تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/04/06
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/03/23 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,604 36,156 1
آریا ساسول LH0030 36,604 36,156 1
آریا ساسول LP0470KJ 37,262 36,814 1
آریا ساسول LP0470KJ 37,262 36,814 1
آریا ساسول LIM1922 37,262 36,814 1
آریا ساسول HB 5020 36,013 36,076 -0
آریا ساسول HCH5110 35,996 35,764 1
آریا ساسول MF 3713 35,996 35,764 1
اروند PVC- S6532 24,009 24,749 -3
اروند PVC - S7042 26,410 27,224 -3
اروند PVC - E7242 26,410 27,224 -3
اروند PVC - E7244 26,410 27,224 -3
اروند PVC - E6834 26,410 27,224 -3
امیرکبیر LD2420H 36,604 36,156 1
امیرکبیر LD2420D 36,604 36,156 1
امیرکبیر EX5 35,996 35,764 1
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,887 39,390 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,145 37,749 1
ایلام HD 2200J 33,810 33,738 0
آبادان PVC-S57 26,410 27,224 -3
آبادان PVC-S60 25,209 25,986 -3
آبادان PVC-S65 24,009 24,749 -3
آبادان PVC-S70 26,410 27,224 -3
بندر امام SBR 1502 43,555 44,945 -3
بندر امام SBR 1500 44,426 45,844 -3
بندر امام SBR 1712 40,184 41,153 -2
بندر امام HI 0500 33,810 33,738 0
بندر امام HI 0500 UA 34,468 34,395 0
بندر امام HD 0035 36,013 36,076 -0
بندر امام LH 0075 36,604 36,156 1
بندر امام LF 0200 36,604 36,156 1
بندر امام PVC S6058 25,209 25,986 -3
بندر امام PVC 6558 24,009 24,749 -3
بندر امام PVC 7054 26,410 27,224 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,288 31,782 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 31,288 31,782 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 32,922 33,447 -2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 38,688 37,866 2
پلی نار SF 060 30,960 31,453 -2
پلی نار SF 1160 30,960 31,453 -2
پلی نار PYI 250 30,960 31,453 -2
پلی نار P-CR-380 32,922 33,447 -2
تبریز HIPS 7240 41,169 43,267 -5
تبریز GPPS 1540 39,533 42,006 -6
تبریز GPPS 1460 37,557 39,906 -6
تبریز GPPS 1160 35,580 37,806 -6
تبریز *ABS 47,401 46,313 2
تبریز EPS 100 38,347 38,517 -0
تبریز EPS 200 38,347 38,517 -0
تبریز EPS 300 38,347 38,517 -0
تبریز EPS 400 37,230 37,395 -0
تبریز EPS 500 34,744 34,900 -0
تبریز EPS Oversize 34,744 34,900 -0
تبریز EPS Fine 32,659 32,806 -0
تبریز EPS SuperFine 32,659 32,806 -0
تبریز LL0 209 AA 38,145 37,749 1
تبریز LL0 209 KJ 38,349 37,920 1
تبریز LL0 220 AA 36,820 36,406 1
تبریز LL 0220KJ 37,477 37,064 1
تبریز MD 3840 UV 35,500 35,424 0
تبریز HD EA 6070 33,810 33,738 0
تبریز HD UA 6070 34,468 34,395 0
تبریز HD EA 5218 33,810 33,738 0
تبریز HD UA 5218 34,468 34,395 0
تبریز HD 5030 SA 35,838 35,762 0
تبریز HD 5030 EA 35,181 35,104 0
تبریز HD 4440 EA 34,505 34,429 0
تبریز HD 4440 UA 35,162 35,087 0
تبریز HD EA 6040 33,810 33,738 0
تبریز HD UA 6040 34,468 34,395 0
بانیار EPS 100-FR 39,988 40,155 -0
بانیار EPS 200-FR 39,988 40,155 -0
بانیار EPS 300-FR 39,988 40,155 -0
بانیار EPS 400-FR 39,204 39,368 -0
بانیار EPS 500-FR 36,619 36,775 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 39,533 42,006 -6
طاهاسازان پیشتاز GP26 37,557 39,906 -6
جم HD BL3 36,013 36,076 -0
جم HD BL4 36,013 36,076 -0
جم HD 60507 33,810 33,738 0
جم HD 60507 UV 34,468 34,395 0
جم HD 52518 33,810 33,738 0
جم HD 52518 UV 34,468 34,395 0
جم HD 52505 33,810 33,738 0
جم HD 52511 33,810 33,738 0
جم HD EX3(PE100)** 38,887 39,390 -1
جم CC52502 39,219 39,136 0
جم CC52502 U 39,982 39,899 0
جم MD 38504UV 35,500 35,424 0
جم LL22501 AA 38,145 37,749 1
جم LL22501 KJ 38,349 37,920 1
جم LL32604 UV 35,162 35,087 0
جم HD 60511 33,810 7
جم HD 60511 UV 34,468 7
جم HD 60505 33,810 7
جم HD 60505 UV 34,468 7
خوزستان PGPC 1822 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 0712 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 1218 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 0407 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 2230 74,806 75,217 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,249 45,180 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,249 45,180 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,338 63,434 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,444 60,375 -2
رجال RG 3212 E 36,386 37,044 -2
رجال RG 1101XXS 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101S 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101XS 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101P 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101XP 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101XN 30,960 31,453 -2
رجال RG 1104K 31,288 31,782 -2
رجال RG 1102H 30,960 31,453 -2
رجال RG 1102L 30,960 31,453 -2
رجال RG 1102XK 30,960 31,453 -2
شازند PP-R270G 36,386 37,044 -2
شازند PP-EP2X CI 36,386 37,044 -2
شازند PP-EP2X CE 36,386 37,044 -2
شازند PP-ARP 230 36,386 37,044 -2
شازند PP-HP 565 S 32,922 33,447 -2
شازند PP R 40 36,386 37,044 -2
شازند PP R 60 36,386 37,044 -2
شازند PP-HP 550 J 30,960 31,453 -2
شازند PP-HP 552 R 30,960 31,453 -2
شازند PP-HP 554 P 30,960 31,453 -2
شازند PP-V30GA 32,275 32,768 -2
شازند PP-V30S 30,960 31,453 -2
شازند HD-5620 EA 33,810 33,738 0
شازند *HD-EX3(PE80) 37,644 38,351 -2
شازند HD-EX5 35,996 35,764 1
شازند HD-BL3 36,013 36,076 -0
شازند MD 3840 UA 35,162 35,087 0
شازند PBR 40,848 42,164 -3
شازند PBR -1210S 45,453 46,768 -3
شازند LL0 209 KJ 38,349 37,920 1
شازند LL0 209 AA 38,145 37,749 1
شازند LL0410 AA 38,145 37,749 1
شهیدتند گویان PET BG845 31,613 31,791 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,613 31,791 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,349 31,526 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,349 31,526 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,629 30,801 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,629 30,801 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,868 30,036 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,868 30,036 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,435 29,600 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,978 29,141 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,435 29,600 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,000 27,251 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,000 27,251 -1
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 26,597 26,845 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,085 28,347 -1
غدیر PVC-S65 24,009 24,749 -3
غدیر PVC-S57 26,410 27,224 -3
لاله LD 2102TX00 36,604 36,156 1
لاله LD 2101 TN 47 36,604 36,156 1
لاله LD 1922 T 37,262 36,814 1
لاله LD 2404 TC47 36,604 36,156 1
لاله LD 2004 TC00 36,604 36,156 1
لاله LD 2100TN42 36,604 36,156 1
لاله LD 2100TN00 36,604 36,156 1
مارون HD-EX5 35,996 35,764 1
مارون HD-I4 33,810 33,738 0
مارون HD-I4 UV 34,468 34,395 0
مارون PP-C30S 30,960 31,453 -2
مارون PP-V30S 30,960 31,453 -2
مارون PP-Z30S 30,960 31,453 -2
مارون PP-V30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-F30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-V79S 30,960 31,453 -2
مارون PP-V79G 30,960 31,453 -2
مارون PP-X30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-MR230C 36,386 37,044 -2
مارون PP-EP1X35AF 31,288 31,782 -2
مارون PP-T30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-T31SE 30,960 31,453 -2
مارون PP EP-C40R 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 33,262 33,755 -1
نوید زرشیمی ZH 525J 31,288 31,782 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZH510L 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH520J 31,288 31,782 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,486 31,979 -2
مهر HD 7000 F 35,996 35,764 1
قائد بصیر *ABS 50 NW 47,401 46,313 2
قائد بصیر *ABS 75 55,644 54,368 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 33,810 33,738 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,468 34,395 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 33,810 33,738 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,468 34,395 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,013 36,076 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 37,641 37,408 1
لرستان HD-54404 34,468 34,395 0
لرستان HD-62107 33,810 33,738 0
مهاباد LL22401 36,820 36,406 1
مهاباد LL22402 36,820 36,406 1
مهاباد LL22403 36,820 36,406 1
تخت جمشید لاتکس 12,323 12,716 -3
قیمت ارز : 34620ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖