تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 شهریور 1394
نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 39,546 501 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 150 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 150 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 54,000 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/05 29,329 1,386 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 30,784 319 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 30,784 1,375 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 30,784 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 27,259 1,001 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/05 27,259 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 27,259 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,870 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 39,041 500 1,000 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 37,651 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,295 550 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,260 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 39,208 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,137 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,287 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,739 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 33,965 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/01 36,934 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,518 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/06/28 36,934 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 660 2,354 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 33,241 300 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 40,116 1,200 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 41,246 750 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 29,910 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 430 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 37,739 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,984 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 902 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 440 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 41,246 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,271 110 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,694 300 500 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,482 500 500 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/04 35,173 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 460 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 35,714 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 294 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 31,885 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,518 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/25 33,885 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/23 33,885 1,302 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 33,885 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 25,000 2,376 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,500 1,012 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 20,000 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 20 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 21,086 660 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 18,274 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 50 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,258 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,843 1,000 500 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 500 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖