عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواداولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 اسفندماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 سلف 1396/01/05 96,984 504 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1395/12/22 96,984 504 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/22 87,188 820 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/22 87,188 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/22 87,188 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/12/26 87,188 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1396/01/05 87,188 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1396/01/08 87,188 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/22 95,037 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/24 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1395/12/26 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1396/01/05 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1396/01/08 95,037 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/12/22 38,392 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/12/23 37,240 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/12/22 40,288 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/12/22 39,099 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1395/12/22 39,433 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/12/22 36,265 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/12/22 45,950 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/12/22 43,447 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/12/22 43,447 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/12/22 44,800 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/12/22 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1395/12/26 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1396/01/05 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1396/01/08 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/12/22 45,234 1,518 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/12/22 45,234 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/12/22 45,234 80 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/12/22 45,234 704 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/01/12 43,561 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/22 40,851 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/12/22 46,125 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/12/22 39,763 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 1396/01/08 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 1396/01/05 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 1395/12/26 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/12/22 39,763 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/12/22 41,451 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/22 41,451 1,606 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/23 41,451 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/12/22 41,451 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/12/22 56,657 750 0 تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/12/22 112,555 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1395/12/22 47,095 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/12/22 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S60 سلف 1395/12/26 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S60 سلف 1396/01/05 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S60 سلف 1396/01/08 36,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/01/15 34,700 2,486 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/22 34,700 1,012 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/22 34,700 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/01/08 34,700 2,486 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1395/12/22 81,670 20 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/12/22 60,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/22 73,422 92 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/22 45,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/12/22 90,035 10 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/12/22 80,031 110 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,711 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,711 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 1395/12/22 36,187 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,711 594 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 نقدی 1395/12/22 24,879 30 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/12/22 40,710 250 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1395/12/22 24,511 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1395/12/22 36,766 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/12/22 42,260 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 نقدی 1395/12/22 35,787 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 نقدی 1395/12/22 31,810 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 3 نقدی 1395/12/22 21,870 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 نقدی 1395/12/22 33,161 264 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 1 نقدی 1395/12/22 50,991 80 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 2 نقدی 1395/12/22 45,326 10 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 3 نقدی 1395/12/22 31,161 20 0 تخت جمشید پارس
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/12/22 29,981 780 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 نقدی 1395/12/22 32,792 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/12/22 31,230 418 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/12/22 27,760 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 نقدی 1395/12/22 34,353 22 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖