عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 12 آبان 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 991 0 39,275 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 35,140 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 0 35,140 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 0 38,504 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 29,557 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,557 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 31,022 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,022 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,284 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,284 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,284 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/08/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,284 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/27
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 39,072 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 0 39,817 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 3,454 39,817 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 66 0 38,218 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,415 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 0 38,415 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,415 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 0 38,415 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 908 0 38,415 سایر نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 908 0 38,415 سایر نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 1,210 38,415 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 300 34,574 کیسه نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 0 39,637 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 1,600 41,149 کیسه نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 40,184 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 38,077 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 38,077 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 0 38,077 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 38,077 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 63 0 34,269 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 36,748 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,748 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 670 0 37,405 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 38,218 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 36,689 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 38,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 0 38,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 480 38,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 0 38,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 36,318 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 38,353 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340N درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 0 35,807 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 0 39,786 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 34,207 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1394/08/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 0 33,878 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 33,878 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 0 33,878 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 33,878 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 30 0 18,633 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 33,878 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 352 0 20,974 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 18,177 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 0 25,634 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 0 25,634 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 23,304 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,304 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 23,304 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 23,304 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/17

قیمت مواداولیه؛ ۲ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 46,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 46,300 ریال 800 1.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,200 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,900 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 45,400 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
0075 51,800 ریال 500 0.97% نمودار و آرشیو
020 51,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
52518 45,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,500 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
C30s 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
1540 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,800 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
552R Maroun 47,800 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 95,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 53,300 ریال 500 0.94% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال 900 0.99% نمودار و آرشیو
332C 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,500 ریال 300 0.74% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,500 ریال 300 0.76% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 90,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034