معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 30 آذرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 62,319 62,319 62,319 62,319 210 84 84
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 62,319 62,319 62,319 62,319 202 141 141
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,890 68,890 68,890 68,890 420 294 294
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 68,890 68,890 68,890 68,890 210 210 210
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 68,233 68,233 68,233 68,233 100 40 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 68,233 68,233 68,233 68,233 0 40 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,369 36,705 36,705 36,705 66 473 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,393 37,832 37,832 37,832 418 6,798 418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 34,393 37,832 37,832 37,832 396 3,707 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,099 39,708 39,708 39,708 440 2,332 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,099 39,708 39,708 39,708 924 2,838 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,099 39,708 39,708 39,708 1,012 4,279 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,225 32,225 32,225 32,225 484 484 484
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 32,225 32,225 32,225 32,225 396 396 396
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,225 32,225 32,225 32,225 242 242 242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 32,225 32,225 32,225 32,225 198 198 198
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 46,495 46,495 46,495 46,495 110 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 46,495 46,495 46,495 46,495 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,570 41,229 41,464 42,601 3,300 5,700 3,300
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 1,500 930 770
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 1,518 990 946
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 1,500 1,140 810
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 110 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,339 50,339 50,339 50,339 216 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 45,762 46,369 46,509 46,678 216 497 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,762 45,762 45,762 45,762 2,200 176 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,762 45,762 45,762 45,762 0 242 242
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,580 41,605 41,743 41,957 3,000 3,230 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,537 39,537 39,537 39,537 2,000 1,120 760
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,537 39,537 39,537 39,537 0 540 540
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 39,537 39,537 39,537 39,537 2,002 880 880
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 38,506 38,506 38,506 38,506 3,003 2,431 2,178
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 39,239 39,239 39,239 39,239 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 40,239 41,213 41,534 42,301 300 590 300
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 40,239 40,770 40,868 41,219 400 760 400
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 1,012 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 39,395 39,395 39,395 39,395 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 1,078 209 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,395 39,395 39,395 39,395 0 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,395 39,395 39,395 39,395 990 198 88
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,358 50,358 50,358 50,358 200 160 120
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,358 50,358 50,358 50,358 0 80 80
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 50,358 51,309 51,309 51,309 100 170 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 48,892 49,051 49,159 49,339 50 90 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 46,287 46,955 47,063 47,444 800 1,900 800
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 48,029 51,989 52,136 52,420 750 2,280 750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 71,149 71,149 71,149 71,149 0 81 81
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 40,270 44,297 44,297 44,297 110 528 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 40,270 44,297 44,297 44,297 220 924 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم سلف 41,369 42,169 42,357 42,808 990 1,804 990
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 35,067 35,333 35,661 35,959 609 882 609
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 35,067 35,959 36,214 36,666 550 924 550
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 35,067 36,019 36,236 36,659 220 550 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 35,067 37,139 38,071 38,573 770 1,496 770
پلی وینیل کلراید S65-پالت پتروشیمی اروند نقدی 33,904 33,904 33,904 33,904 704 682 396
پلی وینیل کلراید S65-پالت پتروشیمی بندرامام نقدی 33,904 33,904 33,904 33,904 2,992 968 726
پلی وینیل کلراید S65-پالت پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 33,904 33,904 33,904 33,904 0 88 88
پلی وینیل کلراید S65-جامبو پتروشیمی غدیر نقدی 33,904 33,904 33,904 33,904 500 520 480

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖