عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 31 شهریور 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 41,133 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 0 37,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/06
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,051 0 37,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/06
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 40,327 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 40,327 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,149 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,594 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,311 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/07/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 38,037 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 836 0 39,213 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 400 0 37,817 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 38,466 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 39,381 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0220KJ درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 270 0 34,619 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 66 0 35,443 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,491 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,232 0 37,573 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,100 1,100 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,200 37,573 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 0 39,677 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 2,000 41,173 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 2,002 0 37,474 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 960 37,474 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 330 0 33,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 110 110 33,727 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 29,979 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 36,049 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 70 0 36,049 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 36,699 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 36,049 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,049 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 700 0 36,699 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 0 37,491 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 36,741 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 37,896 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 37,896 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 0 37,896 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 50 0 34,106 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 220 34,106 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 110 110 30,317 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 1,562 0 34,110 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 41,173 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 250 0 38,824 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 250 0 40,561 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 154 0 35,706 کیسه نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,012 0 39,673 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 80 0 31,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 0 33,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 0 33,830 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 0 33,830 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 33,830 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی RG1102K پتروشیمی رجال 84 0 33,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 336 0 33,830 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,354 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 968 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 75 0 24,103 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 44 0 21,911 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 180 0 18,990 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 46 0 24,103 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 300 26,781 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 0 24,346 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,129 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 24,346 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,000 1,000 23,737 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/05
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 400 600 26,781 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/01

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖