عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 31 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 41,133 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 0 37,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/06
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,051 0 37,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/06
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 40,327 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 40,327 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,149 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,594 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,311 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/07/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 38,037 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 836 0 39,213 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 400 0 37,817 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 38,466 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 39,381 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0220KJ درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 270 0 34,619 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 66 0 35,443 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,491 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,232 0 37,573 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,100 1,100 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,200 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 0 39,677 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 2,000 41,173 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 2,002 0 37,474 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 960 37,474 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 330 0 33,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 110 110 33,727 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 29,979 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 36,049 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 70 0 36,049 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 36,699 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 36,049 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,049 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 700 0 36,699 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 0 37,491 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 36,741 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 37,896 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 37,896 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 0 37,896 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 50 0 34,106 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 220 34,106 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 110 110 30,317 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 1,562 0 34,110 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 41,173 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 250 0 38,824 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 250 0 40,561 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 154 0 35,706 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,012 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 80 0 31,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 0 33,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 0 33,830 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 0 33,830 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 33,830 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی RG1102K پتروشیمی رجال 84 0 33,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 336 0 33,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,354 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 968 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 75 0 24,103 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 44 0 21,911 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 180 0 18,990 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 46 0 24,103 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 300 26,781 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 0 24,346 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,129 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 24,346 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,000 1,000 23,737 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 400 600 26,781 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/01

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,600 ریال -1500 3.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 51,700 ریال -1200 2.27% نمودار و آرشیو
020 51,000 ریال -900 1.73% نمودار و آرشیو
Lf190 51,000 ریال -700 1.35% نمودار و آرشیو
52518 44,600 ریال -1000 2.19% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 50,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 50,500 ریال -1100 2.13% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,300 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,500 ریال -600 1.22% نمودار و آرشیو
C30s 48,700 ریال -500 1.02% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 62,900 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
1540 57,800 ریال -1100 1.87% نمودار و آرشیو
1551 57,000 ریال -1100 1.89% نمودار و آرشیو
781 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 52,800 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 51,200 ریال -1100 2.1% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 52,800 ریال -900 1.68% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,200 ریال -400 0.99% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,300 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034