عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواداولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 اسفندماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 سلف 1396/01/05 96,984 504 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1395/12/22 96,984 504 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/22 87,188 820 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/22 87,188 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/22 87,188 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/12/26 87,188 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1396/01/05 87,188 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1396/01/08 87,188 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/22 95,037 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/24 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1395/12/26 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1396/01/05 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1396/01/08 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/12/22 38,392 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/12/23 37,240 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/12/22 40,288 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/12/22 39,099 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1395/12/22 39,433 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/12/22 36,265 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/12/22 45,950 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/12/22 43,447 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/12/22 43,447 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/12/22 44,800 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/12/22 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1395/12/26 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1396/01/05 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1396/01/08 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/12/22 45,234 1,518 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/12/22 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/12/22 45,234 80 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/12/22 45,234 704 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/01/12 43,561 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/22 40,851 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/12/22 46,125 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/12/22 39,763 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 1396/01/08 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 1396/01/05 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 1395/12/26 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/12/22 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/12/22 41,451 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/22 41,451 1,606 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/23 41,451 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/12/22 41,451 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/12/22 56,657 750 0 تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/12/22 112,555 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1395/12/22 47,095 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/12/22 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S60 سلف 1395/12/26 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S60 سلف 1396/01/05 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S60 سلف 1396/01/08 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/01/15 34,700 2,486 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/22 34,700 1,012 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/22 34,700 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/01/08 34,700 2,486 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1395/12/22 81,670 20 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/12/22 60,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/22 73,422 92 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/22 45,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/12/22 90,035 10 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/12/22 80,031 110 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,711 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,711 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 1395/12/22 36,187 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,711 594 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 نقدی 1395/12/22 24,879 30 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,710 250 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1395/12/22 24,511 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1395/12/22 36,766 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/12/22 42,260 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 نقدی 1395/12/22 35,787 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 نقدی 1395/12/22 31,810 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 3 نقدی 1395/12/22 21,870 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 نقدی 1395/12/22 33,161 264 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 1 نقدی 1395/12/22 50,991 80 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 2 نقدی 1395/12/22 45,326 10 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 3 نقدی 1395/12/22 31,161 20 0 تخت جمشید پارس
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/12/22 29,981 780 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 نقدی 1395/12/22 32,792 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/12/22 31,230 418 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/12/22 27,760 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 نقدی 1395/12/22 34,353 22 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖