معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز سه شنبه 22 اردیبهشت 1394
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ معامله
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 29,524 29,524 29,524 320 29,524 20 20 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 0 0 0 800 29,524 0 0 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 28,118 28,118 28,118 5,995 28,118 330 198 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 28,118 28,118 28,118 0 28,118 352 352 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر نقدی 0 0 0 500 30,930 0 0 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر نقدی 30,930 30,954 31,223 500 30,930 1,070 500 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 28,118 28,118 28,118 1,210 28,118 760 760 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 28,118 28,118 28,118 0 28,118 90 90 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 0 0 0 200 30,930 0 0 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 30,930 30,930 30,930 1,000 30,930 60 60 1394/02/22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 25,000 25,000 25,000 176 25,000 66 66 1394/02/22
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 0 0 0 550 22,500 0 0 1394/02/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 26,239 26,484 27,019 352 25,306 1,056 352 1394/02/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 21,932 21,932 21,932 40 21,932 20 20 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 0 0 0 500 26,712 0 0 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 27,415 27,415 27,415 1,000 27,415 260 260 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 28,118 28,118 28,118 1,474 28,118 660 660 1394/02/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 21,932 21,932 21,932 0 21,932 20 20 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 27,415 27,415 27,415 0 27,415 270 270 1394/02/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 28,118 28,118 28,118 0 28,118 572 572 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی 40,669 40,669 40,669 20 39,980 80 20 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون نقدی 26,875 26,875 26,875 30 24,432 450 30 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 44,422 44,422 44,422 0 44,422 44 44 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,422 44,422 44,422 1,518 44,422 44 44 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,422 44,422 44,422 0 44,422 44 44 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی 44,422 44,422 44,422 1,408 44,422 154 154 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 44,422 44,422 44,422 0 44,422 275 275 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 42,512 42,512 42,512 2,002 42,512 858 506 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 42,512 42,512 42,512 0 42,512 110 110 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,741 44,741 44,741 5,000 44,741 170 130 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 44,741 44,741 44,741 0 44,741 50 50 1394/02/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 44,741 44,741 44,741 0 44,741 48 48 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,319 44,848 47,205 2,000 43,865 3,920 2,000 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,865 43,865 43,865 1,012 43,865 1,034 616 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,865 43,865 43,865 0 43,865 396 396 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 43,865 43,865 43,865 198 43,865 22 22 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 43,865 43,865 43,865 1,015 43,865 626 540 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,865 43,865 43,865 1,015 43,865 172 151 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,865 43,865 43,865 0 43,865 475 475 1394/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,865 43,865 43,865 0 43,865 172 172 1394/02/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 44,502 44,502 44,502 88 44,502 132 88 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 36,666 37,708 39,451 506 35,865 1,023 506 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 35,865 35,865 35,865 1,001 35,865 198 154 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 35,865 35,865 35,865 3,003 35,865 165 99 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,643 37,643 37,643 506 37,643 506 484 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,643 37,643 37,643 1,507 37,643 979 715 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,843 36,843 36,843 1,001 36,843 44 44 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,843 36,843 36,843 2,002 36,843 154 110 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,865 35,865 35,865 0 35,865 22 22 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,643 37,643 37,643 0 37,643 22 22 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,643 37,643 37,643 0 37,643 792 792 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 32,799 32,799 32,799 1,507 32,799 1,507 1,507 1394/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 32,799 32,799 32,799 2,508 32,799 1,331 1,331 1394/02/22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 48,629 49,719 51,666 528 48,138 1,430 528 1394/02/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 0 0 0 550 48,138 0 0 1394/02/22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم نقدی 52,951 52,951 52,951 132 48,138 3,850 132 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 43,509 44,499 45,945 2,508 41,769 5,038 2,508 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 33,415 33,415 33,415 20 33,415 10 10 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 33,415 33,415 33,415 0 33,415 10 10 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 42,119 42,794 44,234 1,012 41,769 1,804 1,012 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 45,945 45,945 45,945 572 41,769 1,694 572 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 43,229 43,628 44,112 330 41,769 550 330 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم نقدی 41,351 41,351 41,351 44 37,592 264 44 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 43,029 43,280 43,624 210 41,769 588 210 1394/02/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 43,319 44,012 45,119 525 41,769 1,113 525 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 0 0 0 300 45,550 40 0 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 0 0 0 700 45,550 0 0 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 0 0 0 300 45,550 0 0 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 0 0 0 700 45,550 0 0 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 0 0 0 105 42,270 0 0 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,270 42,270 42,270 252 42,270 21 21 1394/02/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 42,270 42,270 42,270 0 42,270 42 42 1394/02/22

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,600 ریال -1500 3.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 51,700 ریال -1200 2.27% نمودار و آرشیو
020 51,000 ریال -900 1.73% نمودار و آرشیو
Lf190 51,000 ریال -700 1.35% نمودار و آرشیو
52518 44,600 ریال -1000 2.19% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 50,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 50,500 ریال -1100 2.13% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,300 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,500 ریال -600 1.22% نمودار و آرشیو
C30s 48,700 ریال -500 1.02% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 62,900 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
1540 57,800 ریال -1100 1.87% نمودار و آرشیو
1551 57,000 ریال -1100 1.89% نمودار و آرشیو
781 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 52,800 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 51,200 ریال -1100 2.1% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 52,800 ریال -900 1.68% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,200 ریال -400 0.99% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,300 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034