پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/04/06
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/03/23 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,604 36,156 1
آریا ساسول LH0030 36,604 36,156 1
آریا ساسول LP0470KJ 37,262 36,814 1
آریا ساسول LP0470KJ 37,262 36,814 1
آریا ساسول LIM1922 37,262 36,814 1
آریا ساسول HB 5020 36,013 36,076 -0
آریا ساسول HCH5110 35,996 35,764 1
آریا ساسول MF 3713 35,996 35,764 1
اروند PVC- S6532 24,009 24,749 -3
اروند PVC - S7042 26,410 27,224 -3
اروند PVC - E7242 26,410 27,224 -3
اروند PVC - E7244 26,410 27,224 -3
اروند PVC - E6834 26,410 27,224 -3
امیرکبیر LD2420H 36,604 36,156 1
امیرکبیر LD2420D 36,604 36,156 1
امیرکبیر EX5 35,996 35,764 1
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,887 39,390 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,145 37,749 1
ایلام HD 2200J 33,810 33,738 0
آبادان PVC-S57 26,410 27,224 -3
آبادان PVC-S60 25,209 25,986 -3
آبادان PVC-S65 24,009 24,749 -3
آبادان PVC-S70 26,410 27,224 -3
بندر امام SBR 1502 43,555 44,945 -3
بندر امام SBR 1500 44,426 45,844 -3
بندر امام SBR 1712 40,184 41,153 -2
بندر امام HI 0500 33,810 33,738 0
بندر امام HI 0500 UA 34,468 34,395 0
بندر امام HD 0035 36,013 36,076 -0
بندر امام LH 0075 36,604 36,156 1
بندر امام LF 0200 36,604 36,156 1
بندر امام PVC S6058 25,209 25,986 -3
بندر امام PVC 6558 24,009 24,749 -3
بندر امام PVC 7054 26,410 27,224 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,288 31,782 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 31,288 31,782 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 30,960 31,453 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,386 37,044 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 32,922 33,447 -2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 38,688 37,866 2
پلی نار SF 060 30,960 31,453 -2
پلی نار SF 1160 30,960 31,453 -2
پلی نار PYI 250 30,960 31,453 -2
پلی نار P-CR-380 32,922 33,447 -2
تبریز HIPS 7240 41,169 43,267 -5
تبریز GPPS 1540 39,533 42,006 -6
تبریز GPPS 1460 37,557 39,906 -6
تبریز GPPS 1160 35,580 37,806 -6
تبریز *ABS 47,401 46,313 2
تبریز EPS 100 38,347 38,517 -0
تبریز EPS 200 38,347 38,517 -0
تبریز EPS 300 38,347 38,517 -0
تبریز EPS 400 37,230 37,395 -0
تبریز EPS 500 34,744 34,900 -0
تبریز EPS Oversize 34,744 34,900 -0
تبریز EPS Fine 32,659 32,806 -0
تبریز EPS SuperFine 32,659 32,806 -0
تبریز LL0 209 AA 38,145 37,749 1
تبریز LL0 209 KJ 38,349 37,920 1
تبریز LL0 220 AA 36,820 36,406 1
تبریز LL 0220KJ 37,477 37,064 1
تبریز MD 3840 UV 35,500 35,424 0
تبریز HD EA 6070 33,810 33,738 0
تبریز HD UA 6070 34,468 34,395 0
تبریز HD EA 5218 33,810 33,738 0
تبریز HD UA 5218 34,468 34,395 0
تبریز HD 5030 SA 35,838 35,762 0
تبریز HD 5030 EA 35,181 35,104 0
تبریز HD 4440 EA 34,505 34,429 0
تبریز HD 4440 UA 35,162 35,087 0
تبریز HD EA 6040 33,810 33,738 0
تبریز HD UA 6040 34,468 34,395 0
بانیار EPS 100-FR 39,988 40,155 -0
بانیار EPS 200-FR 39,988 40,155 -0
بانیار EPS 300-FR 39,988 40,155 -0
بانیار EPS 400-FR 39,204 39,368 -0
بانیار EPS 500-FR 36,619 36,775 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 39,533 42,006 -6
طاهاسازان پیشتاز GP26 37,557 39,906 -6
جم HD BL3 36,013 36,076 -0
جم HD BL4 36,013 36,076 -0
جم HD 60507 33,810 33,738 0
جم HD 60507 UV 34,468 34,395 0
جم HD 52518 33,810 33,738 0
جم HD 52518 UV 34,468 34,395 0
جم HD 52505 33,810 33,738 0
جم HD 52511 33,810 33,738 0
جم HD EX3(PE100)** 38,887 39,390 -1
جم CC52502 39,219 39,136 0
جم CC52502 U 39,982 39,899 0
جم MD 38504UV 35,500 35,424 0
جم LL22501 AA 38,145 37,749 1
جم LL22501 KJ 38,349 37,920 1
جم LL32604 UV 35,162 35,087 0
جم HD 60511 33,810 7
جم HD 60511 UV 34,468 7
جم HD 60505 33,810 7
جم HD 60505 UV 34,468 7
خوزستان PGPC 1822 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 0712 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 1218 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 0407 74,806 75,217 -1
خوزستان PGPC 2230 74,806 75,217 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,249 45,180 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,249 45,180 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 56,911 57,843 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,338 63,434 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,444 60,375 -2
رجال RG 3212 E 36,386 37,044 -2
رجال RG 1101XXS 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101S 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101XS 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101P 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101XP 30,960 31,453 -2
رجال RG 1101XN 30,960 31,453 -2
رجال RG 1104K 31,288 31,782 -2
رجال RG 1102H 30,960 31,453 -2
رجال RG 1102L 30,960 31,453 -2
رجال RG 1102XK 30,960 31,453 -2
شازند PP-R270G 36,386 37,044 -2
شازند PP-EP2X CI 36,386 37,044 -2
شازند PP-EP2X CE 36,386 37,044 -2
شازند PP-ARP 230 36,386 37,044 -2
شازند PP-HP 565 S 32,922 33,447 -2
شازند PP R 40 36,386 37,044 -2
شازند PP R 60 36,386 37,044 -2
شازند PP-HP 550 J 30,960 31,453 -2
شازند PP-HP 552 R 30,960 31,453 -2
شازند PP-HP 554 P 30,960 31,453 -2
شازند PP-V30GA 32,275 32,768 -2
شازند PP-V30S 30,960 31,453 -2
شازند HD-5620 EA 33,810 33,738 0
شازند *HD-EX3(PE80) 37,644 38,351 -2
شازند HD-EX5 35,996 35,764 1
شازند HD-BL3 36,013 36,076 -0
شازند MD 3840 UA 35,162 35,087 0
شازند PBR 40,848 42,164 -3
شازند PBR -1210S 45,453 46,768 -3
شازند LL0 209 KJ 38,349 37,920 1
شازند LL0 209 AA 38,145 37,749 1
شازند LL0410 AA 38,145 37,749 1
شهیدتند گویان PET BG845 31,613 31,791 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,613 31,791 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,349 31,526 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,349 31,526 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,629 30,801 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,629 30,801 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,868 30,036 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,868 30,036 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,435 29,600 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,978 29,141 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,435 29,600 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,000 27,251 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,000 27,251 -1
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 26,597 26,845 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,085 28,347 -1
غدیر PVC-S65 24,009 24,749 -3
غدیر PVC-S57 26,410 27,224 -3
لاله LD 2102TX00 36,604 36,156 1
لاله LD 2101 TN 47 36,604 36,156 1
لاله LD 1922 T 37,262 36,814 1
لاله LD 2404 TC47 36,604 36,156 1
لاله LD 2004 TC00 36,604 36,156 1
لاله LD 2100TN42 36,604 36,156 1
لاله LD 2100TN00 36,604 36,156 1
مارون HD-EX5 35,996 35,764 1
مارون HD-I4 33,810 33,738 0
مارون HD-I4 UV 34,468 34,395 0
مارون PP-C30S 30,960 31,453 -2
مارون PP-V30S 30,960 31,453 -2
مارون PP-Z30S 30,960 31,453 -2
مارون PP-V30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-F30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-V79S 30,960 31,453 -2
مارون PP-V79G 30,960 31,453 -2
مارون PP-X30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-MR230C 36,386 37,044 -2
مارون PP-EP1X35AF 31,288 31,782 -2
مارون PP-T30G 30,960 31,453 -2
مارون PP-T31SE 30,960 31,453 -2
مارون PP EP-C40R 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 33,262 33,755 -1
نوید زرشیمی ZH 525J 31,288 31,782 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,386 37,044 -2
نوید زرشیمی ZH510L 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH520J 31,288 31,782 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 30,960 31,453 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,486 31,979 -2
مهر HD 7000 F 35,996 35,764 1
قائد بصیر *ABS 50 NW 47,401 46,313 2
قائد بصیر *ABS 75 55,644 54,368 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 33,810 33,738 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,468 34,395 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 33,810 33,738 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,468 34,395 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,013 36,076 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 37,641 37,408 1
لرستان HD-54404 34,468 34,395 0
لرستان HD-62107 33,810 33,738 0
مهاباد LL22401 36,820 36,406 1
مهاباد LL22402 36,820 36,406 1
مهاباد LL22403 36,820 36,406 1
تخت جمشید لاتکس 12,323 12,716 -3
قیمت ارز : 34620ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو