قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/03/23
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/03/09 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,156 36,623 -1
آریا ساسول LH0030 36,156 36,623 -1
آریا ساسول LP0470KJ 36,814 37,278 -1
آریا ساسول LP0470KJ 36,814 37,278 -1
آریا ساسول LIM1922 36,814 37,278 -1
آریا ساسول HB 5020 36,076 36,781 -2
آریا ساسول HCH5110 35,764 36,466 -2
آریا ساسول MF 3713 35,764 36,466 -2
اروند PVC- S6532 24,749 25,535 -3
اروند PVC - S7042 27,224 28,088 -3
اروند PVC - E7242 27,224 28,088 -3
اروند PVC - E7244 27,224 28,088 -3
اروند PVC - E6834 27,224 28,088 -3
امیرکبیر LD2420H 36,156 36,623 -1
امیرکبیر LD2420D 36,156 36,623 -1
امیرکبیر EX5 35,764 36,466 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 39,390 40,387 -2
امیرکبیر LL0209 AA 37,749 38,262 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,372 42,232 -2
ایلام HD 2200J 33,738 34,834 -3
آبادان PVC-S57 27,224 28,088 -3
آبادان PVC-S60 25,986 26,812 -3
آبادان PVC-S65 24,749 25,535 -3
آبادان PVC-S70 27,224 28,088 -3
بندر امام SBR 1502 44,945 46,332 -3
بندر امام SBR 1500 45,844 47,258 -3
بندر امام SBR 1712 41,153 41,760 -1
بندر امام HI 0500 33,738 34,834 -3
بندر امام HI 0500 UA 34,395 35,489 -3
بندر امام HD 0035 36,076 36,781 -2
بندر امام LH 0075 36,156 36,623 -1
بندر امام LF 0200 36,156 36,623 -1
بندر امام PVC S6058 25,986 26,812 -3
بندر امام PVC 6558 24,749 25,535 -3
بندر امام PVC 7054 27,224 28,088 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,782 33,217 -4
پلی پروپیلن جم HP422H 31,782 33,217 -4
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم EP548R 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,447 34,975 -4
پلی پروپیلن جم EP3130UV 38,195 39,601 -4
پلی نار SF 060 31,453 32,890 -4
پلی نار SF 1160 31,453 32,890 -4
پلی نار PYI 250 31,453 32,890 -4
پلی نار P-CR-380 33,447 34,975 -4
تبریز HIPS 7240 42,844 42,927 -0
تبریز GPPS 1540 41,596 41,503 0
تبریز GPPS 1460 39,516 39,428 0
تبریز GPPS 1160 37,436 37,353 0
تبریز *ABS 46,313 45,911 1
تبریز EPS 100 38,143 39,052 -2
تبریز EPS 200 38,143 39,052 -2
تبریز EPS 300 38,143 39,052 -2
تبریز EPS 400 37,395 38,286 -2
تبریز EPS 500 34,900 35,750 -2
تبریز EPS Oversize 34,900 35,750 -2
تبریز EPS Fine 32,806 33,605 -2
تبریز EPS SuperFine 32,806 33,605 -2
تبریز LL0 209 AA 37,749 38,262 -1
تبریز LL0 209 KJ 37,920 38,432 -1
تبریز LL0 220 AA 36,406 36,901 -1
تبریز LL 0220KJ 37,064 37,555 -1
تبریز MD 3840 UV 35,424 36,575 -3
تبریز HD EA 6070 33,738 34,834 -3
تبریز HD UA 6070 34,395 35,489 -3
تبریز HD EA 5218 33,738 34,834 -3
تبریز HD UA 5218 34,395 35,489 -3
تبریز HD 4440 EA 34,429 35,572 -3
تبریز HD 4440 UA 35,087 36,227 -3
تبریز HD EA 6040 33,738 34,834 -3
تبریز HD UA 6040 34,395 35,489 -3
بانیار EPS 100-FR 40,155 41,055 -2
بانیار EPS 200-FR 40,155 41,055 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,596 41,503 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,516 39,428 0
جم HD BL3 36,076 36,781 -2
جم HD BL4 36,076 36,781 -2
جم HD 60507 33,738 34,834 -3
جم HD 60507 UV 34,395 35,489 -3
جم HD 52518 33,738 34,834 -3
جم HD 52518 UV 34,395 35,489 -3
جم HD 52505 33,738 34,834 -3
جم HD 52511 33,738 34,834 -3
جم HD EX3(PE100)** 39,390 40,387 -2
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,372 42,232 -2
جم CC52502 39,136 40,407 -3
جم CC52502 U 39,899 41,167 -3
جم HD 5000 S 37,408 37,775 -1
جم MD 38504UV 35,424 36,575 -3
جم LL22501 AA 37,749 38,262 -1
جم LL22501 KJ 37,920 38,432 -1
جم LL32604 UV 35,087 36,227 -3
خوزستان PGPC 1822 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 0712 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 1218 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 0407 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 2230 75,217 72,414 4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,180 45,393 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,180 45,393 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,434 63,562 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,375 60,518 -0
رجال RG 3212 E 37,373 38,782 -4
رجال RG 1101XXS 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101S 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101XS 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101P 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101XP 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101XN 31,453 32,890 -4
رجال RG 1104K 31,782 33,217 -4
رجال RG 1102H 31,453 32,890 -4
رجال RG 1102L 31,453 32,890 -4
رجال RG 1102XK 31,453 32,890 -4
شازند PP-R270G 37,373 38,782 -4
شازند PP-EP2X CI 37,373 38,782 -4
شازند PP-EP2X CE 37,373 38,782 -4
شازند PP-ARP 230 37,373 38,782 -4
شازند PP-HP 565 S 33,447 34,975 -4
شازند PP R 40 37,373 38,782 -4
شازند PP R 60 37,373 38,782 -4
شازند PP-HP 550 J 31,453 32,890 -4
شازند PP-HP 552 R 31,453 32,890 -4
شازند PP-HP 554 P 31,453 32,890 -4
شازند PP-V30GA 32,768 34,199 -4
شازند PP-V30S 31,453 32,890 -4
شازند HD-5620 EA 33,738 34,834 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 38,351 39,107 -2
شازند HD-EX5 35,764 36,466 -2
شازند HD-BL3 36,076 36,781 -2
شازند MD 3840 UA 35,087 36,227 -3
شازند PBR 42,164 44,015 -4
شازند PBR -1210S 46,768 48,598 -4
شازند LL0 209 KJ 37,920 38,432 -1
شازند LL0 209 AA 37,749 38,262 -1
شازند LL0410 AA 37,749 38,262 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,791 32,262 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,791 32,262 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,526 31,993 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,526 31,993 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,801 31,259 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,801 31,259 -1
شهیدتند گویان PET BG781 30,036 30,482 -1
شهیدتند گویان PET BG785 30,036 30,482 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,600 30,040 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 29,141 29,574 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,600 30,040 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,251 27,459 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,251 27,459 -1
شهیدتند گویان PET TG621 26,845 27,050 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,347 28,563 -1
غدیر PVC-S65 24,749 25,535 -3
غدیر PVC-S57 27,224 28,088 -3
لاله LD 2102TX00 36,156 36,623 -1
لاله LD 2101 TN 47 36,156 36,623 -1
لاله LD 1922 T 36,814 37,278 -1
لاله LD 2404 TC47 36,156 36,623 -1
لاله LD 2004 TC00 36,156 36,623 -1
لاله LD 2100TN42 36,156 36,623 -1
لاله LD 2100TN00 36,156 36,623 -1
مارون HD-EX5 35,764 36,466 -2
مارون HD-I4 33,738 34,834 -3
مارون HD-I4 UV 34,395 35,489 -3
مارون PP-C30S 31,453 32,890 -4
مارون PP-V30S 31,453 32,890 -4
مارون PP-Z30S 31,453 32,890 -4
مارون PP-V30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-F30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-V79S 31,453 32,890 -4
مارون PP-V79G 31,453 32,890 -4
مارون PP-X30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-MR230C 37,373 38,782 -4
مارون PP-EP1X35AF 31,782 33,217 -4
مارون PP-T30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-T31SE 31,453 32,890 -4
مارون PP EP-C40R 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 33,755 35,181 -4
نوید زرشیمی ZH 525J 31,782 33,217 -4
نوید زرشیمی ZR 230C 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZH510L 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH500 M 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH520J 31,782 33,217 -4
نوید زرشیمی HP 552 R 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,979 33,414 -4
مهر HD 7000 F 35,764 36,466 -2
قائد بصیر *ABS 50 NW 46,313 45,911 1
قائد بصیر *ABS 75 54,368 53,896 1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 33,738 34,834 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,395 35,489 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 33,738 34,834 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,395 35,489 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,076 36,781 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 37,408 38,103 -2
لرستان HD-54404 34,395 35,489 -3
لرستان HD-62107 33,738 34,834 -3
مهاباد LL22401 36,406 36,901 -1
مهاباد LL22402 36,406 36,901 -1
مهاباد LL22403 36,406 36,901 -1
تخت جمشید لاتکس 12,716 13,108 -3
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 34620ریال

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 79,300 ریال 1300 1.64% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 70,000 ریال 1500 2.14% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 72,000 ریال 9500 13.19% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,700 ریال 1700 2.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
0075 63,500 ریال 900 1.42% نمودار و آرشیو
020 62,500 ریال 700 1.12% نمودار و آرشیو
Lf190 61,300 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 57,800 ریال -2200 3.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,500 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
2420h 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 75,300 ریال 300 0.4% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 74,700 ریال 1000 1.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال -1000 1.04% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 75,000 ریال 1200 1.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 74,000 ریال -500 0.67% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
ZR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 700 0.91% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 45,700 ریال -800 1.72% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 3300 7.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال -2000 4.35% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖