معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 31 فروردین 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,171 1,995 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,305 46,305 46,305 46,305 650/65 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 50,296 53,900 53,946 54,129 150 420 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,995 30,995 30,995 30,995 2,002 1,089 1,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,995 30,995 30,995 30,995 0 506 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,532 32,639 32,877 33,639 1,001 1,309 1,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,532 32,532 32,532 32,532 2,508 1,034 858
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 32,805 660 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,507 968 968
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,507 1,507 1,507
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 28,290 28,290 28,290 28,290 0 308 308
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,001 176 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,001 660 660
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 39,717 43,688 43,688 43,688 110 3,850 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,544 38,544 38,544 38,544 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,736 39,736 39,736 39,736 5,500 2,288 1,870
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,736 39,736 39,736 39,736 0 506 506
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 39,736 39,736 39,736 39,736 100 50 50
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,906 39,906 39,906 39,906 100 60 20
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی 38,322 38,322 38,322 38,322 100 120 100
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,980 38,980 38,980 38,980 250 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,058 42,963 42,963 42,963 500 2,600 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,058 39,399 39,558 42,169 902 1,958 902
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,058 41,119 41,158 42,963 500 1,940 500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 39,058 39,829 40,143 40,609 712/8 1,685 713
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 39,058 39,289 39,415 39,800 518/4 691 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,058 39,058 39,058 39,058 1,100 572 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,058 39,058 39,058 39,058 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,058 39,058 39,065 39,089 1,100 1,144 1,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,667 40,667 40,667 40,667 2,000 960 720
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 40,667 40,667 40,667 40,667 0 480 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,987 37,987 37,987 37,987 0 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,987 41,785 41,785 41,785 506 3,333 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 37,288 37,419 37,653 38,788 1,012 2,112 1,012
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 38,780 41,380 42,379 42,781 400 1,170 400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 37,551 37,551 37,551 37,551 440 88 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,551 37,551 37,551 37,551 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,551 37,551 37,551 37,551 1,518 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,551 37,819 38,021 38,569 2,200 2,684 2,200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,551 37,551 37,551 37,551 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,551 37,951 38,081 38,319 2,156 3,234 2,156
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 40,667 40,720 40,911 41,480 1,496 1,804 1,496
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 41,713 43,019 45,011 45,509 50 110 50
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 41,713 41,713 42,170 42,669 50 70 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 41,713 41,720 41,730 41,772 150 160 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 40,895 40,895 40,895 40,895 50 50 50
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز سلف 40,895 40,895 40,895 40,895 50 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 43,579 45,129 45,340 47,019 750 1,610 750
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 45,308 54,377 54,720 56,009 750 1,900 750
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,361 37,361 37,361 37,361 1,496 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,361 1,050 210 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,361 37,361 37,361 37,361 0 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 37,361 37,361 37,361 37,361 504 462 441
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 37,361 37,361 37,361 37,361 0 63 63
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 31,764 32,399 32,399 32,399 1,518 2,376 1,518
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 31,434 34,577 34,577 34,577 1,012 11,990 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 31,434 33,009 33,296 34,001 1,518 3,256 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,434 32,719 33,098 34,259 550 1,496 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 31,434 34,577 34,577 34,577 770 26,466 770
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال نقدی 31,434 33,300 33,633 33,800 315 1,218 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 31,434 33,000 33,239 33,999 315 756 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 29,066 29,066 29,066 29,066 4,180 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 29,066 31,972 31,972 31,972 500 4,500 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 26,424 27,189 27,383 29,800 2,992 4,191 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,424 26,434 26,493 27,000 2,530 2,728 2,530
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,424 26,424 26,433 26,501 800 920 800
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,424 28,459 29,730 31,799 600 1,320 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 26,424 26,424 26,424 26,424 200 140 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 26,424 26,424 26,424 26,424 0 60 60
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 29,066 31,972 31,972 31,972 300 4,480 300

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖