قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 96/02/24
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 42,454 43,058
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 46,700 47,364
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 43,165 43,771
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 43,165 43,771
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 38,682 39,240
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 39,545 39,864
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 39,545 39,864
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,199 31,282
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,319 34,410
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,695 33,785
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,695 33,785
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,695 33,785
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 42,454 43,058
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 46,700 47,364
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 42,454 43,058
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,545 39,864
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,474 42,615
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,436 41,886
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 37,495 38,398
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,319 34,410
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,759 32,846
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,199 31,282
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,319 34,410
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 63,541 65,494
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 63,541 65,494
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 59,986 61,928
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 37,495 38,398
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 38,207 39,111
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 38,682 39,240
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 42,454 43,058
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 42,454 43,058
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,759 32,846
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,199 31,282
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,319 34,410
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 39,101 39,384
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 38,746 39,028
پلی پروپیلن جم HP 552R 38,746 39,028
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,746 39,028
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,795 44,090
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,795 44,090
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,795 44,090
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 44,862 45,160
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 46,106 46,408
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 44,720 45,017
پلی پروپیلن جم HP 564 S 40,524 40,810
پلی پروپیلن جم EP3130UV 46,924 47,228
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 38,746 39,028
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 38,746 39,028
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 38,746 39,028
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 38,746 39,028
پلی نار P-CR-380 39,990 40,275
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,451 51,148
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 47,926 49,218
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 45,598 46,827
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 43,270 44,436
تبریز ABS 63,974 66,503
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 44,928 46,748
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 44,928 46,748
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 44,928 46,748
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 43,656 45,425
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 40,840 42,521
تبریز EPS Oversize 40,840 42,521
تبریز EPS Fine 38,465 40,048
تبریز EPS SuperFine 38,465 40,048
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,436 41,886
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,734 43,196
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,436 41,886
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,148 42,599
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 39,183 40,126
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 37,495 38,398
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 38,207 39,111
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 37,495 38,398
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 38,207 39,111
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 39,745 40,702
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 39,034 39,989
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 38,284 39,221
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 38,995 39,934
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 37,495 38,398
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 38,207 39,111
بانیار EPS 100-FR 46,744 48,553
بانیار EPS 200-FR 46,744 48,553
بانیار EPS 300-FR 46,744 48,553
بانیار EPS 400-FR 45,854 47,629
بانیار EPS 500-FR 42,931 44,618
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 47,926 49,218
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 45,598 46,827
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,682 39,240
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 38,682 39,240
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 37,495 38,398
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 38,207 39,111
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 37,495 38,398
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 38,207 39,111
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 37,495 38,398
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 38,207 39,111
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 37,495 38,398
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,474 42,615
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 43,495 44,541
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 44,320 45,369
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 41,322 41,647
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 39,183 40,126
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,436 41,886
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 42,734 43,196
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 43,214 43,669
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 38,808 39,742
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 37,495 38,398
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 38,207 39,111
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 37,495 38,398
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 38,207 39,111
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 85,200 85,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 86,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,795 44,090
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 39,101 39,384
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 38,746 39,028
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 38,746 39,028
شازند PP-R270G 43,795 44,090
شازند PP-EP2X CI 43,795 44,090
شازند PP-EP2X CE 43,795 44,090
شازند PP-ARP 230 43,795 44,090
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,524 40,810
شازند PP R 40 43,795 44,090
شازند PP R 60 43,795 44,090
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,746 39,028
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,746 39,028
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 38,746 39,028
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 39,990 40,275
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 38,746 39,028
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 37,495 38,398
شازند *HD-EX3(PE80) 41,536 41,673
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,545 39,864
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,682 39,240
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 39,183 39,934
شازند PBR 67,275 71,020
شازند PBR -1210S 72,253 76,011
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,734 43,196
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,436 41,886
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,436 41,886
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,116 37,410
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,029 36,314
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 36,810 37,101
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 35,723 36,006
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 34,908 35,185
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 35,961 36,246
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,025 34,295
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,078 35,356
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 33,856 34,124
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 34,908 35,185
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,720 33,987
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 34,772 35,048
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,569 34,843
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,550 33,816
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 32,140 32,594
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 31,175 31,616
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 31,642 32,089
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 30,708 31,142
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 31,797 32,247
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 30,864 31,300
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 33,415 33,887
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 32,420 32,878
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,199 31,282
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,319 34,410
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 42,454 43,058
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 42,454 43,058
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 43,165 43,771
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 42,454 43,058
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 42,454 43,058
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 42,454 43,058
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 42,454 43,058
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 46,700 47,364
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,545 39,864
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,495 38,398
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 38,207 39,111
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,795 44,090
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 39,101 39,384
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 38,746 39,028
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,795 44,090
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 41,057 41,345
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 39,101 39,384
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,795 44,090
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,795 44,090
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,795 44,090
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 38,746 39,028
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 38,746 39,028
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 38,746 39,028
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 39,101 39,384
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,746 39,028
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,279 39,562
نوید زرشیمی ZR 340R 44,862 45,160
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 39,545 39,864
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 63,974 66,503
قائد بصیر ABS 75 75,100 78,068
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 37,495 38,398
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 38,207 39,111
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,495 38,398
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 38,207 39,111
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,682 39,240
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 41,322 41,647
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,545 39,864
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 38,207 39,111
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 37,495 38,398
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 38,207 39,111
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,436 41,886
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,436 41,886
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,436 41,886
تخت جمشید لاتکس 18,427 18,993
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 47,926 49,218
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 42,454 43,058
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37429 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖