تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 شهریور 1394
نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 39,546 501 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 35,469 150 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 350 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 36,832 150 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 54,000 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 29,329 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/05 29,329 1,386 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/01 30,784 319 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 30,784 1,375 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 30,784 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/04 27,259 1,001 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/05 27,259 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/01 27,259 1,507 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,870 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 39,041 500 1,000 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 37,651 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,295 550 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,260 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 39,208 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,137 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 35,287 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,739 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 33,965 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/01 36,934 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,518 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/06/28 36,934 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 1,016 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,934 660 2,354 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه نقدی نقدی 1394/06/22 33,241 300 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 40,116 1,200 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 41,246 750 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 29,910 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 36,288 430 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,932 700 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/23 37,739 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 36,984 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 902 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 37,685 440 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 41,246 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,271 110 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 38,694 300 500 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 40,482 500 500 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/07/04 35,173 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 460 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 35,714 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 39,682 294 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 31,885 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,518 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 33,885 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/25 33,885 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/23 33,885 1,302 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 33,885 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 25,000 2,376 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,500 1,012 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 20,000 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 20 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 21,086 660 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 18,274 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/22 23,195 50 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,258 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/22 22,843 1,000 500 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/22 23,429 500 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/17 25,772 200 0 پتروشیمی آبادان

قیمت مواداولیه؛ ۵ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,700 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 42,600 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,450 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,250 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
5110 44,150 ریال -450 1.01% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,650 ریال 250 0.49% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -150 0.31% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال -800 1.84% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
2420h 48,400 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2420d 43,800 ریال نمودار و آرشیو
2420K 48,200 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
2102 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 53,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 14000 23.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 43,500 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
821 45,400 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
825 43,500 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,000 ریال -2500 5.26% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,500 ریال -3500 4.07% نمودار و آرشیو
10415 84,000 ریال -2000 2.33% نمودار و آرشیو
R40maron 48,000 ریال -5000 9.43% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
RP340 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال -600 1.29% نمودار و آرشیو
MR230 50,500 ریال -2500 4.72% نمودار و آرشیو
ZR230 50,500 ریال -2500 4.72% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 85,300 ریال -700 0.81% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -10500 18.58% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,400 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,500 ریال -1100 2.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,100 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,300 ریال 1300 2.19% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال 4000 6.67% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 92,500 ریال 2500 2.7% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 19500 28.68% نمودار و آرشیو
J740 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 48,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو