قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/19
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/05 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,096 47,157 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,806 51,873 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,835 47,904 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,835 47,904 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,439 40,617 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,393 40,332 0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,393 40,332 0
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,175 33,570 -1
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,492 36,927 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7242 35,829 36,256 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7244 35,829 36,256 -1
اروند پلی وینیل کلراید E6834 35,829 36,256 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,096 47,157 -0
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,806 51,873 -0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,377 41,795 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,081 41,516 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,705 44,102 -1
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,289 39,860 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,492 36,927 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S60 34,834 35,249 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,175 33,570 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S70 36,492 36,927 -1
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 85,662 75,134 14
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 87,375 76,637 14
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 73,354 68,433 7
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,289 39,860 -1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,028 40,607 -1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,439 40,617 -0
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,096 47,157 -0
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,096 47,157 -0
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,834 35,249 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,175 33,570 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,492 36,927 -1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 36,288 36,134 0
پلی پروپیلن جم HP422H 36,472 36,321 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم HP 552R 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 41,165 41,066 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 41,165 41,066 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 41,165 41,066 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 42,273 42,186 0
پلی پروپیلن جم HP 564 S 37,765 37,628 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 44,231 43,980 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 35,918 35,760 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 35,918 35,760 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 35,918 35,760 0
پلی نار P-CR-380 37,211 37,068 0
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 51,378 50,352 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 50,004 48,272 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 47,504 45,858 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 45,004 43,445 4
تبریز ABS 73,696 73,985 -0
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 51,070 53,662 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 51,070 53,662 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 51,070 53,662 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 49,582 52,099 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 46,401 48,785 -5
تبریز EPS Oversize 46,401 48,785 -5
تبریز EPS Fine 43,617 45,858 -5
تبریز EPS SuperFine 43,617 45,858 -5
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,081 41,516 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,403 42,825 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,081 41,516 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,820 42,264 1
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,057 41,654 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,289 39,860 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,028 40,607 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,289 39,860 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,028 40,607 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,646 42,252 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,907 41,504 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,121 40,707 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,860 41,454 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,289 39,860 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,028 40,607 -1
بانیار EPS 100-FR 52,835 55,428 -5
بانیار EPS 200-FR 52,835 55,428 -5
بانیار EPS 300-FR 52,835 55,428 -5
بانیار EPS 400-FR 51,799 54,341 -5
بانیار EPS 500-FR 48,507 50,914 -5
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 50,004 48,272 4
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 47,504 45,858 4
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,439 40,617 -0
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,439 40,617 -0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,377 41,795 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,705 44,102 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 45,575 46,238 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,432 47,104 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,240 42,200 0
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,057 41,654 -1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,081 41,516 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,403 42,825 1
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,664 41,255 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,028 40,607 -1
خوزستان PGPC 1822 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 0712 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 1218 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 0407 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 2230 84,497 84,043 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 55,416 51,660 7
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 55,416 51,660 7
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 75,921 72,395 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 72,485 68,921 5
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 41,165 41,066 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 36,288 36,134 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 35,918 35,760 0
شازند PP-R270G 41,165 41,066 0
شازند PP-EP2X CI 41,165 41,066 0
شازند PP-EP2X CE 41,165 41,066 0
شازند PP-ARP 230 41,165 41,066 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 37,765 37,628 0
شازند PP R 40 41,165 41,066 0
شازند PP R 60 41,165 41,066 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,918 35,760 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,918 35,760 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 35,918 35,760 0
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 37,211 37,068 0
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 35,918 35,760 0
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,289 39,860 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 40,698 41,070 -1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,439 40,617 -0
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,860 41,454 -1
شازند PBR 87,452 79,560 10
شازند PBR -1210S 92,625 84,790 9
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,403 42,825 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,081 41,516 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,081 41,516 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 39,703 39,139 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 39,703 39,139 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 39,372 38,813 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 39,372 38,813 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 38,467 37,921 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 38,467 37,921 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 37,512 36,979 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 37,512 36,979 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 36,968 36,443 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 36,394 35,877 1
شهیدتند گویان PET آمورف 36,968 36,443 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 35,229 34,100 3
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 35,229 34,100 3
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 34,704 33,592 3
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 36,645 35,471 3
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,175 33,570 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,492 36,927 -1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,835 47,904 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,806 51,873 -0
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,289 39,860 -1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,028 40,607 -1
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 41,165 41,066 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 36,288 36,134 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 38,320 38,189 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 36,288 36,134 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 36,288 36,134 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 36,472 36,321 0
نوید زرشیمی ZR 340R 42,273 42,186 0
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,393 40,332 0
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 73,696 73,985 -0
قائد بصیر ABS 75 86,513 86,852 -0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,289 39,860 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,028 40,607 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,289 39,860 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,028 40,607 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,439 40,617 -0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,240 42,200 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,028 40,607 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,289 39,860 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,028 40,607 -1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,081 41,516 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,081 41,516 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,081 41,516 1
تخت جمشید لاتکس 24,236 21,257 14
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 50,004 48,272 4
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 38891 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 76,000 ریال 2400 3.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 76,000 ریال 2700 3.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 77,000 ریال 1700 2.21% نمودار و آرشیو
0075 69,300 ریال 800 1.15% نمودار و آرشیو
020 67,500 ریال 1000 1.48% نمودار و آرشیو
Lf190 66,500 ریال 900 1.35% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 63,800 ریال 2800 4.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 64,000 ریال 2200 3.44% نمودار و آرشیو
2420h 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,900 ریال 700 1.11% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,200 ریال 400 0.52% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 76,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 75,500 ریال -1000 1.31% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,500 ریال 900 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 83,800 ریال 3300 3.94% نمودار و آرشیو
ZR230 83,500 ریال 3000 3.59% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖