تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 آبان 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 990 0 36,567 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,223 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 990 0 36,223 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 0 39,502 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 319 0 28,627 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,506 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,970 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,109 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,109 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/23
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 38,862 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 2,508 39,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 77 0 38,029 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,452 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,080 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,080 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 770 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 300 34,385 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,000 41,467 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 37,982 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 506 37,982 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,508 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 38,029 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 36,508 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 550 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 506 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 480 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 63 0 34,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 220 41,467 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 36,045 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 0 37,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP230C درجه 1 پلی پروپیلن جم 220 0 35,969 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 1,012 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 0 34,388 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 50 0 30,949 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 484 0 33,038 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 1,012 34,060 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 880 506 34,060 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 50 0 30,654 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 34,060 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 396 0 21,743 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 0 18,844 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,287 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 300 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,159 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 24,159 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,159 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 300 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/05

قیمت مواداولیه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,900 ریال 300 0.68% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,600 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,850 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
020 50,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
Lf190 50,100 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
52518 44,700 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,600 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
2420d 42,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 49,700 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 50,500 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,200 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,900 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,400 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,200 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 46,700 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,000 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid - نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 46,800 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,500 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 84,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 48,500 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
RP340 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 85,500 ریال 2000 2.34% نمودار و آرشیو
332C 43,500 ریال -9000 17.14% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 38,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 71,500 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,600 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 43,500 ریال نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو