قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 35,750 35,762
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,500 32,511
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 43,029 42,772
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 47,332 47,050
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 43,751 43,495
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 43,751 43,495
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 38,584 38,425
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,909 38,985
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,909 38,985
اروند پلی وینیل کلراید E6834 35,100 35,112
اروند پلی وینیل کلراید E7242 35,100 35,112
اروند پلی وینیل کلراید E7244 35,100 35,112
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,500 32,511
اروند پلی وینیل کلراید S7042 35,750 35,762
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 47,332 47,050
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 43,029 42,772
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 43,029 42,772
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 43,029 42,772
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,521 39,625
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,626 41,153
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,977 42,612
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,909 38,985
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 41,626 41,153
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 38,584 38,425
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 37,288 37,066
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 52,333 51,782
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 52,333 51,782
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 52,333 51,782
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 51,342 50,802
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 48,233 47,718
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 48,588 48,604
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 48,588 48,604
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 45,085 45,100
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 43,029 42,772
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 43,029 42,772
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 37,288 37,066
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 38,010 37,788
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 38,584 38,425
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 35,100 35,112
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,500 32,511
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,725 36,737
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,217 43,231
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,217 43,231
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,217 43,231
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 44,156 44,171
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 44,300 44,315
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,564 45,580
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 46,395 46,411
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,450 38,463
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,088 38,102
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 38,088 38,102
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,088 38,102
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 39,894 39,908
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 38,088 38,102
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 38,088 38,102
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 38,088 38,102
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 38,088 38,102
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 39,352 39,366
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,584 38,425
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 37,288 37,066
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 38,010 37,788
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,288 37,066
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 38,010 37,788
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,714 40,792
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,909 38,985
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 50,608 50,051
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 50,608 50,051
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 50,608 50,051
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 49,175 48,634
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 46,066 45,551
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 46,066 45,551
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 43,345 42,859
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 43,345 42,859
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 44,462 44,306
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 46,854 46,690
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 49,247 49,073
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 52,266 51,372
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 75,463 74,657
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,521 39,625
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,765 40,871
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,521 39,625
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 40,243 40,347
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 38,085 37,854
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 38,779 38,549
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 38,844 38,608
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 39,525 39,290
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 37,288 37,066
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 38,010 37,788
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 38,010 37,788
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 37,288 37,066
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 38,010 37,788
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,966 38,734
تخت جمشید لاتکس 14,526 15,055
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 49,247 49,073
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,521 39,625
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,765 40,871
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 41,327 41,431
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 38,593 38,363
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,626 41,153
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,977 42,612
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,714 40,792
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,584 38,425
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 38,584 38,425
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 43,254 42,996
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 43,976 43,719
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 37,288 37,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 38,010 37,788
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 37,288 37,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 37,288 37,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 38,010 37,788
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 37,288 37,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 38,010 37,788
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 37,288 37,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 38,010 37,788
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 37,288 37,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 38,010 37,788
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,966 38,734
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 82,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 38,088 38,102
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,450 38,463
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,217 43,231
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 43,217 43,231
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 43,217 43,231
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 43,217 43,231
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 43,217 43,231
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 43,217 43,231
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 43,217 43,231
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 39,352 39,366
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,088 38,102
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,088 38,102
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 38,088 38,102
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,894 39,908
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 38,088 38,102
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,521 39,625
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,765 40,871
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,521 39,625
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,626 41,153
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,584 38,425
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 37,288 37,066
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,966 38,734
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,909 38,985
شازند پلی بوتادین رابر 52,980 51,191
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 58,036 56,249
شهید تندگویان PET S آمورف 36,672 36,271
شهید تندگویان PET N آمورف 35,592 35,202
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 35,772 35,380
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 36,889 36,485
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 35,916 35,523
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 37,033 36,627
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 36,096 35,701
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 37,213 36,806
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 37,033 36,627
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 38,149 37,732
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 39,050 38,623
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 37,897 37,483
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 39,374 38,943
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 38,221 37,803
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 34,341 33,801
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 33,328 32,804
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 34,510 33,968
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 33,497 32,971
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 34,881 34,333
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 33,834 33,303
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 34,968 34,419
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 33,919 33,386
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 36,356 35,785
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 35,273 34,719
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 38,079 37,481
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 36,944 36,364
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 36,266 35,696
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 35,185 34,632
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 46,854 46,690
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 49,247 49,073
غدیر پلی وینیل کلراید S57 35,750 35,762
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,500 32,511
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 75,463 74,657
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 88,586 87,641
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 43,029 42,772
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 47,332 47,050
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 43,029 42,772
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 43,751 43,495
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 43,029 42,772
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 47,332 47,050
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 43,029 42,772
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 43,029 42,772
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 43,029 42,772
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 43,029 42,772
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 43,029 42,772
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 38,010 37,788
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 37,288 37,066
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 38,010 37,788
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 37,288 37,066
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 38,010 37,788
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 40,714 40,792
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,288 37,066
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 38,010 37,788
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,909 38,985
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,217 43,231
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,450 38,463
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,217 43,231
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 38,088 38,102
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 38,088 38,102
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,521 39,625
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,521 39,625
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,521 39,625
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,909 38,985
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 40,436 40,450
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,217 43,231
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,217 43,231
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 38,088 38,102
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,217 43,231
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,088 38,102
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,450 38,463
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,450 38,463
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 38,088 38,102
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 38,088 38,102
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 38,630 38,643
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 44,300 44,315
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 45,564 45,580
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 45,564 45,580
11,427 11,430
49,657 49,674
7,814 7,794
10,902 10,875
19,830 20,421
23,608 23,347
27,983 28,639
39,906 39,920
34,866 34,722
23,455 23,908
16,613 16,618
15,168 15,173
16,324 16,329
40,412 39,217
14,193 14,315
10,902 10,875
5,796 5,708
5,796 5,708
7,747 7,569
49,657 49,674
7,295 7,081
12,369 12,373
3,395 3,143
8,052 8,078
10,902 10,875
39,184 39,197
38,101 38,294
40,990 41,546
29,686 29,895
26,905 27,239
40,492 40,776
26,905 26,914
30,787 30,527
34,038 34,049
25,272 25,222
5,796 5,708
5,796 5,708
7,747 7,569
8,052 8,078
4,189 4,191
15,399 14,841
8,052 8,078
120,766 117,375
108,551 106,104
99,134 96,458
5,796 5,708
7,295 7,081
29,686 29,895
26,905 27,239
29,686 29,895
26,905 27,239
29,686 29,895
*** قیمت تلفیقی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖