تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/19
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/05 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,096 47,157 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,806 51,873 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,835 47,904 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,835 47,904 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,439 40,617 -0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,393 40,332 0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,393 40,332 0
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,175 33,570 -1
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,492 36,927 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7242 35,829 36,256 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7244 35,829 36,256 -1
اروند پلی وینیل کلراید E6834 35,829 36,256 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,096 47,157 -0
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,806 51,873 -0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,377 41,795 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,081 41,516 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,705 44,102 -1
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,289 39,860 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,492 36,927 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S60 34,834 35,249 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,175 33,570 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S70 36,492 36,927 -1
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 85,662 75,134 14
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 87,375 76,637 14
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 73,354 68,433 7
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,289 39,860 -1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,028 40,607 -1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,439 40,617 -0
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,096 47,157 -0
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,096 47,157 -0
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,834 35,249 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,175 33,570 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,492 36,927 -1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 36,288 36,134 0
پلی پروپیلن جم HP422H 36,472 36,321 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم HP 552R 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,918 35,760 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 41,165 41,066 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 41,165 41,066 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 41,165 41,066 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 42,273 42,186 0
پلی پروپیلن جم HP 564 S 37,765 37,628 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 44,231 43,980 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 35,918 35,760 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 35,918 35,760 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 35,918 35,760 0
پلی نار P-CR-380 37,211 37,068 0
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 51,378 50,352 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 50,004 48,272 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 47,504 45,858 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 45,004 43,445 4
تبریز ABS 73,696 73,985 -0
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 51,070 53,662 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 51,070 53,662 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 51,070 53,662 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 49,582 52,099 -5
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 46,401 48,785 -5
تبریز EPS Oversize 46,401 48,785 -5
تبریز EPS Fine 43,617 45,858 -5
تبریز EPS SuperFine 43,617 45,858 -5
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,081 41,516 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,403 42,825 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,081 41,516 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,820 42,264 1
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,057 41,654 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,289 39,860 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,028 40,607 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,289 39,860 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,028 40,607 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,646 42,252 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,907 41,504 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,121 40,707 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,860 41,454 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,289 39,860 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,028 40,607 -1
بانیار EPS 100-FR 52,835 55,428 -5
بانیار EPS 200-FR 52,835 55,428 -5
بانیار EPS 300-FR 52,835 55,428 -5
بانیار EPS 400-FR 51,799 54,341 -5
بانیار EPS 500-FR 48,507 50,914 -5
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 50,004 48,272 4
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 47,504 45,858 4
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,439 40,617 -0
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,439 40,617 -0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,377 41,795 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,705 44,102 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 45,575 46,238 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,432 47,104 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,240 42,200 0
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,057 41,654 -1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,081 41,516 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,403 42,825 1
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,664 41,255 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,028 40,607 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,289 39,860 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,028 40,607 -1
خوزستان PGPC 1822 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 0712 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 1218 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 0407 84,497 84,043 1
خوزستان PGPC 2230 84,497 84,043 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 55,416 51,660 7
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 55,416 51,660 7
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 69,640 66,044 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 75,921 72,395 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 72,485 68,921 5
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 41,165 41,066 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 36,288 36,134 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 35,918 35,760 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 35,918 35,760 0
شازند PP-R270G 41,165 41,066 0
شازند PP-EP2X CI 41,165 41,066 0
شازند PP-EP2X CE 41,165 41,066 0
شازند PP-ARP 230 41,165 41,066 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 37,765 37,628 0
شازند PP R 40 41,165 41,066 0
شازند PP R 60 41,165 41,066 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,918 35,760 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,918 35,760 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 35,918 35,760 0
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 37,211 37,068 0
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 35,918 35,760 0
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,289 39,860 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 40,698 41,070 -1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,439 40,617 -0
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,860 41,454 -1
شازند PBR 87,452 79,560 10
شازند PBR -1210S 92,625 84,790 9
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,403 42,825 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,081 41,516 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,081 41,516 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 39,703 39,139 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 39,703 39,139 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 39,372 38,813 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 39,372 38,813 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 38,467 37,921 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 38,467 37,921 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 37,512 36,979 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 37,512 36,979 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 36,968 36,443 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 36,394 35,877 1
شهیدتند گویان PET آمورف 36,968 36,443 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 35,229 34,100 3
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 35,229 34,100 3
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 34,704 33,592 3
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 36,645 35,471 3
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,175 33,570 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,492 36,927 -1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,835 47,904 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,096 47,157 -0
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,806 51,873 -0
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,289 39,860 -1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,028 40,607 -1
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 41,165 41,066 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 36,288 36,134 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 35,918 35,760 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 38,320 38,189 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 36,288 36,134 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 41,165 41,066 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 36,288 36,134 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,918 35,760 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 36,472 36,321 0
نوید زرشیمی ZR 340R 42,273 42,186 0
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,393 40,332 0
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 73,696 73,985 -0
قائد بصیر ABS 75 86,513 86,852 -0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,289 39,860 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,028 40,607 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,289 39,860 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,028 40,607 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,439 40,617 -0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,240 42,200 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,393 40,332 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,028 40,607 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,289 39,860 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,028 40,607 -1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,081 41,516 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,081 41,516 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,081 41,516 1
تخت جمشید لاتکس 24,236 21,257 14
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 50,004 48,272 4
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 38891 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۷ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,700 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,400 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,850 ریال 150 0.37% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,200 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,200 ریال 500 1.21% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
020 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
Lf190 48,600 ریال 900 1.85% نمودار و آرشیو
52518 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,700 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,600 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 43,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 49,500 ریال -600 1.2% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,900 ریال -250 0.54% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,200 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,800 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
1540 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,300 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Maroun 47,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,200 ریال نمودار و آرشیو
RP340 49,200 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 76,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 35,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 35,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 35,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 34,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 78,500 ریال -500 0.63% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖