تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/11 قیمت ارز : 34550ریال 33
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/7/27 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,415 38,205 1
آریا ساسول LH0030 38,415 38,205 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,072 38,862 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,072 38,862 1
آریا ساسول HB 5020 38,077 37,982 0
آریا ساسول HCH5110 38,320 38,372 -0
آریا ساسول MF 3713 38,320 38,372 -0
اروند PVC- S6532 23,304 24,159 -4
اروند PVC - S7042 25,634 26,574 -4
اروند PVC - E7242 25,634 26,574 -4
اروند PVC - E7244 25,634 26,574 -4
اروند PVC - E6834 25,634 26,574 -4
امیرکبیر LD2420H 38,415 38,205 1
امیرکبیر LD2420D 38,415 38,205 1
امیرکبیر EX5 38,320 38,372 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,149 41,467 -1
امیرکبیر LL0209 AA 39,817 39,714 0
ایلام HD 2200J 36,748 36,567 0
آبادان PVC-S57 25,634 26,574 -4
آبادان PVC-S60 24,469 25,366 -4
آبادان PVC-S65 23,304 24,159 -4
آبادان PVC-S70 25,634 26,574 -4
بندر امام SBR 1502 38,504 39,502 -3
بندر امام SBR 1500 39,275 40,292 -3
بندر امام SBR 1712 35,140 36,223 -3
بندر امام HI 0500 36,748 36,567 0
بندر امام HI 0500 UA 37,405 37,223 0
بندر امام HD 0035 38,077 37,982 0
بندر امام LH 0075 38,415 38,205 1
بندر امام LF 0200 38,415 38,205 1
بندر امام PVC S6058 24,469 25,366 -4
بندر امام PVC 6558 23,304 24,159 -4
بندر امام PVC 7054 25,634 26,574 -4
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,207 34,388 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 34,207 34,388 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 36,176 36,357 -0
پلی نار SF 060 33,878 34,060 -1
پلی نار SF 1160 33,878 34,060 -1
پلی نار PYI 250 33,878 34,060 -1
تبریز HIPS 7240 38,353 37,751 2
تبریز GPPS 1540 36,318 36,045 1
تبریز GPPS 1460 34,502 34,243 1
تبریز GPPS 1160 32,686 32,441 1
تبریز EPS 100 36,978 36,716 1
تبریز EPS 200 36,978 36,716 1
تبریز EPS 300 36,978 36,716 1
تبریز EPS 400 36,252 35,996 1
تبریز EPS 500 33,816 33,573 1
تبریز EPS Oversize 33,816 33,573 1
تبریز EPS Fine 31,787 31,558 1
تبریز EPS SuperFine 31,787 31,558 1
تبریز LL0 209 AA 39,817 39,714 0
تبریز LL0 209 KJ 39,987 39,884 0
تبریز LL0 220 AA 38,400 38,301 0
تبریز LL 0220KJ 39,057 38,957 0
تبریز MD 3840 UV 38,218 38,029 0
تبریز HD EA 6070 36,748 36,567 0
تبریز HD UA 6070 37,405 37,223 0
تبریز HD EA 5218 36,748 36,567 0
تبریز HD UA 5218 37,405 37,223 0
تبریز HD 5030 SA 38,953 38,761 0
تبریز HD 5030 EA 38,297 38,105 1
تبریز HD 4440 EA 37,562 37,373 1
تبریز HD 4440 UA 38,218 38,029 0
تبریز HD EA 6040 36,748 36,567 0
تبریز HD UA 6040 37,405 37,223 0
بانیار EPS 100-FR 38,986 38,724 1
بانیار EPS 200-FR 38,986 38,724 1
بانیار EPS 300-FR 38,986 38,724 1
بانیار EPS 400-FR 38,222 37,965 1
بانیار EPS 500-FR 35,687 35,443 1
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,318 36,045 1
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,502 34,243 1
جم HD BL3 38,077 37,982 0
جم HD BL4 38,077 37,982 0
جم HD 60507 36,748 36,567 0
جم HD 60507 UV 37,405 37,223 0
جم HD 52518 36,748 36,567 0
جم HD 52518 UV 37,405 37,223 0
جم HD 52505 36,748 36,567 0
جم HD 52511 36,748 36,567 0
جم HD EX3(PE100)** 41,149 41,467 -1
جم MD 38504UV 38,218 38,029 0
جم LL22501 AA 39,817 39,714 0
جم LL22501 KJ 39,987 39,884 0
جم LL32604 UV 38,218 38,029 0
خوزستان PGPC 1822 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 0712 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 1218 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 0407 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 2230 61,936 61,918 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 53,287 54,032 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 53,287 54,032 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 71,504 72,244 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 68,451 69,192 -1
رجال RG 3212 E 39,786 39,966 -0
رجال RG 1101XXS 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101S 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101XS 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101P 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101XP 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101XN 33,878 34,060 -1
رجال RG 1104K 34,207 34,388 -1
رجال RG 1102H 33,878 34,060 -1
رجال RG 1102L 33,878 34,060 -1
رجال RG 1102XK 33,878 34,060 -1
شازند PP-R270G 39,786 39,966 -0
شازند PP-EP2X CI 39,786 39,966 -0
شازند PP-EP2X CE 39,786 39,966 -0
شازند PP-ARP 230 39,786 39,966 -0
شازند PP-HP 565 S 36,176 36,357 -0
شازند PP R 40 39,786 39,966 -0
شازند PP R 60 39,786 39,966 -0
شازند PP-HP 550 J 33,878 34,060 -1
شازند PP-HP 552 R 33,878 34,060 -1
شازند PP-HP 554 P 33,878 34,060 -1
شازند PP-V30GA 35,191 35,372 -1
شازند PP-V30S 33,878 34,060 -1
شازند HD-5620 EA 36,748 36,567 0
شازند *HD-EX3(PE80) 39,637 40,033 -1
شازند HD-EX5 38,320 38,372 -0
شازند HD-BL3 38,077 37,982 0
شازند MD 3840 UA 38,218 38,029 0
شازند PBR 35,022 36,242 -3
شازند PBR -1210S 39,617 40,836 -3
شازند LL0 209 KJ 39,987 39,884 0
شازند LL0 209 AA 39,817 39,714 0
شازند LL0410 AA 39,817 39,714 0
شهیدتند گویان PET BG845 31,283 31,230 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,283 31,230 0
شهیدتند گویان PET BG 825 31,022 30,970 0
شهیدتند گویان PET BG821 31,022 30,970 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,310 30,258 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,310 30,258 0
شهیدتند گویان PET BG781 29,557 29,506 0
شهیدتند گویان PET BG785 29,557 29,506 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,128 29,078 0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,676 28,627 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,128 29,078 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,284 28,109 1
شهیدتند گویان PET TG641 28,284 28,109 1
شهیدتند گویان PET TG621 27,863 27,690 1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,421 29,239 1
غدیر PVC-S65 23,304 24,159 -4
غدیر PVC-S57 25,634 26,574 -4
لاله LD 2102TX00 38,415 38,205 1
لاله LD 2101 TN 47 38,415 38,205 1
لاله LD 1922 T 39,072 38,862 1
لاله LD 2404 TC47 38,415 38,205 1
لاله LD 2004 TC00 38,415 38,205 1
لاله LD 2100TN00 38,415 38,205 1
مارون HD-EX5 38,320 38,372 -0
مارون HD-I4 36,748 36,567 0
مارون HD-I4 UV 37,405 37,223 0
مارون PP-C30S 33,878 34,060 -1
مارون PP-V30S 33,878 34,060 -1
مارون PP-Z30S 33,878 34,060 -1
مارون PP-V30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-F30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-V79S 33,878 34,060 -1
مارون PP-V79G 33,878 34,060 -1
مارون PP-X30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-MR230C 39,786 39,966 -0
مارون PP-EP1X35AF 34,207 34,388 -1
مارون PP-T30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-T31SE 33,878 34,060 -1
مارون PP EP-C40R 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 36,176 36,357 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 34,207 34,388 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZH510L 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH520J 34,207 34,388 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,403 34,585 -1
مهر HD 7000 F 38,320 38,372 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,748 36,567 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,405 37,223 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,748 36,567 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,405 37,223 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 38,077 37,982 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,289 40,340 -0
تخت جمشید لاتکس 10,894 11,176 -3
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال -500 1.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,600 ریال -750 1.77% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,600 ریال -500 1.19% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,300 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,350 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,180 ریال 180 0.43% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال -700 1.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
52518 39,500 ریال -150 0.38% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,700 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
2420h 48,700 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,600 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 44,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال -350 0.74% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,700 ریال -350 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,000 ریال -1000 2.13% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 51,000 ریال 1300 2.55% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,500 ریال -700 1.48% نمودار و آرشیو
C30s 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال -700 1.49% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,600 ریال 1000 2.24% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,800 ریال -450 0.8% نمودار و آرشیو
1540 53,100 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,800 ریال -700 1.47% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
552R Maroun 47,200 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 51,300 ریال -1200 2.29% نمودار و آرشیو
RP340 50,400 ریال 900 1.79% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 73,800 ریال 300 0.41% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,500 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 75,500 ریال 2000 2.65% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖