قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 26 شهریور 1396
محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
پلی وینیل کلراید S57 38,376 37,904
پلی وینیل کلراید S65 34,887 34,458
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,011 50,687
پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,114 46,816
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,114 46,816
پلی اتیلن سنگین بادی 5020 41,225 40,944
پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 41,632 41,506
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 41,632 41,506
پلی وینیل کلراید E6834 37,678 37,215
پلی وینیل کلراید E7242 37,678 37,215
پلی وینیل کلراید E7244 37,678 37,215
پلی وینیل کلراید S6532 34,887 34,458
پلی وینیل کلراید S7042 38,376 37,904
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,011 50,687
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,695 41,606
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 44,955 43,505
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 47,154 45,068
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,632 41,506
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 44,955 43,505
پلی اتیلن سنگین بادی B8200 41,225 40,944
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,721 39,548
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 62,547 63,628
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 62,547 63,628
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 62,547 63,628
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 61,398 62,458
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 57,785 58,797
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 61,475 58,525
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 61,475 58,525
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 57,884 54,950
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 46,374 46,079
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 41,225 40,944
پلی وینیل کلراید S6058 37,678 37,215
پلی وینیل کلراید S6558 34,887 34,458
پلی وینیل کلراید S7054 39,422 38,938
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 45,039 44,659
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 45,039 44,659
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 45,039 44,659
EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 46,002 45,617
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 46,150 45,764
RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 47,446 47,054
EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 48,297 47,902
پلی پروپیلن فیلم HP525J 40,153 39,793
پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,783 39,425
HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 41,634 41,268
پلی پروپیلن نساجی SF060 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,783 39,425
CR380 پلی پروپیلن نساجی 41,078 40,715
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 41,225 40,944
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 43,483 43,349
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,632 41,506
پلی استایرن انبساطی 100 60,900 62,002
پلی استایرن انبساطی 200 60,900 62,002
پلی استایرن انبساطی 300 60,900 62,002
پلی استایرن انبساطی 400 59,177 60,247
پلی استایرن انبساطی 500 55,564 56,585
EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 55,564 56,585
EPS Fine پلی استایرن انبساطی 52,289 53,251
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 52,289 53,251
پلی استایرن معمولی 1160 49,693 50,703
پلی استایرن معمولی 1460 52,367 53,431
پلی استایرن معمولی 1540 55,041 56,159
پلی استایرن مقاوم 7240 57,660 59,732
ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 83,525 81,889
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,695 41,606
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,002 42,909
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,695 41,606
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,436 42,343
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,598 40,421
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,310 41,130
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,406 41,225
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,104 41,921
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 41,508 41,327
لاتکس 18,379 17,497
پلی استایرن معمولی G1551 55,041 56,159
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,695 41,606
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 43,002 42,909
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 43,546 43,449
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,111 40,932
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 44,955 43,505
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 47,154 45,068
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 43,483 43,349
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 41,225 40,944
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 41,225 40,944
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,076 45,875
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,817 46,613
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,508 41,327
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
پلی کربنات PGPC 0710 85,000 85,000
پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی RG1104K 40,153 39,793
پلی پروپیلن نساجی RG3212E 45,039 44,659
PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 45,039 44,659
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 45,039 44,659
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 45,039 44,659
PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 45,039 44,659
PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 45,039 44,659
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 45,039 44,659
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 41,078 40,715
پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی HP565S 41,634 41,268
پلی پروپیلن نساجی V30S 39,783 39,425
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,695 41,606
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 43,002 42,909
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,695 41,606
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 44,955 43,505
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 41,225 40,944
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,508 41,327
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,632 41,506
پلی بوتادین رابر 66,337 62,362
1210S پلی بوتادین رابر 71,520 67,522
PET S آمورف 39,098 38,177
PET N آمورف 37,946 37,052
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 38,138 37,240
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 39,329 38,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 38,292 37,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 39,482 38,552
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 38,484 37,577
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 39,674 38,740
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 39,482 38,552
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 40,673 39,715
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 41,633 40,652
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 40,404 39,452
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 41,979 40,990
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 40,750 39,790
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 36,330 35,797
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 35,259 34,741
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 36,509 35,973
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 35,437 34,917
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 36,902 36,360
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 35,794 35,269
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 36,994 36,451
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 35,884 35,357
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 38,462 37,898
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 37,316 36,769
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 40,285 39,693
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 39,085 38,511
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 38,366 37,803
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 37,223 36,677
پلی استایرن معمولی GP26 52,367 53,431
پلی استایرن معمولی GP35 55,041 56,159
پلی وینیل کلراید S57 38,376 37,904
پلی وینیل کلراید S65 34,887 34,458
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 83,525 81,889
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 98,051 96,131
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 51,011 50,687
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,114 46,816
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,011 50,687
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 46,374 46,079
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 46,374 46,079
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 43,483 43,349
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,721 39,548
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,461 40,285
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,632 41,506
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 45,039 44,659
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 40,153 39,793
پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,783 39,425
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 45,039 44,659
پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,783 39,425
پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,783 39,425
پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی C30S 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی V30S 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی F30G 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی V30G 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی V79G 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی V79S 39,783 39,425
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,695 41,606
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,695 41,606
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,695 41,606
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 41,632 41,506
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 42,189 41,821
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 45,039 44,659
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 45,039 44,659
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,783 39,425
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 45,039 44,659
پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی ZH520J 40,153 39,793
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 40,153 39,793
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,783 39,425
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,783 39,425
ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 40,338 39,978
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 46,150 45,764
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 47,446 47,054
C3+ 12,853 12,797
کریستال ملامین 50,901 50,679
سود کاستیک 8,736 8,270
برش سنگین 11,769 11,517
آروماتیک سنگین 21,491 21,523
ارتوزایلن99.5% 24,568 24,571
پارازایلین 29,165 29,473
آلکیل بنزن خطی 41,276 41,096
***بنزن 34,419 34,884
زایلین مخلوط 25,177 25,209
گاز بوتان صنعتی 18,509 18,429
گاز پروپان صنعتی 17,769 17,691
گاز مایع صنعتی 18,361 18,281
استایرن منومر 47,639 49,659
نفتا (پنتان پلاس) 15,823 15,500
برش سنگین 11,769 11,517
آمونیاک (گاز) 7,515 7,298
آمونیاک (مایع) 7,515 7,298
اوره پریل 8,959 8,919
کریستال ملامین 50,901 50,679
اوره صنعتی گرانوله 8,718 8,643
دی آمونیوم فسفات 13,068 13,011
گوگرد 3,794 3,630
متانول 11,335 10,843
برش سنگین 11,769 11,517
منو اتانول آمین 41,091 40,174
دی اتانول آمین 39,795 38,884
تری اتانول آمین 42,942 42,017
منو اتیلن گلایکول 32,576 33,761
دی اتیلن گلایکول 29,115 29,744
تری اتیلن گلایکول 44,434 46,050
ایزوبوتانول 27,579 27,459
نرمال بوتانول 33,409 33,356
دی اتیل هگزانول 35,538 35,383
اسید ترفتالیک 25,986 25,852
آمونیاک (گاز) 7,515 7,298
آمونیاک (مایع) 7,515 7,298
اوره پریل 8,959 8,919
متانول 11,335 10,843
نیترات آمونیوم کشاورزی 4,294 4,275
اسید استیک 16,555 16,003
متانول 11,335 10,843
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 147,260 143,301
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 124,077 119,519
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 113,832 109,650
آمونیاک (مایع) 7,515 7,298
اوره صنعتی گرانوله 8,718 8,643
منو اتیلن گلایکول 32,576 33,761
دی اتیلن گلایکول 29,115 29,744
منو اتیلن گلایکول 32,576 33,761
دی اتیلن گلایکول 29,115 29,744
منو اتیلن گلایکول 32,576 33,761
دی اتیلن گلایکول 29,115 29,744
نرخ ارز: 38967 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖