معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 4 اسفند 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه کمترین قیمت قیمت پایانی بیشترین قیمت
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 0 32,240
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,191 80 80 32,240 32,240 32,240 32,240
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 290 20 20 35,635 35,635 35,635 35,635
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 3,486 0 0 35,635
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 2,024 1,507 27,887 28,159 28,259 28,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 132 110 27,887 27,887 27,887 27,887
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 396 396 27,887 27,887 27,887 27,887
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,221 1,012 29,270 29,411 29,479 29,888
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 385 385 29,270 29,270 29,270 29,270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 66 66 29,270 29,270 29,270 29,270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 286 286 29,270 29,270 29,270 29,270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 341 0 0 29,516
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 660 660 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 2,002 2,002 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 198 198 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 440 440 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 308 308 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,994 2,640 2,222 36,780 36,780 36,780 36,780
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 220 220 35,677 35,677 35,677 35,677
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 90 70 36,780 36,780 36,780 36,780
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 2,772 2,772 36,780 36,780 36,780 36,780
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 280 280 35,677 35,677 35,677 35,677
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 0 0 36,952
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 130 0 0 35,471
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 430 0 0 36,134
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,990 1,500 35,782 36,429 36,669 37,333
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,650 1,628 1,584 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 66 66 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,380 1,500 35,782 36,888 37,013 37,333
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 302 302 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 151 151 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 130 65 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 367 367 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,994 264 110 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 682 682 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 4,540 3,000 36,780 38,300 38,745 39,229
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 4,080 1,500 35,435 38,978 38,978 38,978
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 4,500 670 630 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 930 930 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 264 264 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 2,002 1,397 1,309 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 506 506 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 0 34,001
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 660 154 154 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 88 88 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 264 264 32,646 32,646 32,646 32,646
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV(مچینگ) پتروشیمی جم 0 242 242 32,646 32,646 32,646 32,646
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 847 737 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 561 561 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 2,000 180 180 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 100 100 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 3,890 500 33,263 36,589 36,589 36,589
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 1,200 20 20 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 440 440 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 66 66 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 210 210 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 44 44 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 2,200 869 627 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 1,573 1,573 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 880 682 638 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 242 242 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 300 80 60 36,391 36,391 36,391 36,391
پلی استایرن انبساطی 300(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 40 40 36,391 36,391 36,391 36,391
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 41,900
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 1,540 600 36,406 40,479 40,561 41,289
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 22 22 34,441 34,441 34,441 34,441
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 50 80 50 34,441 34,666 35,199 35,777
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 34,441 34,441 34,441 34,441
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,992 2,992 2,992 28,809 28,809 28,809 28,809
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 264 264 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 3,014 66 66 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 990 154 154 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 66 66 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 240 240 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 180 180 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 0 28,478
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 100 0 0 28,478
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,800 40 40 22,774 22,774 22,774 22,774
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 10,208 4,994 20,704 21,914 21,947 22,222
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 300 5,310 300 20,704 22,774 22,774 22,774
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 360 100 22,774 25,051 25,051 25,051

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖