32,631 35,258 35,894 651 3,192 651 1395/08/02
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 39,619 39,620 39,669 200 210 200 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,502 42,020 43,139 650 1,820 650 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 37,479 42,006 42,499 506 2,706 506 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 39,035 43,519 45,419 50 130 50 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,935 42,529 43,111 1,000 3,410 1,000 1395/08/03
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 39,538 42,759 43,222 506 1,573 506 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 39,935 39,935 39,935 1,253 432 281 1395/08/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 39,935 39,935 39,935 0 972 972 1395/08/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 55,141 55,141 55,141 504 252 252 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 36,475 36,475 36,475 2,002 1,683 1,639 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 43,329 43,329 43,329 454 130 108 1395/08/03
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 40,616 40,616 40,616 418 22 22 1395/08/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 29,154 29,154 29,154 1,430 1,430 1,254 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 29,154 29,154 29,154 360 360 40 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,479 38,939 40,129 2,500 4,600 2,500 1395/08/02
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 31,486 32,309 32,580 132 286 132 1395/08/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,766 38,950 40,135 4,950 9,064 4,950 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,329 43,329 43,329 550 66 22 1395/08/02
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 38,957 39,669 40,699 55 132 55 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,935 40,247 41,636 1,000 2,020 1,000 1395/08/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,285 31,113 31,113 814 9,966 814 1395/08/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,602 33,662 33,662 880 13,255 880 1395/08/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,120 32,421 33,334 1,452 2,046 1,452 1395/08/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی (مچینگ) 55,141 55,141 55,141 0 81 81 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,475 36,475 36,475 0 363 363 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 29,154 29,154 29,154 0 176 176 1395/08/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,285 28,285 28,285 814 814 814 1395/08/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 55,141 55,141 55,141 20 20 20 1395/08/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 29,691 32,660 32,660 77 1,518 77 1395/08/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,120 33,414 35,332 1,870 4,158 1,870 1395/08/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 37,634 37,634 37,634 1,012 990 726 1395/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 29,154 29,154 29,154 990 704 242 1395/08/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,930 35,259 35,800 500 1,160 500 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,930 34,930 34,930 200 20 20 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 29,154 29,154 29,205 506 726 506 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 32,069 32,069 32,205 1,000 1,080 1,000 1395/08/02
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,475 36,475 36,475 3,000 700 600 1395/08/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,998 50,998 50,998 20 20 20 1395/08/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 29,154 29,154 29,154 2,000 2,400 1,960 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 29,154 500 20 0 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد نقدی 46,800 50 0 0 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 49,500 100 0 0 1395/08/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 43,000 100 0 0 1395/08/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 58,433 302 0 0 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 39,935 418 0 0 1395/08/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,519 506 0 0 1395/08/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 53,451 300 0 0 1395/08/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 56,244 150 0 0 1395/08/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 62,747 40 0 0 1395/08/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 55,141 294 0 0 1395/08/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,329 43,329 43,329 0 346 346 1395/08/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,634 37,634 37,634 0 286 286 1395/08/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,475 36,475 36,475 0 2,160 2,160 1395/08/03
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 37,766 37,766 37,766 0 144 144 1395/08/01
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 40,616 40,616 40,616 0 396 396 1395/08/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 29,154 29,154 29,154 0 60 60 1395/08/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,329 43,329 43,329 0 418 418 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 29,154 29,154 29,154 0 748 748 1395/08/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 29,154 29,154 29,154 0 40 40 1395/08/02

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖