عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 شهریور 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 297 0 46,252 پالت چوبی نقدی سلف 1395/06/31
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 201 0 41,893 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 45,345 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1395/06/31
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 52,183 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,258 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 704 0 29,820 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,210 0 31,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,122 0 31,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 297 0 31,561 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,578 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 682 0 27,578 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 39,438 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 0 39,438 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 440 3,960 38,066 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 0 38,066 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 300 0 39,030 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 39,030 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,764 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 220 38,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,764 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 0 38,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 38,764 سایر نقدی نقدی 1395/06/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 38,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 38,764 سایر نقدی نقدی 1395/06/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 1,980 38,764 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 38,065 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 37,775 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 60 0 38,065 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 36,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 240 0 36,927 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 330 36,927 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 1,342 0 34,539 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,066 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 40,847 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 35,213 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 34,539 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 198 0 33,452 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,539 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 506 36,796 کیسه نقدی سلف 1395/06/31
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 60 0 36,796 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 0 36,796 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 0 38,065 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,319 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 40,319 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,144 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 40,872 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,133 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 46,387 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 0 37,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 0 38,653 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 330 506 37,372 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3,014 0 32,626 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2,000 0 33,884 پالت چوبی نقدی سلف 1395/06/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 32,413 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 330 32,413 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 506 32,413 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 20,000 فله نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 190 0 34,259 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 150 0 34,258 کیسه نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,059 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,762 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 31,085 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 34,259 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 30,452 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 37,409 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPD60R درجه 1 پتروشیمی شازند 200 0 33,635 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 198 26,455 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/21
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 240 23,515 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/21

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,050 ریال 150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,600 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,250 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,200 ریال -450 0.84% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,600 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,400 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 91,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖