عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 30 تیر 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل محل تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,301 0 49,179 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 910 0 45,030 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 390 0 45,030 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 48,215 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 48,215 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی 1394/05/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 253 0 30,935 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,760 0 30,935 جامبوبگ نقدی 1394/05/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,935 جامبوبگ نقدی 1394/05/15 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,935 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 0 32,500 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/15 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 0 32,500 جامبوبگ نقدی 1394/05/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,500 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,500 جامبوبگ نقدی 1394/05/14 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 748 0 30,108 جامبوبگ نقدی 1394/05/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,254 0 30,108 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 297 0 30,108 جامبوبگ نقدی 1394/05/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 41,999 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 43,298 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 43,298 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 43,459 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 38,968 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 41,607 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 37,446 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 42,109 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 42,109 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 42,109 سایر نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 42,109 سایر نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 2,002 42,109 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 400 0 42,891 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 43,637 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,200 0 41,467 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 رباط کریم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 41,467 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 330 0 40,007 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 40,007 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 0 40,007 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 40,007 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 40,628 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 40,628 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 40,007 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 0 41,607 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 41,607 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,826 0 42,275 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 42,275 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 42,275 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 308 33,820 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 23,251 جامبوبگ نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 330 0 39,273 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 319 0 34,910 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 42,423 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 44,612 سایر نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 43,737 سایر نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 45,990 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 46,508 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 46,508 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 46,508 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 شاد آباد
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 46,508 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 66 0 46,508 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 40,915 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 66 0 40,915 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 294 0 46,508 جامبوبگ نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,518 440 41,226 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 40,915 جامبوبگ نقدی 1394/05/05 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 990 990 40,915 کیسه نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 220 40,915 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 0 40,915 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 0 40,915 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 0 40,915 پالت چوبی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 0 40,915 جامبوبگ نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 40,915 جامبوبگ نقدی 1394/05/05 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 836 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 0 23,143 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 0 20,057 جامبوبگ نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 50 0 28,286 جامبوبگ نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,460 0 25,714 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 25,714 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,001 0 25,714 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 25,071 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,428 فله نقدی / اعتباری 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 0 28,286 پالت چوبی نقدی 1394/05/30 انبار کارخانه

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖