تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/03/23
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/03/09 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,156 36,623 -1
آریا ساسول LH0030 36,156 36,623 -1
آریا ساسول LP0470KJ 36,814 37,278 -1
آریا ساسول LP0470KJ 36,814 37,278 -1
آریا ساسول LIM1922 36,814 37,278 -1
آریا ساسول HB 5020 36,076 36,781 -2
آریا ساسول HCH5110 35,764 36,466 -2
آریا ساسول MF 3713 35,764 36,466 -2
اروند PVC- S6532 24,749 25,535 -3
اروند PVC - S7042 27,224 28,088 -3
اروند PVC - E7242 27,224 28,088 -3
اروند PVC - E7244 27,224 28,088 -3
اروند PVC - E6834 27,224 28,088 -3
امیرکبیر LD2420H 36,156 36,623 -1
امیرکبیر LD2420D 36,156 36,623 -1
امیرکبیر EX5 35,764 36,466 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 39,390 40,387 -2
امیرکبیر LL0209 AA 37,749 38,262 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,372 42,232 -2
ایلام HD 2200J 33,738 34,834 -3
آبادان PVC-S57 27,224 28,088 -3
آبادان PVC-S60 25,986 26,812 -3
آبادان PVC-S65 24,749 25,535 -3
آبادان PVC-S70 27,224 28,088 -3
بندر امام SBR 1502 44,945 46,332 -3
بندر امام SBR 1500 45,844 47,258 -3
بندر امام SBR 1712 41,153 41,760 -1
بندر امام HI 0500 33,738 34,834 -3
بندر امام HI 0500 UA 34,395 35,489 -3
بندر امام HD 0035 36,076 36,781 -2
بندر امام LH 0075 36,156 36,623 -1
بندر امام LF 0200 36,156 36,623 -1
بندر امام PVC S6058 25,986 26,812 -3
بندر امام PVC 6558 24,749 25,535 -3
بندر امام PVC 7054 27,224 28,088 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,782 33,217 -4
پلی پروپیلن جم HP422H 31,782 33,217 -4
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,453 32,890 -4
پلی پروپیلن جم EP548R 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,373 38,782 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,447 34,975 -4
پلی پروپیلن جم EP3130UV 38,195 39,601 -4
پلی نار SF 060 31,453 32,890 -4
پلی نار SF 1160 31,453 32,890 -4
پلی نار PYI 250 31,453 32,890 -4
پلی نار P-CR-380 33,447 34,975 -4
تبریز HIPS 7240 42,844 42,927 -0
تبریز GPPS 1540 41,596 41,503 0
تبریز GPPS 1460 39,516 39,428 0
تبریز GPPS 1160 37,436 37,353 0
تبریز *ABS 46,313 45,911 1
تبریز EPS 100 38,143 39,052 -2
تبریز EPS 200 38,143 39,052 -2
تبریز EPS 300 38,143 39,052 -2
تبریز EPS 400 37,395 38,286 -2
تبریز EPS 500 34,900 35,750 -2
تبریز EPS Oversize 34,900 35,750 -2
تبریز EPS Fine 32,806 33,605 -2
تبریز EPS SuperFine 32,806 33,605 -2
تبریز LL0 209 AA 37,749 38,262 -1
تبریز LL0 209 KJ 37,920 38,432 -1
تبریز LL0 220 AA 36,406 36,901 -1
تبریز LL 0220KJ 37,064 37,555 -1
تبریز MD 3840 UV 35,424 36,575 -3
تبریز HD EA 6070 33,738 34,834 -3
تبریز HD UA 6070 34,395 35,489 -3
تبریز HD EA 5218 33,738 34,834 -3
تبریز HD UA 5218 34,395 35,489 -3
تبریز HD 4440 EA 34,429 35,572 -3
تبریز HD 4440 UA 35,087 36,227 -3
تبریز HD EA 6040 33,738 34,834 -3
تبریز HD UA 6040 34,395 35,489 -3
بانیار EPS 100-FR 40,155 41,055 -2
بانیار EPS 200-FR 40,155 41,055 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,596 41,503 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,516 39,428 0
جم HD BL3 36,076 36,781 -2
جم HD BL4 36,076 36,781 -2
جم HD 60507 33,738 34,834 -3
جم HD 60507 UV 34,395 35,489 -3
جم HD 52518 33,738 34,834 -3
جم HD 52518 UV 34,395 35,489 -3
جم HD 52505 33,738 34,834 -3
جم HD 52511 33,738 34,834 -3
جم HD EX3(PE100)** 39,390 40,387 -2
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,372 42,232 -2
جم CC52502 39,136 40,407 -3
جم CC52502 U 39,899 41,167 -3
جم HD 5000 S 37,408 37,775 -1
جم MD 38504UV 35,424 36,575 -3
جم LL22501 AA 37,749 38,262 -1
جم LL22501 KJ 37,920 38,432 -1
جم LL32604 UV 35,087 36,227 -3
خوزستان PGPC 1822 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 0712 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 1218 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 0407 75,217 72,414 4
خوزستان PGPC 2230 75,217 72,414 4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,180 45,393 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,180 45,393 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,843 57,997 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,434 63,562 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,375 60,518 -0
رجال RG 3212 E 37,373 38,782 -4
رجال RG 1101XXS 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101S 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101XS 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101P 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101XP 31,453 32,890 -4
رجال RG 1101XN 31,453 32,890 -4
رجال RG 1104K 31,782 33,217 -4
رجال RG 1102H 31,453 32,890 -4
رجال RG 1102L 31,453 32,890 -4
رجال RG 1102XK 31,453 32,890 -4
شازند PP-R270G 37,373 38,782 -4
شازند PP-EP2X CI 37,373 38,782 -4
شازند PP-EP2X CE 37,373 38,782 -4
شازند PP-ARP 230 37,373 38,782 -4
شازند PP-HP 565 S 33,447 34,975 -4
شازند PP R 40 37,373 38,782 -4
شازند PP R 60 37,373 38,782 -4
شازند PP-HP 550 J 31,453 32,890 -4
شازند PP-HP 552 R 31,453 32,890 -4
شازند PP-HP 554 P 31,453 32,890 -4
شازند PP-V30GA 32,768 34,199 -4
شازند PP-V30S 31,453 32,890 -4
شازند HD-5620 EA 33,738 34,834 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 38,351 39,107 -2
شازند HD-EX5 35,764 36,466 -2
شازند HD-BL3 36,076 36,781 -2
شازند MD 3840 UA 35,087 36,227 -3
شازند PBR 42,164 44,015 -4
شازند PBR -1210S 46,768 48,598 -4
شازند LL0 209 KJ 37,920 38,432 -1
شازند LL0 209 AA 37,749 38,262 -1
شازند LL0410 AA 37,749 38,262 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,791 32,262 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,791 32,262 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,526 31,993 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,526 31,993 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,801 31,259 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,801 31,259 -1
شهیدتند گویان PET BG781 30,036 30,482 -1
شهیدتند گویان PET BG785 30,036 30,482 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,600 30,040 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 29,141 29,574 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,600 30,040 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,251 27,459 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,251 27,459 -1
شهیدتند گویان PET TG621 26,845 27,050 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,347 28,563 -1
غدیر PVC-S65 24,749 25,535 -3
غدیر PVC-S57 27,224 28,088 -3
لاله LD 2102TX00 36,156 36,623 -1
لاله LD 2101 TN 47 36,156 36,623 -1
لاله LD 1922 T 36,814 37,278 -1
لاله LD 2404 TC47 36,156 36,623 -1
لاله LD 2004 TC00 36,156 36,623 -1
لاله LD 2100TN42 36,156 36,623 -1
لاله LD 2100TN00 36,156 36,623 -1
مارون HD-EX5 35,764 36,466 -2
مارون HD-I4 33,738 34,834 -3
مارون HD-I4 UV 34,395 35,489 -3
مارون PP-C30S 31,453 32,890 -4
مارون PP-V30S 31,453 32,890 -4
مارون PP-Z30S 31,453 32,890 -4
مارون PP-V30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-F30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-V79S 31,453 32,890 -4
مارون PP-V79G 31,453 32,890 -4
مارون PP-X30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-MR230C 37,373 38,782 -4
مارون PP-EP1X35AF 31,782 33,217 -4
مارون PP-T30G 31,453 32,890 -4
مارون PP-T31SE 31,453 32,890 -4
مارون PP EP-C40R 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 33,755 35,181 -4
نوید زرشیمی ZH 525J 31,782 33,217 -4
نوید زرشیمی ZR 230C 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,373 38,782 -4
نوید زرشیمی ZH510L 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH500 M 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH520J 31,782 33,217 -4
نوید زرشیمی HP 552 R 31,453 32,890 -4
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,979 33,414 -4
مهر HD 7000 F 35,764 36,466 -2
قائد بصیر *ABS 50 NW 46,313 45,911 1
قائد بصیر *ABS 75 54,368 53,896 1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 33,738 34,834 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,395 35,489 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 33,738 34,834 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,395 35,489 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,076 36,781 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 37,408 38,103 -2
لرستان HD-54404 34,395 35,489 -3
لرستان HD-62107 33,738 34,834 -3
مهاباد LL22401 36,406 36,901 -1
مهاباد LL22402 36,406 36,901 -1
مهاباد LL22403 36,406 36,901 -1
تخت جمشید لاتکس 12,716 13,108 -3
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 34620ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖