پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/5/19
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/5/5 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 40,325 40,964 -2
آریا ساسول LH0030 40,325 40,964 -2
آریا ساسول LP0470KJ 40,954 41,579 -2
آریا ساسول LP0470KJ 40,954 41,579 -2
آریا ساسول HB 5020 40,458 40,767 -1
آریا ساسول HCH5110 40,856 41,371 -1
آریا ساسول MF 3713 40,856 41,371 -1
اروند PVC- S6532 25,501 25,332 1
اروند PVC - S7042 28,051 27,865 1
اروند PVC - E7242 28,051 27,865 1
اروند PVC - E7244 28,051 27,865 1
اروند PVC - E6834 28,051 27,865 1
امیرکبیر LD2420H 40,325 40,964 -2
امیرکبیر LD2420D 40,325 40,964 -2
امیرکبیر EX5 40,856 41,371 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 43,337 43,099 1
امیرکبیر LL0209 AA 42,088 42,330 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 44,951 44,737 0
ایلام HD 2200J 39,077 39,506 -1
آبادان PVC-S57 28,051 27,865 1
آبادان PVC-S60 26,776 26,598 1
آبادان PVC-S65 25,501 25,332 1
آبادان PVC-S70 28,051 27,865 1
بندر امام SBR 1502 41,709 44,483 -6
بندر امام SBR 1500 42,543 45,373 -6
بندر امام SBR 1712 38,482 41,331 -7
بندر امام HI 0500 39,077 39,506 -1
بندر امام HI 0500 UA 39,706 40,121 -1
بندر امام HD 0035 40,458 40,767 -1
بندر امام LH 0075 40,325 40,964 -2
بندر امام LF 0200 40,325 40,964 -2
بندر امام PVC S6058 26,776 26,598 1
بندر امام PVC 6558 25,501 25,332 1
بندر امام PVC 7054 28,051 27,865 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 525J 39,091 40,489 -3
پلی پروپیلن جم HP422H 39,091 40,489 -3
پلی پروپیلن جم HP 510L 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 502P 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 502R 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 550J 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم EP548R 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم EP440L 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم EP440G 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم RP 340N 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 41,925 43,257 -3
پلی نار SF 060 38,777 40,182 -3
پلی نار SF 1160 38,777 40,182 -3
پلی نار PYI 250 38,777 40,182 -3
تبریز HIPS 7240 45,099 44,590 1
تبریز GPPS 1540 42,974 43,667 -2
تبریز GPPS 1460 40,826 41,484 -2
تبریز GPPS 1160 38,677 39,300 -2
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 43,031 42,894 0
تبریز EPS 200 43,031 42,894 0
تبریز EPS 300 43,031 42,894 0
تبریز EPS 400 42,187 42,053 0
تبریز EPS 500 39,480 39,366 0
تبریز EPS Oversize 39,480 39,366 0
تبریز EPS Fine 37,111 37,004 0
تبریز EPS SuperFine 37,111 37,004 0
تبریز LL0 209 AA 42,088 42,330 -1
تبریز LL0 209 KJ 42,252 42,490 -1
تبریز LL0 220 AA 40,591 40,824 -1
تبریز LL 0220KJ 41,220 41,439 -1
تبریز MD 3840 UV 40,640 41,087 -1
تبریز HD EA 6070 39,077 39,506 -1
تبریز HD UA 6070 39,706 40,121 -1
تبریز HD EA 5218 39,077 39,506 -1
تبریز HD UA 5218 39,706 40,121 -1
تبریز HD 5030 SA 41,421 41,877 -1
تبریز HD 5030 EA 40,792 41,262 -1
تبریز HD 4440 EA 40,010 40,472 -1
تبریز HD 4440 UA 40,640 41,087 -1
تبریز HD EA 6040 39,077 39,506 -1
تبریز HD UA 6040 39,706 40,121 -1
بانیار EPS 100-FR 44,958 44,776 0
بانیار EPS 200-FR 44,958 44,776 0
بانیار EPS 300-FR 44,958 44,776 0
بانیار EPS 400-FR 44,076 43,898 0
بانیار EPS 500-FR 41,274 41,119 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 42,974 43,667 -2
طاهاسازان پیشتاز GP26 40,826 41,484 -2
جم HD BL3 40,458 40,767 -1
جم HD BL4 40,458 40,767 -1
جم HD 60507 39,077 39,506 -1
جم HD 60507 UV 39,706 40,121 -1
جم HD 52518 39,077 39,506 -1
جم HD 52518 UV 39,706 40,121 -1
جم HD 52505 39,077 39,506 -1
جم HD 52511 39,077 39,506 -1
جم HD EX3(PE100)** 43,337 43,099 1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 44,951 44,737 0
جم MD 38504UV 40,640 41,087 -1
جم LL22501 AA 42,088 42,330 -1
جم LL22501 KJ 42,252 42,490 -1
جم LL32604 UV 40,640 41,087 -1
خوزستان PGPC 1822 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 0712 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 1218 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 0407 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 2230 70,679 70,805 -0
رجال RG 3212 E 44,444 45,717 -3
رجال RG 1101XXS 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101S 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101XS 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101P 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101XP 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101XN 38,777 40,182 -3
رجال RG 1104K 39,091 40,489 -3
رجال RG 1102H 38,777 40,182 -3
رجال RG 1102L 38,777 40,182 -3
رجال RG 1102XK 38,777 40,182 -3
شازند PP-R270G 44,444 45,717 -3
شازند PP-EP2X CI 44,444 45,717 -3
شازند PP-EP2X CE 44,444 45,717 -3
شازند PP-ARP 230 44,444 45,717 -3
شازند PP-HP 565 S 41,925 43,257 -3
شازند PP R 40 44,444 45,717 -3
شازند PP R 60 44,444 45,717 -3
شازند PP-HP 550 J 38,777 40,182 -3
شازند PP-HP 552 R 38,777 40,182 -3
شازند PP-HP 554 P 38,777 40,182 -3
شازند PP-V30GA 40,036 41,412 -3
شازند PP-V30S 38,777 40,182 -3
شازند HD-5620 EA 39,077 39,506 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 42,198 42,693 -1
شازند HD-EX5 40,856 41,371 -1
شازند HD-BL3 40,458 40,767 -1
شازند MD 3840 UA 40,640 41,087 -1
شازند PBR 37,701 42,783 -12
شازند PBR -1210S 42,109 47,088 -11
شازند LL0 209 KJ 42,252 42,490 -1
شازند LL0 209 AA 42,088 42,330 -1
شازند LL0410 AA 42,088 42,330 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,089 31,521 2
شهیدتند گویان PET BG841 32,089 31,521 2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,822 31,253 2
شهیدتند گویان PET BG821 31,822 31,253 2
شهیدتند گویان PET BG800 31,091 30,522 2
شهیدتند گویان PET BG805 31,091 30,522 2
شهیدتند گویان PET BG781 30,318 29,749 2
شهیدتند گویان PET BG785 30,318 29,749 2
شهیدتند گویان PET BG761 29,878 29,737 0
شهیدتند گویان PET BG 732 29,415 29,439 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,878 29,737 0
شهیدتند گویان PET TG645 29,458 28,786 2
شهیدتند گویان PET TG641 29,458 28,786 2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 29,019 28,507 2
شهیدتند گویان PET TGSB 30,642 29,670 3
غدیر PVC-S65 25,501 25,332 1
غدیر PVC-S57 28,051 27,865 1
لاله LD 2102TX00 40,325 40,964 -2
لاله LD 2101 TN 47 40,325 40,964 -2
لاله LD 1922 T 40,954 41,579 -2
لاله LD 2404 TC47 40,325 40,964 -2
لاله LD 2004 TC00 40,325 40,964 -2
لاله LD 2100TN00 40,325 40,964 -2
مارون HD-EX5 40,856 41,371 -1
مارون HD-I4 39,077 39,506 -1
مارون HD-I4 UV 39,706 40,121 -1
مارون PP-C30S 38,777 40,182 -3
مارون PP-V30S 38,777 40,182 -3
مارون PP-Z30S 38,777 40,182 -3
مارون PP-V30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-F30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-V79S 38,777 40,182 -3
مارون PP-V79G 38,777 40,182 -3
مارون PP-X30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-MR230C 44,444 45,717 -3
مارون PP-EP1X35AF 39,091 40,489 -3
مارون PP-T30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-T31SE 38,777 40,182 -3
مارون PP EP-C40R 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZH515MA 40,980 42,335 -3
نوید زرشیمی ZH 525J 39,091 40,489 -3
نوید زرشیمی ZR 230C 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZB 332 C 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZB 332 L 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZH510L 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH 550 J 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH500 M 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH520J 39,091 40,489 -3
نوید زرشیمی HP 552 R 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,280 40,674 -3
مهر HD 7000 F 40,856 41,371 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 39,077 39,506 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 39,706 40,121 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 39,077 39,506 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 39,706 40,121 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 40,458 40,767 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 42,745 43,216 -1
تخت جمشید لاتکس 11,801 12,585 -6
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,100 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
5110 42,700 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
020 45,500 ریال 1000 2.2% نمودار و آرشیو
Lf190 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 41,200 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 45,500 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,800 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,700 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
C30s 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,100 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 52,300 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
1551 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
785 42,100 ریال 700 1.66% نمودار و آرشیو
821 42,700 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,000 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
RP340 52,100 ریال -1600 2.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 700 1.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,700 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖