قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/04/11
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت قبلی
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,110 41,016
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,221 45,118
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 41,823 41,724
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 41,823 41,724
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,505 37,359
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,468 38,253
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,468 38,253
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,471 31,318
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,618 34,449
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,988 33,823
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,988 33,823
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,988 33,823
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,110 41,016
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 41,110 41,017
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,221 45,118
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,110 41,016
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,468 38,253
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,496 41,204
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,546 40,518
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,323 39,198
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,520 36,452
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,546
ایلام پلی اتیلن سنگین فیلم B8200 38,468
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,618 34,449
آبادان پلی وینیل کلراید S60 33,044 32,884
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,471 31,318
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,618 34,449
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 50,357 49,086
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 50,357 49,086
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 46,791 45,547
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,520 36,452
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 37,233 37,160
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,505 37,359
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,110 41,016
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,110 41,016
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 33,375 33,225
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,471 31,318
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,964 34,810
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,327 38,033
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,970 37,679
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,970 37,679
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,970 37,679
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,034 42,704
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,034 42,704
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,034 42,704
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 44,104 43,766
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,353 45,005
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 43,962 43,625
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,753 39,448
پلی پروپیلن جم EP3130UV 46,173 45,819
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,970 37,679
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,970 37,679
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,970 37,679
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,970 37,679
پلی نار P-CR-380 39,218 38,918
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,002 49,618
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 47,018 46,657
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 44,734 44,391
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 42,450 42,124
تبریز ABS 68,370 67,845
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 49,032 48,655
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 49,032 48,655
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 49,032 48,655
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 47,644 47,278
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 44,632 44,290
تبریز EPS Oversize 44,632 44,290
تبریز EPS Fine 42,036 41,714
تبریز EPS SuperFine 42,036 41,714
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,323 39,198
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,563 40,434
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,323 39,198
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 40,036 39,906
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,163 38,092
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,520 36,452
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 37,233 37,160
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,520 36,452
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 37,233 37,160
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,711 38,639
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,998 37,931
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 37,267 37,202
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,981 37,910
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,520 36,452
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 37,233 37,160
بانیار EPS 100-FR 50,816 50,426
بانیار EPS 200-FR 50,816 50,426
بانیار EPS 300-FR 50,816 50,426
بانیار EPS 400-FR 49,848 49,465
بانیار EPS 500-FR 46,729 46,371
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 47,018 46,657
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 44,734 44,391
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,505 37,359
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,505 37,359
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,520 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 37,233 37,160
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,520 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 37,233 37,160
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,520 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 37,233 37,160
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,520 36,452
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,496 41,204
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,546 40,518
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 42,363 42,284
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 43,190 43,105
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,251 40,022
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,163 38,092
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,323 39,198
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,563 40,434
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 41,106 40,967
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,798 37,728
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,520 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 37,233 37,160
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,520 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 37,233 37,160
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,034 42,704
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,327 38,033
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,970 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,970 37,679
شازند PP-R270G 43,034 42,704
شازند PP-EP2X CI 43,034 42,704
شازند PP-EP2X CE 43,034 42,704
شازند PP-ARP 230 43,034 42,704
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,753 39,448
شازند PP R 40 43,034 42,704
شازند PP R 60 43,034 42,704
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,970 37,679
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,970 37,679
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,970 37,679
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 39,218 38,918
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,970 37,679
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,520 36,452
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,546 40,518
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,468 38,253
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,505 37,359
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,163 38,092
شازند PBR 49,644 48,379
شازند PBR -1210S 54,637 53,333
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,563 40,434
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,323 39,198
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,323 39,198
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 36,934 36,699
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 35,853 35,625
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 36,630 36,397
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 35,549 35,323
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 34,738 34,517
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 35,785 35,558
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 33,859 33,644
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 34,907 34,685
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 33,690 33,476
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 34,738 34,517
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,555 33,342
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 34,603 34,382
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,400 34,181
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,386 33,174
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,065 32,994
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,072 32,004
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,553 32,483
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,592 31,525
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,713 32,642
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,752 31,684
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,377 34,303
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,353 33,281
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,471 31,318
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,618 34,449
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,110 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,110 41,016
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 41,823 41,724
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,110 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,110 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,110 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,110 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,221 45,118
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,468 38,253
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,520 36,452
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,233 37,160
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,034 42,704
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,327 38,033
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,970 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,034 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 40,288 39,979
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,327 38,033
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,034 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,034 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,034 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,970 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,970 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,970 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,327 38,033
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,970 37,679
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,505 38,210
نوید زرشیمی ZR 340R 44,104 43,766
نوید زرشیمی ZR348T 43,962
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,468 38,253
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 68,370 67,845
قائد بصیر ABS 75 80,260 79,644
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,520 36,452
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 37,233 37,160
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,520 36,452
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,233 37,160
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,505 37,359
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,251 40,022
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,468 38,253
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 37,233 37,160
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,520 36,452
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 37,233 37,160
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 40,251
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,323 39,198
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,323 39,198
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,323 39,198
تخت جمشید لاتکس 14,604 14,235
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 47,018 46,657
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,110 41,016
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 41,110
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 45,221
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37541 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖