عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 7 آذرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اسید ترفتالیک جامبوبگ سلف 1396/09/22 28,609 200 0 پتروشیمی تندگویان
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 24,318 60 0 پتروشیمی تندگویان
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/09/12 52,844 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/09/12 56,620 500 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 85,705 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/09/22 42,625 506 330 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/09/22 44,729 506 1,232 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/09/12 48,229 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 43,738 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/09/12 43,738 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 43,738 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 43,738 2,016 3,024 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/09/22 47,451 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 47,451 880 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/09/19 47,451 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/09/13 52,196 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/09/13 47,451 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 52,196 1,100 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 47,451 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 47,451 240 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 47,451 168 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/09/12 48,229 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/09/12 50,075 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/09/12 53,207 200 2,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/09/12 44,260 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 44,260 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/09/12 44,260 220 880 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 44,260 2,016 3,024 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی سلف 1396/09/22 40,864 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 40,864 480 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/09/12 41,642 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/09/28 40,864 500 1,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 42,703 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پالت چوبی نقدی 1396/09/12 46,471 288 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 45,433 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 45,433 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 45,433 880 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/09/12 53,728 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 57,220 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 57,220 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 55,600 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 56,731 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 56,731 500 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 59,200 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی سلف 1396/09/22 60,026 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 48,983 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/09/12 48,983 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/09/12 48,983 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/09/12 52,409 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/09/12 49,996 110 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/09/12 48,983 220 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت پلاستیکی سلف 1396/09/21 48,983 600 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/09/12 51,514 220 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/09/12 48,983 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/09/12 45,986 63 63 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/09/12 48,983 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی 1396/09/14 43,845 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه سلف 1396/09/19 43,456 220 1,980 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی سلف 1396/09/20 43,456 330 550 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/09/12 43,456 440 1,100 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی نقدی 1396/09/12 45,402 528 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/09/12 43,456 105 168 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/09/12 43,456 210 315 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 43,456 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نقدی 1396/09/12 43,456 105 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 35,469 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/28 32,842 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 32,842 1,012 1,188 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 32,185 300 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/14 32,842 1,012 2,002 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 37,111 66 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 20,000 45 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 34,990 352 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 42,706 800 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/09/12 39,834 264 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 کیسه نقدی 1396/09/12 39,834 440 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 36,778 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 48,825 22 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/12 44,085 63 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 31,922 88 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/12 29,558 88 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖