قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۸ قیمت روز مواد اولیه

مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 35,397 35,328
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,179 32,116
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 42,140 41,521
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 46,354 45,673
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 42,858 42,237
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 42,858 42,237
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 38,032 37,841
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,668 38,404
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,668 38,404
اروند پلی وینیل کلراید E6834 34,754 34,686
اروند پلی وینیل کلراید E7242 34,754 34,686
اروند پلی وینیل کلراید E7244 34,754 34,686
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,179 32,116
اروند پلی وینیل کلراید S7042 35,397 35,328
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 46,354 45,673
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 42,140 41,521
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 42,140 41,521
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 42,140 41,521
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,420 39,146
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,927 40,847
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,232 42,150
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,668 38,404
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 40,927 40,847
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 38,032 37,841
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,521 36,074
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 51,845 51,555
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 51,845 51,555
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 51,845 51,555
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 50,857 50,573
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 47,686 47,417
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 49,982 51,087
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 49,982 51,087
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 46,504 47,652
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 42,140 41,521
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 42,140 41,521
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,521 36,074
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 37,238 36,789
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 38,032 37,841
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,754 34,686
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,179 32,116
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,363 36,292
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,730 42,647
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,730 42,647
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,730 42,647
پلی پروپیلن جم 43,663 43,577
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,806 43,720
پلی پروپیلن جم 45,061 44,973
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 45,886 45,796
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 37,997 37,923
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,639 37,565
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,639 37,565
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,639 37,565
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 39,432 39,354
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,639 37,565
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,639 37,565
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,639 37,565
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,639 37,565
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 38,894 38,817
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,032 37,841
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,521 36,074
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 37,238 36,789
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,521 36,074
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,238 36,789
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,461 40,194
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,668 38,404
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 50,058 49,770
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 50,058 49,770
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 50,058 49,770
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 48,641 48,362
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 45,577 45,313
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 45,577 45,313
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 42,926 42,677
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 42,926 42,677
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 44,249 44,502
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 46,629 46,897
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 49,010 49,291
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,990 51,266
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 74,308 72,722
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,420 39,146
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,664 40,382
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,420 39,146
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 40,137 39,861
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 37,265 36,801
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,982 37,517
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,995 37,522
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,712 38,238
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,521 36,074
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 37,238 36,789
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 37,238 36,789
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,521 36,074
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 37,238 36,789
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,165 37,697
تخت جمشید لاتکس 14,943 15,433
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 49,010 49,291
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,420 39,146
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,664 40,382
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 41,213 40,935
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,799 37,336
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,927 40,847
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,232 42,150
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,461 40,194
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,032 37,841
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 38,032 37,841
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 42,364 41,846
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 43,196 42,676
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,521 36,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 37,238 36,789
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,521 36,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,521 36,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 37,238 36,789
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,521 36,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 37,238 36,789
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,521 36,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 37,238 36,789
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,521 36,074
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 37,238 36,789
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,165 37,697
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 82,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 82,000 82,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,639 37,565
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 37,997 37,923
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,730 42,647
شازند PP-R270G پلی پروپیلن شیمیایی 42,730 42,647
شازند PP-EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 42,730 42,647
شازند PP-EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 42,730 42,647
شازند PP-ARP 230 پلی پروپیلن 42,730 42,647
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 42,730 42,647
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 42,730 42,647
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,894 38,817
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,639 37,565
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,639 37,565
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,639 37,565
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,432 39,354
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,639 37,565
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,420 39,146
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,664 40,382
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,420 39,146
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,927 40,847
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,032 37,841
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,521 36,074
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,165 37,697
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,668 38,404
شازند پلی بوتادین رابر 51,707 53,395
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 56,727 58,405
شهید تندگویان PET N آمورف 34,365 34,209
شهید تندگویان PET S آمورف 35,408 35,248
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 34,539 34,382
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 35,617 35,455
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 34,678 34,520
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,756 35,594
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,852 34,694
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,930 35,767
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,756 35,594
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,834 36,667
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 36,591 36,425
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 37,704 37,533
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,904 36,736
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 38,017 37,844
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 32,206 31,790
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 33,185 32,756
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 32,370 31,951
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 33,348 32,917
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,696 32,273
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,707 33,272
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 32,778 32,354
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 33,792 33,355
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 34,086 33,645
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 35,133 34,679
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 35,701 35,240
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 36,797 36,322
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 34,001 33,561
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 35,045 34,592
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 46,629 46,897
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 49,010 49,291
غدیر پلی وینیل کلراید S57 35,397 35,328
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,179 32,116
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 74,308 72,722
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 87,231 85,369
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 42,140 41,521
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 46,354 45,673
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 42,140 41,521
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 42,858 42,237
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 42,140 41,521
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 46,354 45,673
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 42,140 41,521
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 42,140 41,521
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 42,140 41,521
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 42,140 41,521
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 42,140 41,521
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 37,238 36,789
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,521 36,074
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 37,238 36,789
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 40,461 40,194
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,521 36,074
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,238 36,789
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,668 38,404
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,730 42,647
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 37,997 37,923
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,730 42,647
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,639 37,565
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,639 37,565
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,420 39,146
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,420 39,146
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,420 39,146
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,668 38,404
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,969 39,891
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,730 42,647
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,730 42,647
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,639 37,565
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,730 42,647
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,639 37,565
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 37,997 37,923
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 37,997 37,923
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,639 37,565
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,639 37,565
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 38,177 38,102
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 43,806 43,720
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 45,061 44,973
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت قبلی
آریاساسول C3+ 9,061 9,043
ارومیه کریستال ملامین 49,304 49,208
اروند سود کاستیک 7,674 7,627
امیرکبیر برش سنگین 10,566 10,468
برزویه آروماتیک سنگین 18,851 19,012
برزویه ارتوزایلن99.5% 23,262 23,217
برزویه پارازایلین 27,784 27,193
بیستون آلکیل بنزن خطی 39,623 39,545
بندرامام ***بنزن 34,464 34,403 24,814
بندرامام زایلین مخلوط 23,056 22,587
بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,088 13,062
بندرامام گاز پروپان صنعتی 12,371 12,347
بندرامام گاز مایع صنعتی 12,945 12,919
پارس استایرن منومر 39,280 39,646
پارس نفتا (پنتان پلاس) 13,340 13,025
جم برش سنگین 10,566 10,468
خراسان آمونیاک (گاز) 5,486 5,475
خراسان آمونیاک (مایع) 5,486 5,475
خراسان اوره پریل 7,512 7,497
خراسان کریستال ملامین 49,304 49,208
رازی اوره صنعتی گرانوله 7,028 6,961
رازی دی آمونیوم فسفات 12,281 12,257
رازی گوگرد 3,120 2,881
زاگرس متانول 7,708 7,843
شازند برش سنگین 10,566 10,468
شازند منو اتانول آمین 38,906 38,829
شازند دی اتانول آمین 37,651 37,577
شازند تری اتانول آمین 41,236 41,156
شازند منو اتیلن گلایکول 28,937 28,719
شازند دی اتیلن گلایکول 26,983 25,803
شازند تری اتیلن گلایکول 39,470 39,173
شازند ایزوبوتانول 26,714 26,662
شازند نرمال بوتانول 30,031 30,017
شازند دی اتیل هگزانول 33,617 33,551
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 24,975 25,004
شیراز آمونیاک (گاز) 5,486 5,475
شیراز آمونیاک (مایع) 5,486 5,475
شیراز اوره پریل 7,512 7,497
شيراز متانول 7,708 7,843
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,159 4,151
فن آوران اسید استیک 14,171 13,957
فن آوران متانول 7,708 7,843
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 113,095 109,474
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 103,342 102,155
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 93,947 92,868
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 5,486 5,475
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,028 6,961
مارون منو اتیلن گلایکول 28,937 28,719
مارون دی اتیلن گلایکول 26,983 25,803
مروارید منو اتیلن گلایکول 28,937 28,719
مروارید دی اتیلن گلایکول 26,983 25,803
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 28,937 28,719
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 26,983 25,803
*** قیمت تلفیقی نرخ ارز: 37745 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖