معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 12 مرداد 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,287 37,287 37,287 37,287 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,971 38,971 38,971 38,971 4,004 1,342 1,320
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,906 42,888 43,055 43,509 1,500 4,590 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 1,518 572 418
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 42,406 43,609 43,969 44,509 55 143 55
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,205 49,321 50,157 51,809 750 1,700 750
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,569 43,010 43,442 44,626 600 1,160 600
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,161 42,459 42,859 43,799 150 390 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,161 40,161 40,161 40,161 150 130 130
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 32,054 32,054 32,054 32,054 506 726 506
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,844 33,333 33,522 34,557 1,342 2,794 1,342
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,246 38,609 38,878 39,527 1,000 1,550 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 31,844 32,559 32,866 34,051 1,342 2,112 1,342
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,376 40,339 41,558 42,889 600 1,190 600
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,252 45,252 45,252 45,252 1,428 252 252
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 51,440 52,055 52,747 53,119 100 190 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,971 38,971 38,971 38,971 0 748 748
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,287 37,287 37,287 37,287 0 704 704
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 40,161 40,161 40,161 40,161 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 1,518 11,066 1,518
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,363 39,363 39,363 39,363 220 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 1,300 170 170
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,821 27,821 27,821 27,821 1,012 506 506
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 38,246 38,810 39,097 39,777 1,000 1,960 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,789 32,767 32,767 32,767 1,012 17,446 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,784 36,784 36,784 36,784 1,540 165 77
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 100 6,680 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,821 27,821 27,821 27,821 1,012 1,012 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,906 43,099 43,294 43,559 294 1,281 294
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,266 34,392 34,392 34,392 1,518 18,865 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,809 34,809 34,809 34,809 1,012 726 594
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 38,906 45,666 45,666 45,666 176 1,188 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 35,475 35,475 35,475 35,475 220 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,246 38,246 38,246 518 432 389
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,821 27,821 27,821 27,821 0 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,883 39,094 39,613 518 886 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,246 38,246 38,246 220 88 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,246 38,246 38,246 220 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 38,911 38,911 38,911 38,911 220 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,266 34,392 34,392 34,392 2,002 17,446 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,379 40,379 40,379 40,379 220 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 34,809 34,809 34,809 34,809 55 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,035 37,035 37,035 37,035 180 180 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 2,000 16,700 2,000
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,363 39,363 39,363 39,363 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,809 34,809 34,809 34,809 0 418 418
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 35,475 35,475 35,475 35,475 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,246 38,246 38,246 38,246 0 130 130
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,246 38,246 38,246 38,246 0 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,287 37,287 37,287 37,287 0 140 140
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,784 36,784 36,784 36,784 0 583 583
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,246 38,246 38,246 38,246 0 154 154

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖