عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 14 آذر 96
نام تجاری تولیدکننده نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 210 0 53,988 1396/09/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 504 0 57,778 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 200 0 86,248 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر پالت چوبی نقدی نقدی 100 0 86,248 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر پالت چوبی نقدی نقدی 70 0 101,247 1396/09/20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی نقدی 220 330 48,262 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر پالت پلاستیکی نقدی نقدی 330 2,970 43,851 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند پالت چوبی نقدی نقدی 500 1,000 43,851 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد پالت چوبی نقدی نقدی 1,008 3,024 43,851 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی سلف 500 500 47,480 1396/09/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول پالت چوبی نقدی نقدی 880 440 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی سلف 500 1,000 47,451 1396/09/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی نقدی 330 0 52,228 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی نقدی 1,012 0 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر پالت پلاستیکی نقدی نقدی 550 550 52,228 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان پالت چوبی نقدی نقدی 240 240 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان پالت چوبی نقدی نقدی 120 0 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان پالت چوبی نقدی نقدی 168 0 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول پالت چوبی نقدی نقدی 110 0 48,262 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر کیسه نقدی نقدی 250 2,250 53,155 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی نقدی 420 420 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام پالت چوبی نقدی نقدی 506 0 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی سلف 2,002 0 44,542 1396/09/30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه پالت چوبی نقدی نقدی 1,008 1,008 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون کیسه نقدی نقدی 220 660 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1,001 0 41,855 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی سلف 2,002 1,001 41,074 1396/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان پالت چوبی نقدی نقدی 480 480 41,074 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان پالت چوبی نقدی نقدی 240 240 41,855 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی سلف 500 1,500 41,074 1396/09/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 750 0 42,922 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی نقدی 2,002 1,001 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر پالت چوبی نقدی نقدی 1,782 0 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام پالت چوبی نقدی نقدی 1,012 0 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول پالت چوبی نقدی نقدی 880 440 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی نقدی 506 506 54,197 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون کیسه نقدی سلف 660 2,332 53,676 1396/09/28
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند پالت چوبی نقدی نقدی 500 1,500 53,676 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی نقدی 200 0 57,916 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی نقدی 200 0 57,916 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی نقدی 150 0 56,277 1396/09/20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 700 0 58,175 1396/09/20
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 500 0 58,175 1396/09/20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 750 0 60,406 1396/09/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید پالت فلزی نقدی / اعتباری سلف 210 0 60,248 1396/09/27
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند پالت پلاستیکی نقدی نقدی 700 0 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 330 0 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 440 0 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 110 0 50,181 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون کیسه نقدی نقدی 110 550 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 220 0 51,705 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی نقدی 84 63 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی نقدی 63 63 46,157 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی نقدی 105 105 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1,518 0 44,008 1396/09/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1,008 0 44,008 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون کیسه نقدی نقدی 220 770 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 440 660 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 440 880 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند پالت چوبی نقدی نقدی 200 500 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال پالت چوبی نقدی نقدی 85 85 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال جامبوبگ نقدی نقدی 315 315 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار جامبوبگ نقدی نقدی 210 693 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون کیسه نقدی سلف 418 1,320 43,617 1396/09/28
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 84 63 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 105 105 43,617 1396/09/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 220 0 35,601 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر جامبوبگ نقدی سلف 100 1,400 32,964 1396/10/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر پالت پلاستیکی نقدی نقدی 110 374 32,964 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان پالت چوبی نقدی سلف 100 400 32,964 1396/10/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 110 1,408 32,964 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 100 900 32,305 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی نقدی 110 2,904 32,964 1396/09/20

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖