عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 شهریور 1394
نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 39,546 501 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 150 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 150 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 54,000 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/05 29,329 1,386 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 30,784 319 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 30,784 1,375 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 30,784 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 27,259 1,001 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/05 27,259 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 27,259 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,870 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 39,041 500 1,000 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 37,651 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,295 550 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,260 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 39,208 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,137 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,287 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,739 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 33,965 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/01 36,934 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,518 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/06/28 36,934 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 660 2,354 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 33,241 300 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 40,116 1,200 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 41,246 750 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 29,910 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 430 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 37,739 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,984 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 902 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 440 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 41,246 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,271 110 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,694 300 500 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,482 500 500 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/04 35,173 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 460 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 35,714 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 294 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 31,885 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,518 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/25 33,885 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/23 33,885 1,302 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 33,885 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 25,000 2,376 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,500 1,012 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 20,000 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 20 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 21,086 660 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 18,274 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 50 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,258 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,843 1,000 500 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 500 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,050 ریال 150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,600 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,250 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,200 ریال -450 0.84% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,600 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,400 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 91,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖