عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 20 تیرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی 1396/04/26 50,606 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/04/25 47,203 525 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/04/26 50,606 500 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/26 50,606 483 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/25 69,602 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/25 81,707 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 جامبوبگ سلف 1396/05/03 33,705 110 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 35,063 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/05/03 34,011 110 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/05/04 35,708 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ سلف 1396/05/03 37,099 220 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 39,069 550 4,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 41,205 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 41,205 990 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 41,205 1,000 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 41,205 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/04/25 45,325 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 45,325 1,100 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 41,205 1,100 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/25 41,921 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت چوبی نقدی 1396/04/25 39,993 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/04/25 40,673 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه سلف 1396/04/31 41,646 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 40,673 363 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/26 37,512 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/04/26 37,512 200 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/04/25 37,512 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پالت چوبی نقدی 1396/04/25 36,056 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی نقدی 1396/04/25 36,773 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 37,679 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت چوبی نقدی 1396/04/25 35,796 572 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 38,201 462 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 38,201 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 38,201 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 38,201 1,100 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 38,201 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 38,201 660 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 38,201 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/04/25 41,646 1,100 3,300 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 49,251 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 49,251 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 47,857 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 48,171 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 48,171 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 50,263 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/04/25 53,449 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/04/25 37,961 2,772 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/04/26 37,603 798 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/05/03 34,140 66 176 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 34,773 400 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 34,140 2,640 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 31,611 200 1,000 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 31,611 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/05/18 31,611 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 31,611 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 30,979 500 0 پتروشیمی اروند
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 21,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 25,000 80 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 36,274 627 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 37,084 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 40,793 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 32,216 176 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/25 34,381 671 0 پتروشیمی جم
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/25 28,450 418 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/04/25 24,783 100 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖