قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه مورخ 96/1/6 نرخ ارز: 37551 95/12/15 نرخ ارز: 37708
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت (ریال بر کیلوگرم)
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 44,421 45,234
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 48,863 49,757
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 45,134 45,950
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 45,134 45,950
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,717 40,851
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 41,395 41,451
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 41,395 41,451
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,556 34,700
اروند پلی وینیل کلراید S7042 38,011 38,170
اروند پلی وینیل کلراید E7242 37,320 37,476
اروند پلی وینیل کلراید E7244 37,320 37,476
اروند پلی وینیل کلراید E6834 37,320 37,476
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 44,421 45,234
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 48,863 49,757
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 44,421 45,234
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,395 41,451
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,630 43,561
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,293 43,447
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 45,699 39,763
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,473 39,763
آبادان پلی وینیل کلراید S57 38,011 38,170
آبادان پلی وینیل کلراید S60 36,284 36,435
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,556 34,700
آبادان پلی وینیل کلراید S70 38,011 38,170
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 94,137 100,039
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 96,066 102,088
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 86,824 91,777
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,473 39,763
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,186 40,480
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,717 40,851
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 44,421 45,234
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 44,421 45,234
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,284 36,435
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,556 34,700
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 38,011 38,170
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 39,407 38,856
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,764 39,214
پلی پروپیلن جم HP422H 39,942 39,393
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,407 38,856
پلی پروپیلن جم HP 502P 39,407 38,856
پلی پروپیلن جم HP 552R 39,407 38,856
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,407 38,856
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 44,473 43,942
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 44,473 43,942
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 44,473 43,942
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 45,543 45,017
پلی پروپیلن جم HP 564 S 41,191 40,647
پلی پروپیلن جم EP3130UV 47,612 47,095
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 39,407 38,856
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,407 38,856
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,407 38,856
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,407 38,856
پلی نار P-CR-380 40,656 40,109
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 57,964 59,336
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 55,257 56,657
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 52,573 53,905
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 49,889 51,153
تبریز ABS 74,131 79,076
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 53,393 57,034
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 53,393 57,034
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 53,393 57,034
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 51,882 55,420
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 48,664 52,027
تبریز EPS Oversize 48,664 52,027
تبریز EPS Fine 45,834 49,001
تبریز EPS SuperFine 45,834 49,001
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,293 43,447
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,641 44,800
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,293 43,447
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 44,006 44,163
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,249 41,552
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,473 39,763
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,186 40,480
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,473 39,763
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,186 40,480
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,841 42,149
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,128 41,432
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,338 40,637
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,052 41,354
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,473 39,763
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,186 40,480
بانیار EPS 100-FR 55,137 58,753
بانیار EPS 200-FR 55,137 58,753
بانیار EPS 300-FR 55,137 58,753
بانیار EPS 400-FR 54,087 57,634
بانیار EPS 500-FR 50,762 54,134
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 55,257 56,657
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 52,573 53,905
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,717 40,851
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,717 40,851
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,473 39,763
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,186 40,480
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,473 39,763
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,186 40,480
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,473 39,763
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,186 40,480
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,473 39,763
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 43,630 43,561
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 45,699 46,125
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 45,788
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,616 46,956
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 43,178 43,242
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,249 41,552
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,293 43,447
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,641 44,800
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,854 41,155
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,473 39,763
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,186 40,480
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,473 39,763
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,186 40,480
خوزستان PGPC 1822 42 43,942
خوزستان PGPC 0712 42 38,856
خوزستان PGPC 1218 42 38,856
خوزستان PGPC 0407 42 38,856
خوزستان PGPC 2230 42 38,856
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 70,180 38,856
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 56,446 38,856
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 56,446 39,214
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 70,180 38,856
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 70,180 38,856
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 70,180 38,856
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 70,180 43,942
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 76,245 43,942
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 72,927 43,942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 44,473 43,942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,764 39,214
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,407 38,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,407 38,856
شازند PP-R270G 44,473 43,942
شازند PP-EP2X CI 44,473 43,942
شازند PP-EP2X CE 44,473 43,942
شازند PP-ARP 230 44,473 43,942
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 41,191 40,647
شازند PP R 40 44,473 43,942
شازند PP R 60 44,473 43,942
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,407 38,856
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,407 38,856
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,407 38,856
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 40,656 40,109
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 39,407 38,856
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,473 39,763
شازند *HD-EX3(PE80) 42,509 42,472
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,395 41,451
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,717 40,851
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,052 41,354
شازند PBR 103,168 112,555
شازند PBR -1210S 108,162 117,570
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,641 44,800
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,293 43,447
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,293 43,447
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 39,966 40,622
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 38,796 39,433
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 39,637 40,288
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 38,467 39,099
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 37,589 38,207
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 38,723 39,359
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 36,638 37,240
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 37,772 38,392
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 36,456 37,054
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 37,589 38,207
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 36,309 36,906
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 37,443 38,058
شهیدتند گویان PET S آمورف 37,223 37,835
شهیدتند گویان PET N آمورف 36,127 36,720
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 35,653 36,265
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 34,583 35,176
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 35,101 35,703
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 34,065 34,650
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 35,273 35,878
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 34,238 34,825
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 37,068 37,704
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 35,964 36,581
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,556 34,700
غدیر پلی وینیل کلراید S57 38,011 38,170
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 44,421 45,234
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 44,421 45,234
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 45,134 45,950
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 44,421 45,234
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 44,421 45,234
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 44,421 45,234
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 44,421 45,234
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 48,863 49,757
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,395 41,451
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,473 39,763
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,186 40,480
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 44,473 43,942
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,764 39,214
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,407 38,856
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 44,473 43,942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,726 41,184
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,764 39,214
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 44,473 43,942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 44,473 43,942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 44,473 43,942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,407 38,856
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,407 38,856
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,407 38,856
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,764 39,214
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,407 38,856
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,942 39,393
نوید زرشیمی ZR 340R 45,543 45,017
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 41,395 41,451
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 74,131 79,076
قائد بصیر ABS 75 87,024 92,828
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,473 39,763
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,186 40,480
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,473 39,763
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,186 40,480
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,717 40,851
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 43,178 43,242
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,395 41,451
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,186 40,480
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,473 39,763
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,186 40,480
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,293 43,447
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,293 43,447
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,293 43,447
تخت جمشید لاتکس 26,634 28,304
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 55,257 56,657
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖