تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/01/29
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/01/15 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 39,058 38,574 1
آریا ساسول LH0030 39,058 38,574 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,717 39,236 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,717 39,236 1
آریا ساسول HB 5020 37,987 37,111 2
آریا ساسول HCH5110 37,551 36,983 2
آریا ساسول MF 3713 37,551 36,983 2
اروند PVC- S6532 26,424 26,065 1
اروند PVC - S7042 29,066 28,671 1
اروند PVC - E7242 29,066 28,671 1
اروند PVC - E7244 29,066 28,671 1
اروند PVC - E6834 29,066 28,671 1
امیرکبیر LD2420H 39,058 38,574 1
امیرکبیر LD2420D 39,058 38,574 1
امیرکبیر EX5 37,551 36,983 2
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,667 39,268 4
امیرکبیر LL0209 AA 39,736 39,215 1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,306 41,179 3
ایلام HD 2200J 37,288 36,309 3
آبادان PVC-S57 29,066 28,671 1
آبادان PVC-S60 27,745 27,368 1
آبادان PVC-S65 26,424 26,065 1
آبادان PVC-S70 29,066 28,671 1
بندر امام SBR 1502 46,305 45,019 3
بندر امام SBR 1500 47,231 45,919 3
بندر امام SBR 1712 42,171 41,330 2
بندر امام HI 0500 37,288 36,309 3
بندر امام HI 0500 UA 37,947 36,971 3
بندر امام HD 0035 37,987 37,111 2
بندر امام LH 0075 39,058 38,574 1
بندر امام LF 0200 39,058 38,574 1
بندر امام PVC S6058 27,745 27,368 1
بندر امام PVC 6558 26,424 26,065 1
بندر امام PVC 7054 29,066 28,671 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,764 31,680 0
پلی پروپیلن جم HP422H 31,764 31,680 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم EP548R 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,490 33,400 0
پلی نار SF 060 31,434 31,349 0
پلی نار SF 1160 31,434 31,349 0
پلی نار PYI 250 31,434 31,349 0
تبریز HIPS 7240 45,308 42,928 6
تبریز GPPS 1540 43,579 42,241 3
تبریز GPPS 1460 41,400 40,129 3
تبریز GPPS 1160 39,221 38,017 3
تبریز *ABS 50,296 50,557 -1
تبریز EPS 100 41,713 42,605 -2
تبریز EPS 200 41,713 42,605 -2
تبریز EPS 300 41,713 42,605 -2
تبریز EPS 400 40,895 41,770 -2
تبریز EPS 500 38,225 39,052 -2
تبریز EPS Oversize 38,225 39,052 -2
تبریز EPS Fine 35,931 36,709 -2
تبریز EPS SuperFine 35,931 36,709 -2
تبریز LL0 209 AA 39,736 39,215 1
تبریز LL0 209 KJ 39,906 39,387 1
تبریز LL0 220 AA 38,322 37,820 1
تبریز LL 0220KJ 38,980 38,482 1
تبریز MD 3840 UV 38,780 37,762 3
تبریز HD EA 6070 37,288 36,309 3
تبریز HD UA 6070 37,947 36,971 3
تبریز HD EA 5218 37,288 36,309 3
تبریز HD UA 5218 37,947 36,971 3
تبریز HD 4440 EA 38,121 37,100 3
تبریز HD 4440 UA 38,780 37,762 3
تبریز HD EA 6040 37,288 36,309 3
تبریز HD UA 6040 37,947 36,971 3
بانیار EPS 100-FR 43,728 44,631 -2
بانیار EPS 200-FR 43,728 44,631 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 43,579 42,241 3
طاهاسازان پیشتاز GP26 41,400 40,129 3
جم HD BL3 37,987 37,111 2
جم HD BL4 37,987 37,111 2
جم HD 60507 37,288 36,309 3
جم HD 60507 UV 37,947 36,971 3
جم HD 52518 37,288 36,309 3
جم HD 52518 UV 37,947 36,971 3
جم HD 52505 37,288 36,309 3
جم HD 52511 37,288 36,309 3
جم HD EX3(PE100)** 40,667 39,268 4
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,306 41,179 3
جم MD 38504UV 38,780 37,762 3
جم LL22501 AA 39,736 39,215 1
جم LL22501 KJ 39,906 39,387 1
جم LL32604 UV 38,780 37,762 3
خوزستان PGPC 1822 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 0712 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 1218 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 0407 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 2230 68,719 67,834 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,978 44,274 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,978 44,274 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,253 62,644 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,191 59,566 1
رجال RG 3212 E 37,361 37,307 0
رجال RG 1101XXS 31,434 31,349 0
رجال RG 1101S 31,434 31,349 0
رجال RG 1101XS 31,434 31,349 0
رجال RG 1101P 31,434 31,349 0
رجال RG 1101XP 31,434 31,349 0
رجال RG 1101XN 31,434 31,349 0
رجال RG 1104K 31,764 31,680 0
رجال RG 1102H 31,434 31,349 0
رجال RG 1102L 31,434 31,349 0
رجال RG 1102XK 31,434 31,349 0
شازند PP-R270G 37,361 37,307 0
شازند PP-EP2X CI 37,361 37,307 0
شازند PP-EP2X CE 37,361 37,307 0
شازند PP-ARP 230 37,361 37,307 0
شازند PP-HP 565 S 33,490 33,400 0
شازند PP R 40 37,361 37,307 0
شازند PP R 60 37,361 37,307 0
شازند PP-HP 550 J 31,434 31,349 0
شازند PP-HP 552 R 31,434 31,349 0
شازند PP-HP 554 P 31,434 31,349 0
شازند PP-V30GA 32,751 32,673 0
شازند PP-V30S 31,434 31,349 0
شازند HD-5620 EA 37,288 36,309 3
شازند *HD-EX3(PE80) 39,140 37,961 3
شازند HD-EX5 37,551 36,983 2
شازند HD-BL3 37,987 37,111 2
شازند MD 3840 UA 38,780 37,762 3
شازند PBR 43,776 42,349 3
شازند PBR -1210S 48,386 46,983 3
شازند LL0 209 KJ 39,906 39,387 1
شازند LL0 209 AA 39,736 39,215 1
شازند LL0410 AA 39,736 39,215 1
شهیدتند گویان PET BG845 32,805 32,663 0
شهیدتند گویان PET BG841 32,805 32,663 0
شهیدتند گویان PET BG 825 32,532 32,391 0
شهیدتند گویان PET BG821 32,532 32,391 0
شهیدتند گویان PET BG800 31,785 31,647 0
شهیدتند گویان PET BG805 31,785 31,647 0
شهیدتند گویان PET BG781 30,995 30,860 0
شهیدتند گویان PET BG785 30,995 30,860 0
شهیدتند گویان PET BG761 30,545 30,413 0
شهیدتند گویان PET BG 732 30,071 29,941 0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,545 30,413 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,290 27,847 2
شهیدتند گویان PET TG641 28,290 27,847 2
شهیدتند گویان PET TG621 27,869 27,431 2
شهیدتند گویان PET TGSB 29,428 28,966 2
غدیر PVC-S65 26,424 26,065 1
غدیر PVC-S57 29,066 28,671 1
لاله LD 2102TX00 39,058 38,574 1
لاله LD 2101 TN 47 39,058 38,574 1
لاله LD 1922 T 39,717 39,236 1
لاله LD 2404 TC47 39,058 38,574 1
لاله LD 2004 TC00 39,058 38,574 1
لاله LD 2100TN00 39,058 38,574 1
مارون HD-EX5 37,551 36,983 2
مارون HD-I4 37,288 36,309 3
مارون HD-I4 UV 37,947 36,971 3
مارون PP-C30S 31,434 31,349 0
مارون PP-V30S 31,434 31,349 0
مارون PP-Z30S 31,434 31,349 0
مارون PP-V30G 31,434 31,349 0
مارون PP-F30G 31,434 31,349 0
مارون PP-V79S 31,434 31,349 0
مارون PP-V79G 31,434 31,349 0
مارون PP-X30G 31,434 31,349 0
مارون PP-MR230C 37,361 37,307 0
مارون PP-EP1X35AF 31,764 31,680 0
مارون PP-T30G 31,434 31,349 0
مارون PP-T31SE 31,434 31,349 0
مارون PP EP-C40R 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZH515MA 33,739 33,666 0
نوید زرشیمی ZH 525J 31,764 31,680 0
نوید زرشیمی ZR 230C 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZH510L 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH500 M 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH520J 31,764 31,680 0
نوید زرشیمی HP 552 R 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,961 31,879 0
مهر HD 7000 F 37,551 36,983 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 50,296 50,557 -1
قائد بصیر *ABS 75 59,043 59,349 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,288 36,309 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,947 36,971 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,288 36,309 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,947 36,971 3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,987 37,111 2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,526 38,969 1
تخت جمشید لاتکس 13,101 12,737 3
قیمت ارز : 34660ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖