معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 30 آبان ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 52,359 52,359 52,359 52,359 399 42 42
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 56,101 56,101 56,101 56,101 500 150 150
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 56,101 56,101 56,101 56,101 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 85,029 200 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 85,029 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 99,817 70 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 42,034 46,237 46,237 46,237 792 5,247 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 44,109 48,519 48,519 48,519 1,826 4,378 1,826
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 43,174 43,275 43,341 43,474 440 484 440
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 48,124 52,936 52,936 52,936 220 2,134 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,462 45,640 46,114 46,909 2,816 6,578 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 43,462 43,462 43,462 43,462 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 43,462 43,462 43,462 43,462 1,001 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,462 43,462 43,462 43,462 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,353 47,353 47,353 47,353 1,500 1,270 1,190
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 47,353 47,353 47,353 47,353 0 310 310
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,353 47,353 47,353 47,353 1,320 440 396
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,353 47,353 47,353 47,353 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 47,353 47,353 47,353 47,353 0 280 280
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,353 47,353 47,353 47,353 1,500 1,300 1,120
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 52,088 52,088 52,088 52,088 330 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 47,353 47,353 47,353 47,353 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,353 47,353 47,353 47,353 1,012 198 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,088 52,088 52,088 52,088 550 66 44
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,124 48,124 48,124 48,124 110 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,719 53,509 53,791 54,679 2,800 3,890 2,800
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 43,898 506 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 43,898 43,898 43,898 43,898 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 43,898 43,898 43,898 43,898 2,002 561 539
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 40,942 42,119 42,323 43,159 2,002 3,762 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,942 40,942 40,942 40,942 0 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,942 41,800 41,968 42,989 2,000 4,170 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,784 42,784 42,784 42,784 750 590 470
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 42,784 42,784 42,784 42,784 0 40 40
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 45,074 45,074 45,074 45,074 0 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 45,074 45,074 45,074 45,074 2,002 198 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 45,074 45,074 45,074 45,074 1,012 572 374
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 45,074 45,074 45,074 45,074 0 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 45,074 45,074 45,074 45,074 550 506 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 45,074 45,074 45,074 45,074 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,074 45,074 45,074 45,074 880 220 198
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 58,137 200 20 0
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 58,137 200 20 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 56,492 150 20 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,129 56,129 56,129 56,129 700 110 40
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 56,129 500 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,657 59,261 59,581 60,009 750 1,020 750
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 60,439 60,439 60,439 60,439 399 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 48,534 48,534 48,534 48,534 660 418 308
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 48,534 48,534 48,534 48,534 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 48,534 48,534 48,534 48,534 660 308 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 48,534 48,534 48,534 48,534 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,537 49,537 49,537 49,537 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 49,537 49,537 49,537 49,537 550 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 51,041 51,041 51,041 51,041 552 240 216
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 51,041 51,041 51,041 51,041 0 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 43,057 44,663 44,831 45,449 1,012 2,420 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 43,057 44,777 44,881 45,507 154 396 154
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 43,057 44,995 45,377 45,640 255 722 255
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 43,057 45,400 45,400 45,400 420 1,260 420
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 36,029 36,029 36,029 36,029 220 44 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 32,693 35,109 35,359 35,709 500 1,380 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,360 36,279 36,459 37,000 2,508 5,676 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 33,360 36,477 37,042 37,489 3,014 7,282 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,360 33,569 33,715 34,171 2,000 2,620 2,000

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖