عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 آبان 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 990 0 36,567 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,223 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 990 0 36,223 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 0 39,502 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 319 0 28,627 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,506 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,970 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,109 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,109 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/23
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 38,862 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 2,508 39,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 77 0 38,029 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,452 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,080 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,080 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 770 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 300 34,385 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,000 41,467 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 37,982 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 506 37,982 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,508 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 38,029 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 36,508 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 550 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 506 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 480 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 63 0 34,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 220 41,467 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 36,045 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 0 37,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP230C درجه 1 پلی پروپیلن جم 220 0 35,969 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 1,012 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 0 34,388 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 50 0 30,949 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 484 0 33,038 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 1,012 34,060 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 880 506 34,060 کیسه نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 50 0 30,654 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 34,060 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 396 0 21,743 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 0 18,844 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,287 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 300 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,159 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 24,159 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,159 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/10
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 300 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/05

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖