تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 15 دی 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 34,720 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/10/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 990 0 34,720 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 38,079 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 38,079 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/10/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 29,390 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 29,390 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 0 29,390 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,013 0 30,848 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,848 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,848 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,848 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 31,107 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 31,107 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,263 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,263 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,263 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,263 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 660 6,336 39,220 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 440 0 38,217 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 616 0 37,824 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 500 0 38,514 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 37,429 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 پتروشیمی شازند 40 0 35,459 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 37,593 سایر نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 506 0 37,593 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 660 6,336 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 660 4,400 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 4,500 40,523 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 38,657 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 780 39,620 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 160 0 34,791 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,989 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,989 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,989 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 0 35,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 0 36,085 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 36,085 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 35,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 0 35,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 36,085 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 250 0 36,811 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 36,811 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 4,500 37,506 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 37,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,980 0 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 0 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 33,755 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 20,628 فله نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 0 36,471 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 0 32,418 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 0 37,014 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 37,014 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 36,288 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 38,522 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 39,531 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 33,984 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پتروشیمی شازند 50 0 33,984 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 330 0 33,984 کیسه نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 28,396 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 441 0 31,551 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 0 31,551 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 24,094 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 21,685 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 19,276 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 0 19,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 17,524 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 0 24,094 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 21,904 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/10/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,904 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,804 21,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 500 21,904 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/20
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 200 24,094 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/01
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 500 0 20,904 فله نقدی نقدی 1394/10/22
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 1,000 0 4,182 فله نقدی نقدی 1394/10/22

قیمت مواداولیه؛ ۹ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,300 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,500 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,300 ریال 700 1.55% نمودار و آرشیو
5110 44,700 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,650 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,700 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
0075 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 50,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 50,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,300 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,800 ریال -700 1.61% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 54,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K 49,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,500 ریال 500 1.08% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 51,500 ریال 500 0.97% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,800 ریال 500 1.02% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 54,500 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
V30s 64,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,700 ریال 300 0.64% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,500 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
1540 59,900 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
1551 59,300 ریال نمودار و آرشیو
781 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
785 43,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال -3000 6.45% نمودار و آرشیو
825 43,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5030 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 51,000 ریال -2200 4.14% نمودار و آرشیو
552R Jam 49,400 ریال 600 1.21% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,400 ریال 600 1.21% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,800 ریال -400 0.75% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 93,500 ریال -2500 2.6% نمودار و آرشیو
10417 92,500 ریال -2500 2.63% نمودار و آرشیو
10415 64,500 ریال -32500 33.51% نمودار و آرشیو
R40maron 52,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
548R 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 2200 4.49% نمودار و آرشیو
440L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,000 ریال 500 0.96% نمودار و آرشیو
ZR230 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 92,000 ریال -3000 3.16% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,700 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 66,700 ریال -800 1.19% نمودار و آرشیو
EPS 300 66,500 ریال -1000 1.48% نمودار و آرشیو
EPS 400 65,500 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -11000 10.58% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 64,300 ریال نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖