تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمت پایه محصولات پلیمری در نیمه نخست فروردین ماه 1394 قیمت ارز :33550 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه دوم اسفند درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,084 37,310 -1
آریا ساسول LH0030 37,084 37,310 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,721 37,964 -1
آریا ساسول LP0470KJ 37,721 37,964 -1
آریا ساسول HB 5020 39,952 40,007 -0
آریا ساسول HCH5110 39,633 39,026 2
آریا ساسول MF 3713 39,633 39,026 2
اروند PVC- S6532 28,327 27,336 4
اروند PVC - S7042 31,159 30,070 4
اروند PVC - E7242 31,159 30,070 4
اروند PVC - E7244 31,159 30,070 4
اروند PVC - E6834 31,159 30,070 4
امیرکبیر LD2420H 37,084 37,310 -1
امیرکبیر LD2420D 37,084 37,310 -1
امیرکبیر EX5 39,633 39,026 2
امیرکبیر EX3(PE100) 39,315 39,680 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,617 38,686 -0
ایلام HD 2200J 37,673 37,669 0
آبادان PVC-S57 31,159 30,070 4
آبادان PVC-S60 29,743 28,703 4
آبادان PVC-S65 28,327 27,336 4
آبادان PVC-S70 31,159 30,070 4
بندر امام SBR 1502 41,282 38,564 7
بندر امام SBR 1712 37,589 34,775 8
بندر امام HI 0500 37,673 37,669 0
بندر امام HI 0500 UA 38,311 38,323 -0
بندر امام HD 0035 39,952 40,007 -0
بندر امام LH 0075 37,084 37,310 -1
بندر امام LF 0200 37,084 37,310 -1
بندر امام PVC S6058 29,743 28,703 4
بندر امام PVC 6558 28,327 27,336 4
بندر امام PVC 7054 31,159 30,070 4
پلی پروپیلن جم EP 332L 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 35,750 35,969 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 35,750 35,969 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 35,432 35,642 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 41,806 42,182 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 41,806 42,182 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 41,806 42,182 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 41,806 42,182 -1
پلی نار SF 060 35,432 35,642 -1
پلی نار SF 1160 35,432 35,642 -1
پلی نار PYI 250 35,432 35,642 -1
تبریز HIPS 7240 45,179 43,653 3
تبریز GPPS 1540 43,108 41,773 3
تبریز GPPS 1460 40,952 39,684 3
تبریز GPPS 1160 38,797 37,596 3
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 41,938 39,023 7
تبریز EPS 200 41,938 39,023 7
تبریز EPS 300 41,938 39,023 7
تبریز EPS 400 41,116 38,258 7
تبریز EPS 500 38,454 35,724 8
تبریز EPS Oversize 38,454 35,724 8
تبریز EPS Fine 36,147 33,580 8
تبریز EPS SuperFine 36,147 33,580 8
تبریز LL0 209 AA 38,617 38,686 -0
تبریز LL0 209 KJ 38,622 38,691 -0
تبریز LL0 220 AA 37,243 37,310 -0
تبریز LL 0220KJ 37,880 37,964 -0
تبریز MD 3840 UV 39,557 39,553 0
تبریز HD EA 6070 37,673 37,669 0
تبریز HD UA 6070 38,311 38,323 -0
تبریز HD EA 5218 37,673 37,669 0
تبریز HD UA 5218 38,311 38,323 -0
تبریز HD 5030 SA 40,687 40,683 0
تبریز HD 5030 EA 40,050 40,029 0
تبریز HD 4440 EA 38,920 38,899 0
تبریز HD 4440 UA 39,557 39,553 0
تبریز HD EA 6040 37,673 37,669 0
تبریز HD UA 6040 38,311 38,323 -0
بانیار EPS 100-FR 43,888 41,024 7
بانیار EPS 200-FR 43,888 41,024 7
بانیار EPS 300-FR 43,888 41,024 7
بانیار EPS 400-FR 43,028 40,220 7
بانیار EPS 500-FR 40,271 37,588 7
جم HD BL3 39,952 40,007 -0
جم HD BL4 39,952 40,007 -0
جم HD 60507 37,673 37,669 0
جم HD 60507 UV 38,311 38,323 -0
جم HD 52518 37,673 37,669 0
جم HD 52518 UV 38,311 38,323 -0
جم HD 52505 37,673 37,669 0
جم HD 52511 37,673 37,669 0
جم HD EX3(PE100) 39,315 39,680 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 40,112 40,498 -1
جم LL22501 AA 38,617 38,686 -0
جم LL22501 KJ 38,622 38,691 -0
جم LL32604 UV 39,557 39,553 0
رجال RG 3212 E 41,806 42,182 -1
رجال RG 1101XXS 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101S 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101XS 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101P 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101XP 35,432 35,642 -1
رجال RG 1101XN 35,432 35,642 -1
رجال RG 1104K 35,750 35,969 -1
رجال RG 1102H 35,432 35,642 -1
رجال RG 1102L 35,432 35,642 -1
رجال RG 1102XK 35,432 35,642 -1
شازند PP-R270G 41,806 42,182 -1
شازند PP-EP2X CI 41,806 42,182 -1
شازند PP-EP2X CE 41,806 42,182 -1
شازند PP-ARP 230 41,806 42,182 -1
شازند PP R 40 41,806 42,182 -1
شازند PP R 60 41,806 42,182 -1
شازند PP-HP 550 J 35,432 35,642 -1
شازند PP-HP 552 R 35,432 35,642 -1
شازند PP-HP 554 P 35,432 35,642 -1
شازند PP-V30GA 36,706 36,950 -1
شازند PP-V30S 35,432 35,642 -1
شازند HD-5620 EA 37,673 37,669 0
شازند HD-EX3(PE80) 38,996 39,353 -1
شازند HD-EX5 39,633 39,026 2
شازند HD-BL3 39,952 40,007 -0
شازند MD 3840 UA 39,557 39,553 0
شازند PBR 38,884 36,132 8
شازند LL0 209 KJ 38,622 38,691 -0
شازند LL0 209 AA 38,617 38,686 -0
شازند LL0410 AA 38,617 38,686 -0
شهیدتند گویان PET BG845 33,605 32,622 3
شهیدتند گویان PET BG841 33,605 32,622 3
شهیدتند گویان PET BG 825 33,325 32,350 3
شهیدتند گویان PET BG821 33,325 32,350 3
شهیدتند گویان PET BG800 32,559 31,607 3
شهیدتند گویان PET BG805 32,559 31,607 3
شهیدتند گویان PET BG781 31,750 30,822 3
شهیدتند گویان PET BG785 31,750 30,822 3
شهیدتند گویان PET BG761 31,290 30,375 3
شهیدتند گویان PET BG 732 30,804 29,904 3
شهیدتند گویان PET آمورف 31,290 30,375 3
شهیدتند گویان PET TG645 29,903 29,136 3
شهیدتند گویان PET TG641 29,903 29,136 3
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 29,458 28,702 3
شهیدتند گویان PET TGSB 31,106 30,308 3
غدیر PVC-S65 28,327 27,336 4
غدیر PVC-S57 31,159 30,070 4
لاله LD 2102TX00 37,084 37,310 -1
لاله LD 2101 TN 47 37,084 37,310 -1
لاله LD 1922 T 37,721 37,964 -1
لاله LD 2404 TC47 37,084 37,310 -1
لاله LD 2004 TC00 37,084 37,310 -1
لاله LD 2100TN00 37,084 37,310 -1
مارون HD-EX5 39,633 39,026 2
مارون HD-I4 37,673 37,669 0
مارون HD-I4 UV 38,311 38,323 -0
مارون PP-C30S 35,432 35,642 -1
مارون PP-V30S 35,432 35,642 -1
مارون PP-Z30S 35,432 35,642 -1
مارون PP-V30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-F30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-V79S 35,432 35,642 -1
مارون PP-V79G 35,432 35,642 -1
مارون PP-X30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-MR230C 41,806 42,182 -1
مارون PP-EP1X35AF 35,750 35,969 -1
مارون PP-T30G 35,432 35,642 -1
مارون PP-T31SE 35,432 35,642 -1
مارون EP-C40R 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 37,663 37,931 -1
نوید زرشیمی ZH 525J 35,750 35,969 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 41,806 42,182 -1
نوید زرشیمی ZH550L 35,432 35,642 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 35,432 35,642 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 35,432 35,642 -1
نوید زرشیمی ZH520J 35,750 35,969 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 35,432 35,642 -1
مهر HD 7000 F 39,633 39,026 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,673 37,669 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 38,311 38,323 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,673 37,669 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 38,311 38,323 -0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 39,952 40,007 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 41,546 40,988 1
تخت جمشید لاتکس 11,623 10,858 7
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
قیمت پایه محصولات شیمیایی در نیمه نخست فروردین 1394 نرخ ارز: 33550 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) هفته دوم اسفند درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 3,616 3,662 -1
اروند EDC 7,869 7,439 6
اروند VCM 21,315 21,643 -2
برزویه پارازایلین 25,594 26,658 -4
برزویه اورتو زایلین 23,984 24,443 -2
برزویه زایلن مخلوط 21,139 22,464 -6
برزویه بنزن 22,566 19,881 14
برزویه آروماتیک سنگین 17,711 16,788 6
بندر امام گاز پروپان 15,936 14,715 8
بندر امام گاز بوتان 14,661 15,696 -7
بندر امام LPG 15,171 15,303 -1
بندر امام زایلن مخلوط 21,139 22,464 -6
بندر امام گاز مایع صنعتی 15,171 15,303 -1
بندر امام بنزن 22,566 19,881 14
بندر امام سود مایع 50% 3,616 3,662 -1
بوعلی سینا پارازایلین 25,594 26,658 -4
بوعلی سینا اورتو زایلین 23,984 24,443 -2
بوعلی سینا زایلن مخلوط 21,139 22,464 -6
بوعلی سینا بنزن 22,566 19,881 14
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 17,711 16,788 6
پارس بنزن 22,566 19,881 14
پارس استایرن مونومر 34,781 30,941 12
جم CFO 10,296 11,084 -7
خراسان کریستال ملامین 40,080 41,528 -3
خراسان اوره پریل 9,681 10,382 -7
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 75,506 76,622 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 63,235 64,033 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 63,235 64,033 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 75,506 76,622 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 75,506 76,622 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 74,454 75,543 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 74,454 75,543 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 80,924 82,181 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 77,960 79,140 -1
شازند MEG 24,598 24,483 0
شازند DEG 26,454 25,996 2
شازند TEG 52,048 53,397 -3
شازند VAM 29,004 28,898 0
شازند ایزوبوتانول 24,064 24,688 -3
شازند نرمال بوتانول 27,968 26,568 5
شازند CFO 10,296 11,084 -7
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 20,120 19,260 4
شیراز اوره پریل 9,681 10,382 -7
شیراز کربنات سدیم سنگین 7,410 7,623 -3
شیراز کربنات سدیم سبک 7,092 7,276 -3
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 6,988 7,169 -3
فن آوران اسید اسیتیک 12,749 12,389 3
فن آوران متانول 7,594 6,752 12
مارون MEG 24,598 24,483 0
مارون DEG 26,454 25,996 2
ارومیه کریستال ملامین 40,080 41,528 -3
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 81,000 81,000 0
زاگرس متانول 7,594 6,752 12
امیرکبیر CFO 10,296 11,084 -7
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 75,506 76,622 -1
فرسا شیمی MEG 24,598 24,483 0
فرسا شیمی DEG 26,454 25,996 2
بیستون LAB 38,884 38,421 1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

قیمت مواداولیه؛ ۶ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,850 ریال -1250 3.04% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,850 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,850 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,000 ریال 400 0.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,800 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 40,700 ریال -1050 2.51% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,200 ریال 400 0.97% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 47,800 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 38,750 ریال -50 0.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,700 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,100 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 42,900 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,100 ریال -450 0.99% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 49,700 ریال -3300 6.23% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 50,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,700 ریال -800 1.8% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,000 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
1540 52,200 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
1551 51,200 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,000 ریال -1000 1.25% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖