معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 11 اسفند 1394
نام کالا تولید کننده کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 31,984 31,984 31,984 0 31,984 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 35,859 36,009 36,389 1015/2 35,782 1,145 1,015
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 29,559 29,719 30,119 1,320 28,478 3,674 1,320
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,566 39,141 39,360 1,000 35,782 3,750 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 35,610 35,805 36,201 880 34,606 1,914 880
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,001 34,001 34,001 4,000 34,001 460 460
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 40,458 40,458 40,458 3,000 36,780 77,500 3,000
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 34,606 34,606 34,606 1,000 34,606 250 250
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 35,782 35,782 35,782 4,400 35,782 1,496 1,144
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,134 36,134 36,134 440 36,134 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,001 34,001 34,001 0 34,001 1,370 1,370
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 36,980 37,154 37,800 5,500 36,780 6,512 5,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 1,507 29,270 33 33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,888 29,272 29,689 1,507 27,887 3,817 1,507
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 22,774 22,774 22,774 2,992 20,704 114,928 2,992
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 25,051 25,051 25,051 100 22,774 1,780 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 22,774 22,774 22,774 500 20,704 19,750 500
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 34,606 34,606 34,606 990 34,606 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 1,012 26,012 682 682
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 506 26,012 506 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,839 30,309 30,477 1,012 29,270 2,123 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 1,001 29,270 517 517
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 31,984 31,984 31,984 660 31,984 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,819 39,078 39,360 1,000 35,782 3,090 1,000
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 3,486 35,635 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 32,240 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 27,887 27,887 27,887 1,507 27,887 1,034 1,034
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 34,606 34,606 34,606 0 34,606 750 750
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 35,782 35,782 35,782 0 35,782 3,256 3,256
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 0 29,270 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 34,606 34,606 34,606 0 34,606 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 27,056 27,056 27,056 110 27,056 66 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 1,507 29,270 1,386 1,298
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 22,774 22,774 22,774 4,500 22,774 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,441 34,441 34,441 330 34,441 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 30,997 30,997 30,997 330 30,997 44 22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 29,835 30,048 30,301 440 28,478 1,518 440
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 29,778 30,100 30,300 880 28,478 2,090 880
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 31,984 31,984 31,984 5,005 31,984 781 715
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 34,001 34,001 34,001 3,003 34,001 341 165
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 32,646 32,646 32,646 66 32,646 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,606 34,606 34,606 1,518 34,606 1,452 1,452
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 31,984 31,984 31,984 110 31,984 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 1,507 26,012 484 484
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,589 36,589 36,589 800 33,263 19,600 800
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,134 36,134 36,134 0 36,134 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 0 29,270 363 363
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 27,887 27,887 27,887 0 27,887 473 473
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 27,056 27,056 27,056 0 27,056 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 0 29,270 209 209
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,441 34,441 34,441 0 34,441 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 31,984 31,984 31,984 0 31,984 2,233 2,233
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 34,001 34,001 34,001 0 34,001 1,276 1,276
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,606 34,606 34,606 0 34,606 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 36,780 36,780 36,780 500 36,780 60 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 36,952 36,952 36,952 250 36,952 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 1,012 26,012 396 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 341 29,516 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 44,109 44,588 46,099 800 36,406 1,720 800
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 41,199 41,214 41,309 150 36,391 490 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 38,555 38,892 39,229 100 36,391 340 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 31,984 31,984 31,984 0 31,984 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 0 26,012 154 154
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 35,901 36,155 36,888 150 35,677 190 150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 36,780 36,780 36,780 0 36,780 140 140
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 36,952 36,952 36,952 0 36,952 60 60
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 34,606 34,606 34,606 0 34,606 66 66

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,700 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 50,300 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,300 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
5110 50,000 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,900 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 53,200 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,850 ریال -350 0.66% نمودار و آرشیو
52518 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,000 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 60,400 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 600 1.21% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 54,700 ریال -300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,600 ریال -400 0.73% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 93,300 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 42,000 ریال 500 1.19% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 500 1.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 500 1.2% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,300 ریال 200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,200 ریال -300 0.32% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖