قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم)
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,051 45,905
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,756 50,495
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,774 46,627
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,774 46,627
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,348 39,565
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,439 39,574
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,439 39,574
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,090 32,355
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,399 35,591
اروند پلی وینیل کلراید E7242 35,737 34,944
اروند پلی وینیل کلراید E7244 35,737 34,944
اروند پلی وینیل کلراید E6834 35,737 34,944
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,051 45,905
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,756 50,495
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,439 39,574
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 40,832 40,843
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,406 41,288
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,090 43,154
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,712 38,739
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,399 35,591
آبادان پلی وینیل کلراید S60 34,745 33,973
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,090 32,355
آبادان پلی وینیل کلراید S70 36,399 35,591
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 96,146 98,511
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 96,146 100,481
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 83,505 85,559
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,712 38,739
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,434 39,461
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,348 39,565
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,051 45,905
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,051 45,905
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,745 33,973
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,090 32,355
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,399 35,591
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 37,250 35,099
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 37,611 35,460
پلی پروپیلن جم HP422H 37,792 35,640
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,250 35,099
پلی پروپیلن جم HP 502P 37,250 35,099
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,250 35,099
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,250 35,099
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,379 40,226
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,379 40,226
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,379 40,226
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,462 41,309
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,056 36,904
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,557 43,403
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,250 35,099
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,250 35,099
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,250 35,099
پلی نار P-CR-380 38,514 36,363
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 57,244 51,828
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 54,881 50,267
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 52,215 47,754
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 49,549 45,241
تبریز ABS 77,340 75,129
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 55,590 52,880
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 55,590 52,880
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 55,590 52,880
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 54,017 51,340
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 50,687 48,087
تبریز EPS Oversize 50,687 48,087
تبریز EPS Fine 47,739 45,201
تبریز EPS SuperFine 47,739 45,201
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,406 41,288
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,732 42,584
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,406 41,288
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 43,128 42,010
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,499 40,483
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,712 38,739
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,434 39,461
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,712 38,739
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,434 39,461
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,095 41,064
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,372 40,342
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,578 39,567
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,300 40,289
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,712 38,739
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,434 39,461
بانیار EPS 100-FR 57,341 54,576
بانیار EPS 200-FR 57,341 54,576
بانیار EPS 300-FR 57,341 54,576
بانیار EPS 400-FR 56,249 53,506
بانیار EPS 500-FR 52,810 50,145
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 54,881 50,267
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 52,215 47,754
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,348 39,565
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,348 39,565
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,712 38,739
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,434 39,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,712 38,739
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,434 39,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,712 38,739
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,434 39,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,712 38,739
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 40,832 40,843
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,090 43,154
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,066 44,938
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,904 45,775
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,245 41,380
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,499 40,483
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,406 41,288
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,732 42,584
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,102 40,095
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,712 38,739
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,434 39,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,712 38,739
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,434 39,461
خوزستان PGPC 1822 83,505 83,472
خوزستان PGPC 0712 83,505 83,472
خوزستان PGPC 1218 83,505 83,472
خوزستان PGPC 0407 83,505 83,472
خوزستان PGPC 2230 83,505 83,472
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 66,963 66,936
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 53,057 53,036
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 53,057 53,036
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 66,963 66,936
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 66,963 66,936
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 66,963 66,936
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 66,963 66,936
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 73,103 73,074
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 69,744 69,716
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,379 40,226
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 37,611 35,460
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,250 35,099
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,250 35,099
شازند PP-R270G 42,379 40,226
شازند PP-EP2X CI 42,379 40,226
شازند PP-EP2X CE 42,379 40,226
شازند PP-ARP 230 42,379 40,226
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,056 36,904
شازند PP R 40 42,379 40,226
شازند PP R 60 42,379 40,226
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,250 35,099
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,250 35,099
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,250 35,099
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,514 36,363
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,250 35,099
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,712 38,739
شازند *HD-EX3(PE80) 39,987 40,053
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,439 39,574
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,348 39,565
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,300 40,289
شازند PBR 108,065 100,802
شازند PBR -1210S 113,122 105,856
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,732 42,584
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,406 41,288
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,406 41,288
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 40,252 38,797
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 38,676 38,797
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 39,923 38,474
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 38,346 38,474
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 37,430 37,590
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 38,969 37,590
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 36,513 36,656
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 38,016 36,656
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 36,330 36,124
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 37,833 36,124
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 36,183 35,564
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 37,686 35,564
شهیدتند گویان PET S آمورف 37,503 36,124
شهیدتند گویان PET N آمورف 36,000 36,124
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 36,705 34,978
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 35,254 34,978
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 36,174 34,456
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 34,723 34,456
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 36,351 36,384
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 34,900 36,384
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 38,157 36,384
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 36,670 36,384
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,090 32,355
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,399 35,591
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,051 45,905
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,051 45,905
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,774 46,627
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,051 45,905
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,051 45,905
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,051 45,905
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,051 45,905
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,756 50,495
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,439 39,574
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,712 38,739
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,434 39,461
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,379 40,226
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 37,611 35,460
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,250 35,099
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,379 40,226
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,597 37,446
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 37,611 35,460
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,379 40,226
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,379 40,226
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,379 40,226
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,250 35,099
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,250 35,099
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,250 35,099
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 37,611 35,460
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,250 35,099
نوید زرشیمی ZH 422 H 37,792 35,640
نوید زرشیمی ZR 340R 43,462 41,309
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,439 39,574
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 77,340 75,129
قائد بصیر ABS 75 90,790 88,195
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,712 38,739
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,434 39,461
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,712 38,739
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,434 39,461
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,348 39,565
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,245 41,380
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,439 39,574
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,434 39,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,712 38,739
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,434 39,461
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,406 41,288
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,406 41,288
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,406 41,288
تخت جمشید لاتکس 27,882 27,871
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 54,881 50,267
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖