پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/11 قیمت ارز : 34550ریال 33
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/7/27 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,415 38,205 1
آریا ساسول LH0030 38,415 38,205 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,072 38,862 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,072 38,862 1
آریا ساسول HB 5020 38,077 37,982 0
آریا ساسول HCH5110 38,320 38,372 -0
آریا ساسول MF 3713 38,320 38,372 -0
اروند PVC- S6532 23,304 24,159 -4
اروند PVC - S7042 25,634 26,574 -4
اروند PVC - E7242 25,634 26,574 -4
اروند PVC - E7244 25,634 26,574 -4
اروند PVC - E6834 25,634 26,574 -4
امیرکبیر LD2420H 38,415 38,205 1
امیرکبیر LD2420D 38,415 38,205 1
امیرکبیر EX5 38,320 38,372 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,149 41,467 -1
امیرکبیر LL0209 AA 39,817 39,714 0
ایلام HD 2200J 36,748 36,567 0
آبادان PVC-S57 25,634 26,574 -4
آبادان PVC-S60 24,469 25,366 -4
آبادان PVC-S65 23,304 24,159 -4
آبادان PVC-S70 25,634 26,574 -4
بندر امام SBR 1502 38,504 39,502 -3
بندر امام SBR 1500 39,275 40,292 -3
بندر امام SBR 1712 35,140 36,223 -3
بندر امام HI 0500 36,748 36,567 0
بندر امام HI 0500 UA 37,405 37,223 0
بندر امام HD 0035 38,077 37,982 0
بندر امام LH 0075 38,415 38,205 1
بندر امام LF 0200 38,415 38,205 1
بندر امام PVC S6058 24,469 25,366 -4
بندر امام PVC 6558 23,304 24,159 -4
بندر امام PVC 7054 25,634 26,574 -4
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,207 34,388 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 34,207 34,388 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,878 34,060 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,786 39,966 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 36,176 36,357 -0
پلی نار SF 060 33,878 34,060 -1
پلی نار SF 1160 33,878 34,060 -1
پلی نار PYI 250 33,878 34,060 -1
تبریز HIPS 7240 38,353 37,751 2
تبریز GPPS 1540 36,318 36,045 1
تبریز GPPS 1460 34,502 34,243 1
تبریز GPPS 1160 32,686 32,441 1
تبریز EPS 100 36,978 36,716 1
تبریز EPS 200 36,978 36,716 1
تبریز EPS 300 36,978 36,716 1
تبریز EPS 400 36,252 35,996 1
تبریز EPS 500 33,816 33,573 1
تبریز EPS Oversize 33,816 33,573 1
تبریز EPS Fine 31,787 31,558 1
تبریز EPS SuperFine 31,787 31,558 1
تبریز LL0 209 AA 39,817 39,714 0
تبریز LL0 209 KJ 39,987 39,884 0
تبریز LL0 220 AA 38,400 38,301 0
تبریز LL 0220KJ 39,057 38,957 0
تبریز MD 3840 UV 38,218 38,029 0
تبریز HD EA 6070 36,748 36,567 0
تبریز HD UA 6070 37,405 37,223 0
تبریز HD EA 5218 36,748 36,567 0
تبریز HD UA 5218 37,405 37,223 0
تبریز HD 5030 SA 38,953 38,761 0
تبریز HD 5030 EA 38,297 38,105 1
تبریز HD 4440 EA 37,562 37,373 1
تبریز HD 4440 UA 38,218 38,029 0
تبریز HD EA 6040 36,748 36,567 0
تبریز HD UA 6040 37,405 37,223 0
بانیار EPS 100-FR 38,986 38,724 1
بانیار EPS 200-FR 38,986 38,724 1
بانیار EPS 300-FR 38,986 38,724 1
بانیار EPS 400-FR 38,222 37,965 1
بانیار EPS 500-FR 35,687 35,443 1
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,318 36,045 1
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,502 34,243 1
جم HD BL3 38,077 37,982 0
جم HD BL4 38,077 37,982 0
جم HD 60507 36,748 36,567 0
جم HD 60507 UV 37,405 37,223 0
جم HD 52518 36,748 36,567 0
جم HD 52518 UV 37,405 37,223 0
جم HD 52505 36,748 36,567 0
جم HD 52511 36,748 36,567 0
جم HD EX3(PE100)** 41,149 41,467 -1
جم MD 38504UV 38,218 38,029 0
جم LL22501 AA 39,817 39,714 0
جم LL22501 KJ 39,987 39,884 0
جم LL32604 UV 38,218 38,029 0
خوزستان PGPC 1822 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 0712 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 1218 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 0407 61,936 61,918 0
خوزستان PGPC 2230 61,936 61,918 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 53,287 54,032 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 53,287 54,032 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 65,924 66,665 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 71,504 72,244 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 68,451 69,192 -1
رجال RG 3212 E 39,786 39,966 -0
رجال RG 1101XXS 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101S 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101XS 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101P 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101XP 33,878 34,060 -1
رجال RG 1101XN 33,878 34,060 -1
رجال RG 1104K 34,207 34,388 -1
رجال RG 1102H 33,878 34,060 -1
رجال RG 1102L 33,878 34,060 -1
رجال RG 1102XK 33,878 34,060 -1
شازند PP-R270G 39,786 39,966 -0
شازند PP-EP2X CI 39,786 39,966 -0
شازند PP-EP2X CE 39,786 39,966 -0
شازند PP-ARP 230 39,786 39,966 -0
شازند PP-HP 565 S 36,176 36,357 -0
شازند PP R 40 39,786 39,966 -0
شازند PP R 60 39,786 39,966 -0
شازند PP-HP 550 J 33,878 34,060 -1
شازند PP-HP 552 R 33,878 34,060 -1
شازند PP-HP 554 P 33,878 34,060 -1
شازند PP-V30GA 35,191 35,372 -1
شازند PP-V30S 33,878 34,060 -1
شازند HD-5620 EA 36,748 36,567 0
شازند *HD-EX3(PE80) 39,637 40,033 -1
شازند HD-EX5 38,320 38,372 -0
شازند HD-BL3 38,077 37,982 0
شازند MD 3840 UA 38,218 38,029 0
شازند PBR 35,022 36,242 -3
شازند PBR -1210S 39,617 40,836 -3
شازند LL0 209 KJ 39,987 39,884 0
شازند LL0 209 AA 39,817 39,714 0
شازند LL0410 AA 39,817 39,714 0
شهیدتند گویان PET BG845 31,283 31,230 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,283 31,230 0
شهیدتند گویان PET BG 825 31,022 30,970 0
شهیدتند گویان PET BG821 31,022 30,970 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,310 30,258 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,310 30,258 0
شهیدتند گویان PET BG781 29,557 29,506 0
شهیدتند گویان PET BG785 29,557 29,506 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,128 29,078 0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,676 28,627 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,128 29,078 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,284 28,109 1
شهیدتند گویان PET TG641 28,284 28,109 1
شهیدتند گویان PET TG621 27,863 27,690 1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,421 29,239 1
غدیر PVC-S65 23,304 24,159 -4
غدیر PVC-S57 25,634 26,574 -4
لاله LD 2102TX00 38,415 38,205 1
لاله LD 2101 TN 47 38,415 38,205 1
لاله LD 1922 T 39,072 38,862 1
لاله LD 2404 TC47 38,415 38,205 1
لاله LD 2004 TC00 38,415 38,205 1
لاله LD 2100TN00 38,415 38,205 1
مارون HD-EX5 38,320 38,372 -0
مارون HD-I4 36,748 36,567 0
مارون HD-I4 UV 37,405 37,223 0
مارون PP-C30S 33,878 34,060 -1
مارون PP-V30S 33,878 34,060 -1
مارون PP-Z30S 33,878 34,060 -1
مارون PP-V30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-F30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-V79S 33,878 34,060 -1
مارون PP-V79G 33,878 34,060 -1
مارون PP-X30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-MR230C 39,786 39,966 -0
مارون PP-EP1X35AF 34,207 34,388 -1
مارون PP-T30G 33,878 34,060 -1
مارون PP-T31SE 33,878 34,060 -1
مارون PP EP-C40R 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 36,176 36,357 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 34,207 34,388 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,786 39,966 -0
نوید زرشیمی ZH510L 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH520J 34,207 34,388 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 33,878 34,060 -1
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,403 34,585 -1
مهر HD 7000 F 38,320 38,372 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,748 36,567 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,405 37,223 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,748 36,567 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,405 37,223 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 38,077 37,982 0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,289 40,340 -0
تخت جمشید لاتکس 10,894 11,176 -3
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

بروز مشکل