معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 20 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,606 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,203 525 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,606 50,606 50,606 50,606 483 105 105
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,606 50,606 50,606 50,606 500 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 50,606 50,606 50,606 50,606 0 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 69,602 70,019 70,033 70,119 70 200 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 81,707 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 33,705 36,419 36,813 37,075 110 792 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,063 35,888 36,025 36,600 2,002 4,312 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,011 36,219 36,469 36,555 110 902 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,794 36,794 36,794 36,794 1,012 1,133 1,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 36,794 36,794 36,794 36,794 0 11 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 35,708 36,113 36,371 36,799 1,518 3,388 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 37,099 220 396 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,065 33,065 33,065 33,065 0 11 11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,069 39,069 39,069 39,069 0 462 462
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,069 39,069 39,069 39,069 4,950 2,288 2,112
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,897 37,897 37,897 37,897 0 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,205 43,279 43,726 44,959 1,500 2,540 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,205 41,205 41,205 41,205 990 616 594
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,205 41,205 41,205 41,205 0 374 374
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,205 41,205 41,205 41,205 1,500 1,240 980
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,205 41,205 41,205 41,205 0 520 520
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,205 41,205 41,205 41,205 220 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,325 45,325 45,325 45,325 518 497 432
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,325 45,325 45,325 45,325 1,100 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,205 37,910 37,910 37,910 1,100 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,205 37,910 37,910 37,910 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,921 41,921 41,921 41,921 110 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 39,993 1,012 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 40,673 40,673 40,673 40,673 1,012 242 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 40,673 40,809 40,990 41,239 363 638 363
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 41,646 41,646 41,646 41,646 0 310 310
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 41,646 41,646 41,646 41,646 3,000 1,710 1,330
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,512 37,512 37,512 37,512 0 100 100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,512 200 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,512 37,512 37,512 37,512 3,000 1,020 1,020
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 37,512 506 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,512 37,512 37,512 37,512 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,056 36,056 36,056 36,056 0 396 396
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,056 36,056 36,056 36,056 1,012 418 418
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,773 36,773 36,773 36,773 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,773 36,773 36,773 36,773 1,012 220 154
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,679 37,679 37,679 37,679 700 780 500
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 37,679 37,679 37,679 37,679 0 100 100
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 35,796 35,796 35,796 35,796 572 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,201 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,201 38,201 38,201 38,201 1,012 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,201 462 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 38,201 38,201 38,201 38,201 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,201 38,201 38,201 38,201 0 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,201 38,201 38,201 38,201 506 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,201 38,201 38,201 38,201 1,100 385 385
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,201 38,201 38,201 38,201 880 682 660
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,201 38,201 38,201 38,201 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,201 38,201 38,201 38,201 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,201 38,201 38,201 38,201 110 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 41,646 41,646 41,646 41,646 4,400 4,158 4,048
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,646 41,646 41,646 41,646 0 264 264
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 49,251 55,529 56,293 57,222 100 320 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,251 50,240 51,070 52,000 100 200 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 47,857 49,709 49,845 50,049 50 120 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 48,171 48,171 48,171 48,171 600 130 110
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 48,171 48,171 48,171 48,171 600 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,263 50,599 50,737 51,019 600 1,000 600
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,449 53,449 53,449 53,449 315 84 84
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 37,961 41,757 41,757 41,757 2,772 12,408 2,772
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,603 37,980 38,110 38,739 798 1,743 798
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,140 34,290 34,710 37,397 242 616 242
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,773 34,773 34,773 34,773 400 420 260
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 34,773 34,773 34,773 34,773 0 100 100
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,140 34,155 34,156 34,161 2,640 2,882 2,640
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,611 31,759 31,799 31,952 1,200 1,900 1,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 31,611 31,611 31,611 31,611 0 484 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,611 31,611 31,611 31,611 640 700 640
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,611 31,611 31,611 31,611 2,992 2,618 2,376
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,979 30,979 30,979 30,979 500 180 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,611 31,611 31,611 31,611 2,486 1,980 1,232
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 30,979 30,979 30,979 30,979 0 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,611 31,611 31,611 31,611 0 330 330

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖