عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 27 تیر 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی 1396/05/02 51,167 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 47,726 403 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/05/02 51,167 500 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/05/02 51,167 399 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/05/01 70,156 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/05/01 82,358 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 35,144 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی 1396/05/02 35,453 1,320 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ نقدی 1396/05/02 34,389 110 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 37,203 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 36,105 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 37,512 66 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 36,414 286 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 39,153 550 2,530 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/05/05 41,183 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 41,183 990 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/05/07 41,183 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 41,183 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/05/01 45,301 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 45,301 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 41,183 594 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 41,183 1,496 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/05/01 41,900 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت چوبی نقدی 1396/05/01 40,203 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/05/01 40,911 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/05/01 41,884 250 2,250 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 37,667 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 36,537 220 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/05/01 37,667 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پالت چوبی نقدی 1396/05/01 36,076 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی نقدی 1396/05/01 36,793 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 37,700 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 38,411 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/05/02 38,411 1,540 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 38,411 660 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 38,411 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/05/01 41,884 1,936 3,014 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 49,848 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 49,848 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 48,437 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 48,915 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 48,915 200 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 50,631 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 53,479 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/05/01 37,982 1,100 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ نقدی 1396/05/01 37,624 399 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه سلف 1396/05/06 37,624 990 1,980 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/05/24 34,740 66 176 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 32,167 200 1,000 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/05/25 32,167 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/02 32,167 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/05/02 31,524 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 32,167 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/05/18 32,167 500 0 پتروشیمی آبادان
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 46,050 20 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 40,933 55 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 42,953 27 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 38,180 91 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 21,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 46,050 63 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 40,933 230 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 25,000 80 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 28,141 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 35,238 253 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 31,322 88 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 36,351 605 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 37,064 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 32,946 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 37,064 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 32,946 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/05/01 37,065 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 40,770 800 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/05/01 22,600 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین LMP بشکه نقدی 1396/05/01 15,067 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/01 36,820 33 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 30,133 15 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 20,716 15 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/02 31,266 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/05/02 28,950 154 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 25,733 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/05/02 25,219 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/05/01 17,692 300 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖