عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 14 آذر 96
نام تجاری تولیدکننده نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 210 0 53,988 1396/09/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 504 0 57,778 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 200 0 86,248 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر پالت چوبی نقدی نقدی 100 0 86,248 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر پالت چوبی نقدی نقدی 70 0 101,247 1396/09/20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی نقدی 220 330 48,262 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر پالت پلاستیکی نقدی نقدی 330 2,970 43,851 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند پالت چوبی نقدی نقدی 500 1,000 43,851 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد پالت چوبی نقدی نقدی 1,008 3,024 43,851 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی سلف 500 500 47,480 1396/09/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول پالت چوبی نقدی نقدی 880 440 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی سلف 500 1,000 47,451 1396/09/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی نقدی 330 0 52,228 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله پالت چوبی نقدی نقدی 1,012 0 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر پالت پلاستیکی نقدی نقدی 550 550 52,228 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان پالت چوبی نقدی نقدی 240 240 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان پالت چوبی نقدی نقدی 120 0 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان پالت چوبی نقدی نقدی 168 0 47,480 1396/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول پالت چوبی نقدی نقدی 110 0 48,262 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر کیسه نقدی نقدی 250 2,250 53,155 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی نقدی 420 420 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام پالت چوبی نقدی نقدی 506 0 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی سلف 2,002 0 44,542 1396/09/30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه پالت چوبی نقدی نقدی 1,008 1,008 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون کیسه نقدی نقدی 220 660 44,542 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1,001 0 41,855 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی سلف 2,002 1,001 41,074 1396/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان پالت چوبی نقدی نقدی 480 480 41,074 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان پالت چوبی نقدی نقدی 240 240 41,855 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی سلف 500 1,500 41,074 1396/09/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 750 0 42,922 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی نقدی 2,002 1,001 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر پالت چوبی نقدی نقدی 1,782 0 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام پالت چوبی نقدی نقدی 1,012 0 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول پالت چوبی نقدی نقدی 880 440 45,562 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم پالت پلاستیکی نقدی نقدی 506 506 54,197 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون کیسه نقدی سلف 660 2,332 53,676 1396/09/28
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند پالت چوبی نقدی نقدی 500 1,500 53,676 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی نقدی 200 0 57,916 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی نقدی 200 0 57,916 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز جامبوبگ نقدی نقدی 150 0 56,277 1396/09/20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 700 0 58,175 1396/09/20
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 500 0 58,175 1396/09/20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز پالت پلاستیکی نقدی نقدی 750 0 60,406 1396/09/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید پالت فلزی نقدی / اعتباری سلف 210 0 60,248 1396/09/27
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند پالت پلاستیکی نقدی نقدی 700 0 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 330 0 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 440 0 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 110 0 50,181 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون کیسه نقدی نقدی 110 550 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 220 0 51,705 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی نقدی 84 63 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی نقدی 63 63 46,157 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی نقدی 105 105 49,165 1396/09/20
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1,518 0 44,008 1396/09/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1,008 0 44,008 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون کیسه نقدی نقدی 220 770 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 440 660 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم پالت چوبی نقدی نقدی 440 880 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند پالت چوبی نقدی نقدی 200 500 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال پالت چوبی نقدی نقدی 85 85 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال جامبوبگ نقدی نقدی 315 315 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار جامبوبگ نقدی نقدی 210 693 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون کیسه نقدی سلف 418 1,320 43,617 1396/09/28
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 84 63 43,617 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 105 105 43,617 1396/09/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 220 0 35,601 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر جامبوبگ نقدی سلف 100 1,400 32,964 1396/10/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر پالت پلاستیکی نقدی نقدی 110 374 32,964 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان پالت چوبی نقدی سلف 100 400 32,964 1396/10/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 110 1,408 32,964 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 100 900 32,305 1396/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پالت پلاستیکی نقدی نقدی 110 2,904 32,964 1396/09/20

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖