عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/02/04
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/10 69,680 1,491 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/10 69,680 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/10 64,353 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/10 64,353 441 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/10 64,353 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/10 64,353 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/10 69,680 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/10 69,680 520 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/10 69,680 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن منومر نقدی 1396/02/11 35,390 360 3,648 پتروشیمی پارس
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/10 69,513 55 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/10 81,602 30 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1396/02/10 34,296 770 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/02/10 35,678 2,508 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1396/02/10 34,607 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/02/10 37,439 2,508 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1396/02/10 36,645 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/02/10 33,385 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/02/10 32,383 2,508 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/10 42,248 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/10 40,981 3,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/02/10 42,248 720 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/10 43,913 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/02/10 43,913 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/02/10 43,913 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/10 48,304 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/10 43,913 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/10 43,913 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1396/02/10 43,913 190 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/02/10 44,623 440 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/14 43,294 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/20 41,859 3,003 2,002 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/10 38,208 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/10 38,208 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/02/10 39,390 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/10 39,137 2,508 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/02/10 39,137 600 600 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/02/10 39,848 600 600 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/10 40,292 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/10 40,292 440 660 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/10 40,292 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/10 40,292 2,002 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/02/10 40,292 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/02/11 51,159 500 0 تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/10 74,297 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/10 47,519 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/02/10 44,394 210 126 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نقدی 1396/02/10 39,350 84 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1396/02/10 41,659 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/02/10 39,706 396 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/02/10 39,706 4,488 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 1396/02/10 39,706 1,512 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1396/02/10 39,350 315 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/02/10 39,350 1,100 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP502P نقدی 1396/02/10 39,350 88 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/02/10 39,350 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/10 39,350 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/10 39,350 315 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/02/10 39,350 798 210 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1396/02/10 39,350 252 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/03/01 33,942 308 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/10 32,999 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/11 31,428 2,024 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/11 31,428 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/10 31,428 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/10 31,428 200 400 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/10 34,571 638 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/02/11 25,142 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/11 28,285 770 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/11 27,154 800 0 پتروشیمی اروند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1396/02/10 21,642 20 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نقدی 1396/02/10 39,955 63 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 نقدی 1396/02/10 31,310 165 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 نقدی 1396/02/10 31,512 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 نقدی 1396/02/10 4,867 150 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 نقدی 1396/02/10 11,232 200 0 پتروشیمی تندگویان
پتاس (کلرید پتاسیم) نقدی 1396/02/10 10,000 1,000 0 مجتمع پتاس خور و بیابانک
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/10 50,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/10 60,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/10 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/10 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖