معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز سه شنبه 29 اردیبهشت 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 320 0 0 29,524 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 800 0 0 29,524 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 9,999 539 539 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام- مچینگ 0 308 308 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 0 0 15,465 0 0 0
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 40 40 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,720 210 210 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر- مچینگ 0 60 60 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر- مچینگ 0 60 60 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 0 0 30,930 0 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 160 160 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان- مچینگ 0 20 20 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 22 22 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 90 60 21,932 22,082 22,082 22,082
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 26,712 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 160 140 27,415 27,415 27,415 27,415
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 110 110 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند- مچینگ 0 22 22 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند- مچینگ 0 40 40 27,415 27,415 27,415 27,415
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند- مچینگ 0 660 660 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 1,012 21,439 1,012 41,716 45,887 45,887 45,887
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,530 17,072 2,530 42,034 46,237 46,237 46,237
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 20,460 1,000 41,716 45,887 45,887 45,887
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 80 20 39,980 41,888 41,888 41,888
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 80 40 35,538 36,779 36,779 36,779
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 880 88 88 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول- مچینگ 0 132 132 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,408 396 198 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر- مچینگ 0 286 286 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 1,540 506 42,512 43,019 43,341 44,599
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,100 22 22 42,512 42,512 42,512 42,512
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام- مچینگ 0 66 66 42,512 42,512 42,512 42,512
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 105 42 21 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون- مچینگ 0 84 84 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 850 110 110 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 7,000 120 120 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام- مچینگ 0 50 50 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام- مچینگ 0 30 30 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 286 286 286 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 44,741 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه- مچینگ 0 24 24 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,012 374 154 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 330 410 330 39,479 39,523 39,657 39,822
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر- مچینگ 0 858 858 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 1,670 500 43,865 46,100 47,381 48,251
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,430 1,000 43,865 44,036 44,201 44,552
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2,002 220 132 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول- مچینگ 0 506 506 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 151 151 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 86 43 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله- مچینگ 0 194 194 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله- مچینگ 0 108 108 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,508 3,674 2,508 45,484 45,780 45,978 47,001
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 45,489 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 700 100 100 45,489 45,489 45,489 45,489
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند- مچینگ 0 180 180 45,489 45,489 45,489 45,489
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 35,865 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 242 242 35,865 35,865 35,865 35,865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 44 44 34,365 34,365 34,365 34,365
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 88 88 34,365 34,365 34,365 34,365
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 110 66 37,643 37,643 37,643 37,643
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 44 44 37,643 37,643 37,643 37,643
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 220 220 36,143 36,143 36,143 36,143
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 22 22 36,143 36,143 36,143 36,143
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 20 20 20 33,879 33,879 33,879 33,879
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان- مچینگ 0 264 264 35,865 35,865 35,865 35,865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان- مچینگ 0 154 154 34,365 34,365 34,365 34,365
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان- مچینگ 0 132 132 37,643 37,643 37,643 37,643
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان- مچینگ 0 462 462 37,643 37,643 37,643 37,643
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 814 814 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 220 220 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 957 957 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان- مچینگ 0 88 88 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 60 40 40 37,592 37,592 37,592 37,592
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 1 پتروشیمی مارون 60 60 40 37,592 37,592 37,592 37,592
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 20 20 20 22,973 22,973 22,973 22,973
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون- مچینگ 0 20 20 37,592 37,592 37,592 37,592
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 1 پتروشیمی مارون- مچینگ 0 20 20 37,592 37,592 37,592 37,592
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 1,940 1,500 41,769 41,929 42,153 42,609
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 315 126 126 41,769 41,769 41,769 41,769
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 315 336 315 41,769 41,769 41,769 41,769
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال- مچینگ 0 189 189 41,769 41,769 41,769 41,769
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 0 45,550 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 0 45,550 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 40 40 45,550 45,550 45,550 45,550
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 40 40 45,550 45,550 45,550 45,550
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 0 0 42,270 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 483 294 294 42,270 42,270 42,270 42,270
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام- مچینگ 0 21 21 42,270 42,270 42,270 42,270

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,700 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,800 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 50,500 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
5110 49,250 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,900 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,300 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
0075 53,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 52,800 ریال -400 0.75% نمودار و آرشیو
Lf190 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
52518 48,000 ریال 1000 2.08% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,590 ریال 90 0.17% نمودار و آرشیو
2102 52,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 50,000 ریال -1900 3.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,600 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,600 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
C30s 53,600 ریال 1100 2.05% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,800 ریال 1000 1.52% نمودار و آرشیو
1540 61,700 ریال -1000 1.59% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 51,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,300 ریال 800 1.59% نمودار و آرشیو
552R Maroun 50,300 ریال 800 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 95,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 57,500 ریال 1500 2.61% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 1000 1.49% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,200 ریال -300 0.33% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,700 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 55,000 ریال نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖