قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمت پایه محصولات پلیمری در نیمه نخست فروردین ماه 1394 قیمت ارز :33550 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه دوم اسفند درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,084 37,310 -1
آریا ساسول LH0030 37,084 37,310 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,721 37,964 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,721 37,964 -1
آریا ساسول HB 5020 39,952 40,007 -0
آریا ساسول HCH5110 39,633 39,026 2
آریا ساسول MF 3713 39,633 39,026 2
اروند PVC- S6532 28,327 27,336 4
اروند PVC - S7042 31,159 30,070 4
اروند PVC - E7242 31,159 30,070 4
اروند PVC - E7244 31,159 30,070 4
اروند PVC - E6834 31,159 30,070 4
امیرکبیر LD2420H 37,084 37,310 -1
امیرکبیر LD2420D 37,084 37,310 -1
امیرکبیر EX5 39,633 39,026 2
امیرکبیر EX3(PE100) 39,315 39,680 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,617 38,686 -0
ایلام HD 2200J 37,673 37,669 0
آبادان PVC-S57 31,159 30,070 4
آبادان PVC-S60 29,743 28,703 4
آبادان PVC-S65 28,327 27,336 4
آبادان PVC-S70 31,159 30,070 4
بندر امام SBR 1502 41,282 38,564 7
بندر امام SBR 1712 37,589 34,775 8
بندر امام HI 0500 37,673 37,669 0
بندر امام HI 0500 UA 38,311 38,323 -0
بندر امام HD 0035 39,952 40,007 -0
بندر امام LH 0075 37,084 37,310 -1
بندر امام LF 0200 37,084 37,310 -1
بندر امام PVC S6058 29,743 28,703 4
بندر امام PVC 6558 28,327 27,336 4
بندر امام PVC 7054 31,159 30,070 4
پلی پروپیلن جم EP 332L 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 35,750 35,969 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 35,750 35,969 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 41,806 42,182 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 41,806 42,182 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 41,806 42,182 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 41,806 42,182 -1
پلی نار SF 060 35,432 35,642 -1
پلی نار SF 1160 35,432 35,642 -1
پلی نار PYI 250 35,432 35,642 -1
تبریز HIPS 7240 45,179 43,653 3
تبریز GPPS 1540 43,108 41,773 3
تبریز GPPS 1460 40,952 39,684 3
تبریز GPPS 1160 38,797 37,596 3
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 41,938 39,023 7
تبریز EPS 200 41,938 39,023 7
تبریز EPS 300 41,938 39,023 7
تبریز EPS 400 41,116 38,258 7
تبریز EPS 500 38,454 35,724 8
تبریز EPS Oversize 38,454 35,724 8
تبریز EPS Fine 36,147 33,580 8
تبریز EPS SuperFine 36,147 33,580 8
تبریز LL0 209 AA 38,617 38,686 -0
تبریز LL0 209 KJ 38,622 38,691 -0
تبریز LL0 220 AA 37,243 37,310 -0
تبریز LL 0220KJ 37,880 37,964 -0
تبریز MD 3840 UV 39,557 39,553 0
تبریز HD EA 6070 37,673 37,669 0
تبریز HD UA 6070 38,311 38,323 -0
تبریز HD EA 5218 37,673 37,669 0
تبریز HD UA 5218 38,311 38,323 -0
تبریز HD 5030 SA 40,687 40,683 0
تبریز HD 5030 EA 40,050 40,029 0
تبریز HD 4440 EA 38,920 38,899 0
تبریز HD 4440 UA 39,557 39,553 0
تبریز HD EA 6040 37,673 37,669 0
تبریز HD UA 6040 38,311 38,323 -0
بانیار EPS 100-FR 43,888 41,024 7
بانیار EPS 200-FR 43,888 41,024 7
بانیار EPS 300-FR 43,888 41,024 7
بانیار EPS 400-FR 43,028 40,220 7
بانیار EPS 500-FR 40,271 37,588 7
جم HD BL3 39,952 40,007 -0
جم HD BL4 39,952 40,007 -0
جم HD 60507 37,673 37,669 0
جم HD 60507 UV 38,311 38,323 -0
جم HD 52518 37,673 37,669 0
جم HD 52518 UV 38,311 38,323 -0
جم HD 52505 37,673 37,669 0
جم HD 52511 37,673 37,669 0
جم HD EX3(PE100) 39,315 39,680 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 40,112 40,498 -1
جم LL22501 AA 38,617 38,686 -0
جم LL22501 KJ 38,622 38,691 -0
جم LL32604 UV 39,557 39,553 0
رجال RG 3212 E 41,806 42,182 -1
رجال RG 1101XXS 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101S 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101XS 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101P 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101XP 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101XN 35,432 35,642 -1
رجال RG 1104K 35,750 35,969 -1
رجال RG 1102H 35,432 35,642 -1
رجال RG 1102L 35,432 35,642 -1
رجال RG 1102XK 35,432 35,642 -1
شازند PP-R270G 41,806 42,182 -1
شازند PP-EP2X CI 41,806 42,182 -1
شازند PP-EP2X CE 41,806 42,182 -1
شازند PP-ARP 230 41,806 42,182 -1
شازند PP R 40 41,806 42,182 -1
شازند PP R 60 41,806 42,182 -1
شازند PP-HP 550 J 35,432 35,642 -1
شازند PP-HP 552 R 35,432 35,642 -1
شازند PP-HP 554 P 35,432 35,642 -1
شازند PP-V30GA 36,706 36,950 -1
شازند PP-V30S 35,432 35,642 -1
شازند HD-5620 EA 37,673 37,669 0
شازند HD-EX3(PE80) 38,996 39,353 -1
شازند HD-EX5 39,633 39,026 2
شازند HD-BL3 39,952 40,007 -0
شازند MD 3840 UA 39,557 39,553 0
شازند PBR 38,884 36,132 8
شازند LL0 209 KJ 38,622 38,691 -0
شازند LL0 209 AA 38,617 38,686 -0
شازند LL0410 AA 38,617 38,686 -0
شهیدتند گویان PET BG845 33,605 32,622 3
شهیدتند گویان PET BG841 33,605 32,622 3
شهیدتند گویان PET BG 825 33,325 32,350 3
شهیدتند گویان PET BG821 33,325 32,350 3
شهیدتند گویان PET BG800 32,559 31,607 3
شهیدتند گویان PET BG805 32,559 31,607 3
شهیدتند گویان PET BG781 31,750 30,822 3
شهیدتند گویان PET BG785 31,750 30,822 3
شهیدتند گویان PET BG761 31,290 30,375 3
شهیدتند گویان PET BG 732 30,804 29,904 3
شهیدتند گویان PET آمورف 31,290 30,375 3
شهیدتند گویان PET TG645 29,903 29,136 3
شهیدتند گویان PET TG641 29,903 29,136 3
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 29,458 28,702 3
شهیدتند گویان PET TGSB 31,106 30,308 3
غدیر PVC-S65 28,327 27,336 4
غدیر PVC-S57 31,159 30,070 4
لاله LD 2102TX00 37,084 37,310 -1
لاله LD 2101 TN 47 37,084 37,310 -1
لاله LD 1922 T 37,721 37,964 -1
لاله LD 2404 TC47 37,084 37,310 -1
لاله LD 2004 TC00 37,084 37,310 -1
لاله LD 2100TN00 37,084 37,310 -1
مارون HD-EX5 39,633 39,026 2
مارون HD-I4 37,673 37,669 0
مارون HD-I4 UV 38,311 38,323 -0
مارون PP-C30S 35,432 35,642 -1
مارون PP-V30S 35,432 35,642 -1
مارون PP-Z30S 35,432 35,642 -1
مارون PP-V30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-F30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-V79S 35,432 35,642 -1
مارون PP-V79G 35,432 35,642 -1
مارون PP-X30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-MR230C 41,806 42,182 -1
مارون PP-EP1X35AF 35,750 35,969 -1
مارون PP-T30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-T31SE 35,432 35,642 -1
مارون EP-C40R 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 37,663 37,931 -1
نوید زرشیمی ZH 525J 35,750 35,969 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZH550L 35,432 35,642 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 35,432 35,642 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 35,432 35,642 -1
نوید زرشیمی ZH520J 35,750 35,969 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 35,432 35,642 -1
مهر HD 7000 F 39,633 39,026 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,673 37,669 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 38,311 38,323 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,673 37,669 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 38,311 38,323 -0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 39,952 40,007 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 41,546 40,988 1
تخت جمشید لاتکس 11,623 10,858 7
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
قیمت پایه محصولات شیمیایی در نیمه نخست فروردین 1394 نرخ ارز: 33550 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) هفته دوم اسفند درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 3,616 3,662 -1
اروند EDC 7,869 7,439 6
اروند VCM 21,315 21,643 -2
برزویه پارازایلین 25,594 26,658 -4
برزویه اورتو زایلین 23,984 24,443 -2
برزویه زایلن مخلوط 21,139 22,464 -6
برزویه بنزن 22,566 19,881 14
برزویه آروماتیک سنگین 17,711 16,788 6
بندر امام گاز پروپان 15,936 14,715 8
بندر امام گاز بوتان 14,661 15,696 -7
بندر امام LPG 15,171 15,303 -1
بندر امام زایلن مخلوط 21,139 22,464 -6
بندر امام گاز مایع صنعتی 15,171 15,303 -1
بندر امام بنزن 22,566 19,881 14
بندر امام سود مایع 50% 3,616 3,662 -1
بوعلی سینا پارازایلین 25,594 26,658 -4
بوعلی سینا اورتو زایلین 23,984 24,443 -2
بوعلی سینا زایلن مخلوط 21,139 22,464 -6
بوعلی سینا بنزن 22,566 19,881 14
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 17,711 16,788 6
پارس بنزن 22,566 19,881 14
پارس استایرن مونومر 34,781 30,941 12
جم CFO 10,296 11,084 -7
خراسان کریستال ملامین 40,080 41,528 -3
خراسان اوره پریل 9,681 10,382 -7
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 75,506 76,622 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 63,235 64,033 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 63,235 64,033 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 75,506 76,622 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 75,506 76,622 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 74,454 75,543 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 74,454 75,543 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 80,924 82,181 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 77,960 79,140 -1
شازند MEG 24,598 24,483 0
شازند DEG 26,454 25,996 2
شازند TEG 52,048 53,397 -3
شازند VAM 29,004 28,898 0
شازند ایزوبوتانول 24,064 24,688 -3
شازند نرمال بوتانول 27,968 26,568 5
شازند CFO 10,296 11,084 -7
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 20,120 19,260 4
شیراز اوره پریل 9,681 10,382 -7
شیراز کربنات سدیم سنگین 7,410 7,623 -3
شیراز کربنات سدیم سبک 7,092 7,276 -3
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 6,988 7,169 -3
فن آوران اسید اسیتیک 12,749 12,389 3
فن آوران متانول 7,594 6,752 12
مارون MEG 24,598 24,483 0
مارون DEG 26,454 25,996 2
ارومیه کریستال ملامین 40,080 41,528 -3
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 81,000 81,000 0
زاگرس متانول 7,594 6,752 12
امیرکبیر CFO 10,296 11,084 -7
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 75,506 76,622 -1
فرسا شیمی MEG 24,598 24,483 0
فرسا شیمی DEG 26,454 25,996 2
بیستون LAB 38,884 38,421 1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖