عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 شهریور 1394
نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 39,546 501 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 150 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 150 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 54,000 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/05 29,329 1,386 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 30,784 319 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 30,784 1,375 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 30,784 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 27,259 1,001 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/05 27,259 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 27,259 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,870 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 39,041 500 1,000 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 37,651 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,295 550 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,260 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 39,208 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,137 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,287 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,739 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 33,965 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/01 36,934 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,518 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/06/28 36,934 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 660 2,354 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 33,241 300 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 40,116 1,200 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 41,246 750 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 29,910 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 430 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 37,739 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,984 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 902 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 440 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 41,246 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,271 110 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,694 300 500 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,482 500 500 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/04 35,173 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 460 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 35,714 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 294 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 31,885 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,518 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/25 33,885 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/23 33,885 1,302 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 33,885 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 25,000 2,376 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,500 1,012 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 20,000 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 20 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 21,086 660 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 18,274 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 50 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,258 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,843 1,000 500 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 500 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖