پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/01/29
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/01/15 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 39,058 38,574 1
آریا ساسول LH0030 39,058 38,574 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,717 39,236 1
آریا ساسول LP0470KJ 39,717 39,236 1
آریا ساسول HB 5020 37,987 37,111 2
آریا ساسول HCH5110 37,551 36,983 2
آریا ساسول MF 3713 37,551 36,983 2
اروند PVC- S6532 26,424 26,065 1
اروند PVC - S7042 29,066 28,671 1
اروند PVC - E7242 29,066 28,671 1
اروند PVC - E7244 29,066 28,671 1
اروند PVC - E6834 29,066 28,671 1
امیرکبیر LD2420H 39,058 38,574 1
امیرکبیر LD2420D 39,058 38,574 1
امیرکبیر EX5 37,551 36,983 2
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,667 39,268 4
امیرکبیر LL0209 AA 39,736 39,215 1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,306 41,179 3
ایلام HD 2200J 37,288 36,309 3
آبادان PVC-S57 29,066 28,671 1
آبادان PVC-S60 27,745 27,368 1
آبادان PVC-S65 26,424 26,065 1
آبادان PVC-S70 29,066 28,671 1
بندر امام SBR 1502 46,305 45,019 3
بندر امام SBR 1500 47,231 45,919 3
بندر امام SBR 1712 42,171 41,330 2
بندر امام HI 0500 37,288 36,309 3
بندر امام HI 0500 UA 37,947 36,971 3
بندر امام HD 0035 37,987 37,111 2
بندر امام LH 0075 39,058 38,574 1
بندر امام LF 0200 39,058 38,574 1
بندر امام PVC S6058 27,745 27,368 1
بندر امام PVC 6558 26,424 26,065 1
بندر امام PVC 7054 29,066 28,671 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,764 31,680 0
پلی پروپیلن جم HP422H 31,764 31,680 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,434 31,349 0
پلی پروپیلن جم EP548R 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,361 37,307 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,490 33,400 0
پلی نار SF 060 31,434 31,349 0
پلی نار SF 1160 31,434 31,349 0
پلی نار PYI 250 31,434 31,349 0
تبریز HIPS 7240 45,308 42,928 6
تبریز GPPS 1540 43,579 42,241 3
تبریز GPPS 1460 41,400 40,129 3
تبریز GPPS 1160 39,221 38,017 3
تبریز *ABS 50,296 50,557 -1
تبریز EPS 100 41,713 42,605 -2
تبریز EPS 200 41,713 42,605 -2
تبریز EPS 300 41,713 42,605 -2
تبریز EPS 400 40,895 41,770 -2
تبریز EPS 500 38,225 39,052 -2
تبریز EPS Oversize 38,225 39,052 -2
تبریز EPS Fine 35,931 36,709 -2
تبریز EPS SuperFine 35,931 36,709 -2
تبریز LL0 209 AA 39,736 39,215 1
تبریز LL0 209 KJ 39,906 39,387 1
تبریز LL0 220 AA 38,322 37,820 1
تبریز LL 0220KJ 38,980 38,482 1
تبریز MD 3840 UV 38,780 37,762 3
تبریز HD EA 6070 37,288 36,309 3
تبریز HD UA 6070 37,947 36,971 3
تبریز HD EA 5218 37,288 36,309 3
تبریز HD UA 5218 37,947 36,971 3
تبریز HD 4440 EA 38,121 37,100 3
تبریز HD 4440 UA 38,780 37,762 3
تبریز HD EA 6040 37,288 36,309 3
تبریز HD UA 6040 37,947 36,971 3
بانیار EPS 100-FR 43,728 44,631 -2
بانیار EPS 200-FR 43,728 44,631 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 43,579 42,241 3
طاهاسازان پیشتاز GP26 41,400 40,129 3
جم HD BL3 37,987 37,111 2
جم HD BL4 37,987 37,111 2
جم HD 60507 37,288 36,309 3
جم HD 60507 UV 37,947 36,971 3
جم HD 52518 37,288 36,309 3
جم HD 52518 UV 37,947 36,971 3
جم HD 52505 37,288 36,309 3
جم HD 52511 37,288 36,309 3
جم HD EX3(PE100)** 40,667 39,268 4
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,306 41,179 3
جم MD 38504UV 38,780 37,762 3
جم LL22501 AA 39,736 39,215 1
جم LL22501 KJ 39,906 39,387 1
جم LL32604 UV 38,780 37,762 3
خوزستان PGPC 1822 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 0712 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 1218 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 0407 68,719 67,834 1
خوزستان PGPC 2230 68,719 67,834 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,978 44,274 2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,978 44,274 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,655 57,017 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,253 62,644 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,191 59,566 1
رجال RG 3212 E 37,361 37,307 0
رجال RG 1101XXS 31,434 31,349 0
رجال RG 1101S 31,434 31,349 0
رجال RG 1101XS 31,434 31,349 0
رجال RG 1101P 31,434 31,349 0
رجال RG 1101XP 31,434 31,349 0
رجال RG 1101XN 31,434 31,349 0
رجال RG 1104K 31,764 31,680 0
رجال RG 1102H 31,434 31,349 0
رجال RG 1102L 31,434 31,349 0
رجال RG 1102XK 31,434 31,349 0
شازند PP-R270G 37,361 37,307 0
شازند PP-EP2X CI 37,361 37,307 0
شازند PP-EP2X CE 37,361 37,307 0
شازند PP-ARP 230 37,361 37,307 0
شازند PP-HP 565 S 33,490 33,400 0
شازند PP R 40 37,361 37,307 0
شازند PP R 60 37,361 37,307 0
شازند PP-HP 550 J 31,434 31,349 0
شازند PP-HP 552 R 31,434 31,349 0
شازند PP-HP 554 P 31,434 31,349 0
شازند PP-V30GA 32,751 32,673 0
شازند PP-V30S 31,434 31,349 0
شازند HD-5620 EA 37,288 36,309 3
شازند *HD-EX3(PE80) 39,140 37,961 3
شازند HD-EX5 37,551 36,983 2
شازند HD-BL3 37,987 37,111 2
شازند MD 3840 UA 38,780 37,762 3
شازند PBR 43,776 42,349 3
شازند PBR -1210S 48,386 46,983 3
شازند LL0 209 KJ 39,906 39,387 1
شازند LL0 209 AA 39,736 39,215 1
شازند LL0410 AA 39,736 39,215 1
شهیدتند گویان PET BG845 32,805 32,663 0
شهیدتند گویان PET BG841 32,805 32,663 0
شهیدتند گویان PET BG 825 32,532 32,391 0
شهیدتند گویان PET BG821 32,532 32,391 0
شهیدتند گویان PET BG800 31,785 31,647 0
شهیدتند گویان PET BG805 31,785 31,647 0
شهیدتند گویان PET BG781 30,995 30,860 0
شهیدتند گویان PET BG785 30,995 30,860 0
شهیدتند گویان PET BG761 30,545 30,413 0
شهیدتند گویان PET BG 732 30,071 29,941 0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,545 30,413 0
شهیدتند گویان PET TG645 28,290 27,847 2
شهیدتند گویان PET TG641 28,290 27,847 2
شهیدتند گویان PET TG621 27,869 27,431 2
شهیدتند گویان PET TGSB 29,428 28,966 2
غدیر PVC-S65 26,424 26,065 1
غدیر PVC-S57 29,066 28,671 1
لاله LD 2102TX00 39,058 38,574 1
لاله LD 2101 TN 47 39,058 38,574 1
لاله LD 1922 T 39,717 39,236 1
لاله LD 2404 TC47 39,058 38,574 1
لاله LD 2004 TC00 39,058 38,574 1
لاله LD 2100TN00 39,058 38,574 1
مارون HD-EX5 37,551 36,983 2
مارون HD-I4 37,288 36,309 3
مارون HD-I4 UV 37,947 36,971 3
مارون PP-C30S 31,434 31,349 0
مارون PP-V30S 31,434 31,349 0
مارون PP-Z30S 31,434 31,349 0
مارون PP-V30G 31,434 31,349 0
مارون PP-F30G 31,434 31,349 0
مارون PP-V79S 31,434 31,349 0
مارون PP-V79G 31,434 31,349 0
مارون PP-X30G 31,434 31,349 0
مارون PP-MR230C 37,361 37,307 0
مارون PP-EP1X35AF 31,764 31,680 0
مارون PP-T30G 31,434 31,349 0
مارون PP-T31SE 31,434 31,349 0
مارون PP EP-C40R 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZH515MA 33,739 33,666 0
نوید زرشیمی ZH 525J 31,764 31,680 0
نوید زرشیمی ZR 230C 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,361 37,307 0
نوید زرشیمی ZH510L 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH500 M 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH520J 31,764 31,680 0
نوید زرشیمی HP 552 R 31,434 31,349 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,961 31,879 0
مهر HD 7000 F 37,551 36,983 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 50,296 50,557 -1
قائد بصیر *ABS 75 59,043 59,349 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,288 36,309 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,947 36,971 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,288 36,309 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,947 36,971 3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,987 37,111 2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,526 38,969 1
تخت جمشید لاتکس 13,101 12,737 3
قیمت ارز : 34660ریال

قیمت مواداولیه؛ ۵ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,700 ریال 1000 2.4% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,400 ریال 1500 3.3% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,800 ریال 1700 3.63% نمودار و آرشیو
5110 44,400 ریال 1600 3.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,300 ریال 1350 3.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,350 ریال 750 1.77% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,600 ریال 900 2.16% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 600 1.26% نمودار و آرشیو
020 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
Lf190 45,100 ریال 600 1.33% نمودار و آرشیو
2420h 45,000 ریال 900 2% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 600 1.35% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 2600 5.9% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 45,000 ریال 800 1.78% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,400 ریال 650 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 43,000 ریال 800 1.86% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,000 ریال 1200 2.67% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 44,500 ریال 1100 2.47% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 45,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 45,300 ریال 2100 4.64% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 1000 2.22% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,000 ریال 3200 6.27% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,600 ریال -900 1.46% نمودار و آرشیو
1540 50,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,400 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
825 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 5000 6.25% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال -9000 17.14% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,900 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 1000 2.22% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,200 ریال -2800 5.83% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
10417 66,300 ریال 500 0.75% نمودار و آرشیو
10415 65,600 ریال 600 0.91% نمودار و آرشیو
R40maron 52,000 ریال 1000 1.92% نمودار و آرشیو
R60 50,500 ریال -1000 1.94% نمودار و آرشیو
548R 45,800 ریال 1800 3.93% نمودار و آرشیو
RP340 44,800 ریال 800 1.79% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال -10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,800 ریال 800 1.75% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 1000 2.16% نمودار و آرشیو
ZR230 46,400 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 59,500 ریال 1200 2.02% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,000 ریال 500 1.11% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 33,800 ریال 1000 2.96% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 33,800 ریال 1000 2.96% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 1600 4.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 43,800 ریال 1300 2.97% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 500 0.9% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,000 ریال -700 1.3% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال -1500 2.83% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,300 ریال نمودار و آرشیو
5620 43,500 ریال 1200 2.76% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,000 ریال 700 1.19% نمودار و آرشیو
Lale 1922 43,300 ریال 800 1.85% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
J740 61,000 ریال 3000 4.92% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 600 1.33% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 41,100 ریال 1100 2.68% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 51,000 ریال 500 0.98% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو