پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/5/19
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/5/5 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 40,325 40,964 -2
آریا ساسول LH0030 40,325 40,964 -2
آریا ساسول LP0470KJ 40,954 41,579 -2
آریا ساسول LP0470KJ 40,954 41,579 -2
آریا ساسول HB 5020 40,458 40,767 -1
آریا ساسول HCH5110 40,856 41,371 -1
آریا ساسول MF 3713 40,856 41,371 -1
اروند PVC- S6532 25,501 25,332 1
اروند PVC - S7042 28,051 27,865 1
اروند PVC - E7242 28,051 27,865 1
اروند PVC - E7244 28,051 27,865 1
اروند PVC - E6834 28,051 27,865 1
امیرکبیر LD2420H 40,325 40,964 -2
امیرکبیر LD2420D 40,325 40,964 -2
امیرکبیر EX5 40,856 41,371 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 43,337 43,099 1
امیرکبیر LL0209 AA 42,088 42,330 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 44,951 44,737 0
ایلام HD 2200J 39,077 39,506 -1
آبادان PVC-S57 28,051 27,865 1
آبادان PVC-S60 26,776 26,598 1
آبادان PVC-S65 25,501 25,332 1
آبادان PVC-S70 28,051 27,865 1
بندر امام SBR 1502 41,709 44,483 -6
بندر امام SBR 1500 42,543 45,373 -6
بندر امام SBR 1712 38,482 41,331 -7
بندر امام HI 0500 39,077 39,506 -1
بندر امام HI 0500 UA 39,706 40,121 -1
بندر امام HD 0035 40,458 40,767 -1
بندر امام LH 0075 40,325 40,964 -2
بندر امام LF 0200 40,325 40,964 -2
بندر امام PVC S6058 26,776 26,598 1
بندر امام PVC 6558 25,501 25,332 1
بندر امام PVC 7054 28,051 27,865 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 525J 39,091 40,489 -3
پلی پروپیلن جم HP422H 39,091 40,489 -3
پلی پروپیلن جم HP 510L 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 502P 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 502R 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم HP 550J 38,777 40,182 -3
پلی پروپیلن جم EP548R 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم EP440L 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم EP440G 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم RP 340N 44,444 45,717 -3
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 41,925 43,257 -3
پلی نار SF 060 38,777 40,182 -3
پلی نار SF 1160 38,777 40,182 -3
پلی نار PYI 250 38,777 40,182 -3
تبریز HIPS 7240 45,099 44,590 1
تبریز GPPS 1540 42,974 43,667 -2
تبریز GPPS 1460 40,826 41,484 -2
تبریز GPPS 1160 38,677 39,300 -2
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 43,031 42,894 0
تبریز EPS 200 43,031 42,894 0
تبریز EPS 300 43,031 42,894 0
تبریز EPS 400 42,187 42,053 0
تبریز EPS 500 39,480 39,366 0
تبریز EPS Oversize 39,480 39,366 0
تبریز EPS Fine 37,111 37,004 0
تبریز EPS SuperFine 37,111 37,004 0
تبریز LL0 209 AA 42,088 42,330 -1
تبریز LL0 209 KJ 42,252 42,490 -1
تبریز LL0 220 AA 40,591 40,824 -1
تبریز LL 0220KJ 41,220 41,439 -1
تبریز MD 3840 UV 40,640 41,087 -1
تبریز HD EA 6070 39,077 39,506 -1
تبریز HD UA 6070 39,706 40,121 -1
تبریز HD EA 5218 39,077 39,506 -1
تبریز HD UA 5218 39,706 40,121 -1
تبریز HD 5030 SA 41,421 41,877 -1
تبریز HD 5030 EA 40,792 41,262 -1
تبریز HD 4440 EA 40,010 40,472 -1
تبریز HD 4440 UA 40,640 41,087 -1
تبریز HD EA 6040 39,077 39,506 -1
تبریز HD UA 6040 39,706 40,121 -1
بانیار EPS 100-FR 44,958 44,776 0
بانیار EPS 200-FR 44,958 44,776 0
بانیار EPS 300-FR 44,958 44,776 0
بانیار EPS 400-FR 44,076 43,898 0
بانیار EPS 500-FR 41,274 41,119 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 42,974 43,667 -2
طاهاسازان پیشتاز GP26 40,826 41,484 -2
جم HD BL3 40,458 40,767 -1
جم HD BL4 40,458 40,767 -1
جم HD 60507 39,077 39,506 -1
جم HD 60507 UV 39,706 40,121 -1
جم HD 52518 39,077 39,506 -1
جم HD 52518 UV 39,706 40,121 -1
جم HD 52505 39,077 39,506 -1
جم HD 52511 39,077 39,506 -1
جم HD EX3(PE100)** 43,337 43,099 1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 44,951 44,737 0
جم MD 38504UV 40,640 41,087 -1
جم LL22501 AA 42,088 42,330 -1
جم LL22501 KJ 42,252 42,490 -1
جم LL32604 UV 40,640 41,087 -1
خوزستان PGPC 1822 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 0712 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 1218 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 0407 70,679 70,805 -0
خوزستان PGPC 2230 70,679 70,805 -0
رجال RG 3212 E 44,444 45,717 -3
رجال RG 1101XXS 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101S 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101XS 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101P 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101XP 38,777 40,182 -3
رجال RG 1101XN 38,777 40,182 -3
رجال RG 1104K 39,091 40,489 -3
رجال RG 1102H 38,777 40,182 -3
رجال RG 1102L 38,777 40,182 -3
رجال RG 1102XK 38,777 40,182 -3
شازند PP-R270G 44,444 45,717 -3
شازند PP-EP2X CI 44,444 45,717 -3
شازند PP-EP2X CE 44,444 45,717 -3
شازند PP-ARP 230 44,444 45,717 -3
شازند PP-HP 565 S 41,925 43,257 -3
شازند PP R 40 44,444 45,717 -3
شازند PP R 60 44,444 45,717 -3
شازند PP-HP 550 J 38,777 40,182 -3
شازند PP-HP 552 R 38,777 40,182 -3
شازند PP-HP 554 P 38,777 40,182 -3
شازند PP-V30GA 40,036 41,412 -3
شازند PP-V30S 38,777 40,182 -3
شازند HD-5620 EA 39,077 39,506 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 42,198 42,693 -1
شازند HD-EX5 40,856 41,371 -1
شازند HD-BL3 40,458 40,767 -1
شازند MD 3840 UA 40,640 41,087 -1
شازند PBR 37,701 42,783 -12
شازند PBR -1210S 42,109 47,088 -11
شازند LL0 209 KJ 42,252 42,490 -1
شازند LL0 209 AA 42,088 42,330 -1
شازند LL0410 AA 42,088 42,330 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,089 31,521 2
شهیدتند گویان PET BG841 32,089 31,521 2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,822 31,253 2
شهیدتند گویان PET BG821 31,822 31,253 2
شهیدتند گویان PET BG800 31,091 30,522 2
شهیدتند گویان PET BG805 31,091 30,522 2
شهیدتند گویان PET BG781 30,318 29,749 2
شهیدتند گویان PET BG785 30,318 29,749 2
شهیدتند گویان PET BG761 29,878 29,737 0
شهیدتند گویان PET BG 732 29,415 29,439 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,878 29,737 0
شهیدتند گویان PET TG645 29,458 28,786 2
شهیدتند گویان PET TG641 29,458 28,786 2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 29,019 28,507 2
شهیدتند گویان PET TGSB 30,642 29,670 3
غدیر PVC-S65 25,501 25,332 1
غدیر PVC-S57 28,051 27,865 1
لاله LD 2102TX00 40,325 40,964 -2
لاله LD 2101 TN 47 40,325 40,964 -2
لاله LD 1922 T 40,954 41,579 -2
لاله LD 2404 TC47 40,325 40,964 -2
لاله LD 2004 TC00 40,325 40,964 -2
لاله LD 2100TN00 40,325 40,964 -2
مارون HD-EX5 40,856 41,371 -1
مارون HD-I4 39,077 39,506 -1
مارون HD-I4 UV 39,706 40,121 -1
مارون PP-C30S 38,777 40,182 -3
مارون PP-V30S 38,777 40,182 -3
مارون PP-Z30S 38,777 40,182 -3
مارون PP-V30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-F30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-V79S 38,777 40,182 -3
مارون PP-V79G 38,777 40,182 -3
مارون PP-X30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-MR230C 44,444 45,717 -3
مارون PP-EP1X35AF 39,091 40,489 -3
مارون PP-T30G 38,777 40,182 -3
مارون PP-T31SE 38,777 40,182 -3
مارون PP EP-C40R 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZH515MA 40,980 42,335 -3
نوید زرشیمی ZH 525J 39,091 40,489 -3
نوید زرشیمی ZR 230C 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZB 332 C 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZB 332 L 44,444 45,717 -3
نوید زرشیمی ZH510L 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH 550 J 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH500 M 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH520J 39,091 40,489 -3
نوید زرشیمی HP 552 R 38,777 40,182 -3
نوید زرشیمی ZH 422 H 39,280 40,674 -3
مهر HD 7000 F 40,856 41,371 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 39,077 39,506 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 39,706 40,121 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 39,077 39,506 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 39,706 40,121 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 40,458 40,767 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 42,745 43,216 -1
تخت جمشید لاتکس 11,801 12,585 -6
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۶ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,900 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,000 ریال -800 1.71% نمودار و آرشیو
5110 44,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,500 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
2420h 45,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال 1100 2.39% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,600 ریال 1200 2.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 44,100 ریال -1200 2.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 45,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,000 ریال -600 0.99% نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,200 ریال -700 1.53% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 66,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,800 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
R40maron 53,800 ریال 1800 3.35% نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 2500 4.72% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,300 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,500 ریال 1000 1.65% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,500 ریال 700 2.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,100 ریال 300 0.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 55,300 ریال 2300 4.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,300 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
Lale 1922 45,000 ریال 1700 3.78% نمودار و آرشیو
MR1600 57,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 4,090 ریال -42910 91.3% نمودار و آرشیو
52518 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Hi500 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو