معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 15 فروردین 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون بیشترین قیمت
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 798 0 0 96,066
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 380 0 0 96,066
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 210 105 105 86,824 86,824 86,824 86,824
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 567 0 0 86,824
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 302 0 0 86,824
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 302 0 0 94,137
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 330 0 0 94,137
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 501 20 0 94,137
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 100 30 30 74,131 74,131 74,131 74,131
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 20 0 0 87,024
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 0 22 22 37,772 37,772 37,772 37,772
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 1,518 781 429 37,772 37,772 37,772 37,772
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 2,002 462 462 36,638 36,638 36,638 36,638
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 0 99 99 36,638 36,638 36,638 36,638
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 1,012 517 297 39,637 39,637 39,637 39,637
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 0 242 242 38,467 38,467 38,467 38,467
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 2,002 1,716 1,694 38,467 38,467 38,467 38,467
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 506 0 0 38,796
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 902 44 44 35,653 35,653 35,653 35,653
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 2,200 1,551 1,551 34,583 34,583 34,583 34,583
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 66 0 0 45,134
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 4,400 1,628 1,540 43,293 43,293 43,293 43,293
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 0 176 176 43,293 43,293 43,293 43,293
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 1,200 160 100 43,293 43,293 43,293 43,293
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 506 44 44 43,293 43,293 43,293 43,293
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 11 11 43,293 43,293 43,293 43,293
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 720 48 24 43,293 43,293 43,293 43,293
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 1,000 1,180 1,000 44,421 44,480 44,548 44,789
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 220 220 44,421 44,421 44,421 44,421
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,232 198 198 44,421 44,421 44,421 44,421
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 1,000 810 750 44,421 44,421 44,421 44,421
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 190 190 44,421 44,421 44,421 44,421
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 1,404 65 0 44,421
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 3,300 132 88 44,421 44,421 44,421 44,421
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 0 22 22 44,421 44,421 44,421 44,421
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 120 120 42,509 42,509 42,509 42,509
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 0 132 132 42,509 42,509 42,509 42,509
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف 1,133 1,133 1,001 42,509 42,509 42,509 42,509
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 1,500 1,380 1,380 42,509 42,509 42,509 42,509
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 2,500 3,130 2,500 43,630 43,780 44,133 44,755
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 20 20 40,717 40,717 40,717 40,717
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 3,000 180 120 40,717 40,717 40,717 40,717
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 720 72 72 40,717 40,717 40,717 40,717
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 0 24 24 40,717 40,717 40,717 40,717
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 660 286 286 40,717 40,717 40,717 40,717
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 44 44 40,717 40,717 40,717 40,717
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 187 187 39,473 39,473 39,473 39,473
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 506 154 99 39,473 39,473 39,473 39,473
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 720 96 96 40,186 40,186 40,186 40,186
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 720 120 120 40,186 40,186 40,186 40,186
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 500 1,170 500 41,249 42,559 42,735 42,859
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 0 24 24 41,395 41,395 41,395 41,395
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 720 24 24 41,395 41,395 41,395 41,395
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 0 22 22 41,395 41,395 41,395 41,395
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 1,210 715 671 41,395 41,395 41,395 41,395
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 1,012 154 110 41,395 41,395 41,395 41,395
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,232 242 198 41,395 41,395 41,395 41,395
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 100 60 60 53,393 53,393 53,393 53,393
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 40 40 53,393 53,393 53,393 53,393
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 50 60 50 53,393 53,419 53,463 53,549
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 50 60 50 51,882 52,023 52,064 52,089
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 400 70 70 55,257 55,257 55,257 55,257
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 800 0 0 55,257
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 100 0 0 54,500
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 200 0 0 54,983
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 400 360 360 57,964 57,964 57,964 57,964
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 302 0 0 103,168
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 110 242 110 44,473 45,273 45,982 46,669
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 440 22 22 47,612 47,612 47,612 47,612
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 110 308 44 45,543 45,543 45,543 45,543
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 22 22 45,543 45,543 45,543 45,543
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 315 1,113 315 44,473 48,920 48,920 48,920
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 231 2,226 231 44,473 48,920 48,920 48,920
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 1,008 0 0 45,543
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 1,100 3,762 1,100 39,407 42,535 42,739 43,347
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 1,012 3,586 1,012 39,407 40,600 41,342 42,599
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 1,000 2,120 1,000 39,407 40,113 40,293 40,809
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 440 682 440 39,407 39,669 39,827 40,500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 630 2,604 630 39,407 41,409 41,822 42,199
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 798 2,709 798 39,407 42,359 42,622 43,347
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 1,496 1,496 1,430 39,407 39,407 39,407 39,407
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 66 66 39,407 39,407 39,407 39,407
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 1,496 1,694 1,496 39,407 39,429 39,505 39,839
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 756 1,365 756 39,407 40,219 40,907 41,209
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 220 220 198 37,320 37,320 37,320 37,320
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 22 22 37,320 37,320 37,320 37,320
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 500 120 120 38,011 38,011 38,011 38,011
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 506 22 22 36,284 36,284 36,284 36,284
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 66 66 34,556 34,556 34,556 34,556
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 2,000 0 0 34,556
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,992 1,166 1,144 34,556 34,556 34,556 34,556
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 2,024 1,430 946 34,556 34,556 34,556 34,556
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 132 132 34,556 34,556 34,556 34,556
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 1,000 20 20 34,556 34,556 34,556 34,556
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 506 0 0 38,011

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖