عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا برای سه شنبه 29 اردیبهشت
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 483 0 42,270 پالت فلزی نقدی / اعتباری سلف 1394/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 0 42,270 پالت فلزی نقدی / اعتباری سلف 1394/03/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 45,550 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 45,550 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 45,550 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 45,550 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 35,865 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 35,865 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 34,365 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 34,365 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 37,643 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 37,643 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 36,143 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 36,143 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 20 0 33,879 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,799 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,799 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,799 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,799 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 242 2,266 45,484 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 700 0 45,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 286 45,489 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2,002 0 43,865 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,865 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 43,865 سایر نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 43,865 سایر نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 198 814 43,865 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 330 0 39,479 کیسه نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 506 506 41,716 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 41,716 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 7,000 0 44,741 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 850 0 44,741 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 286 44,741 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 105 0 44,741 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 44,741 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,100 0 42,512 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 220 286 42,512 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,408 0 44,422 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 880 0 44,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 39,980 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 0 35,538 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 1,518 42,034 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/03/19
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 315 0 41,769 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 41,769 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 60 0 37,592 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 1 پتروشیمی مارون 60 0 37,592 کیسه نقدی نقدی 1394/03/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 315 0 41,769 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 21,932 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 0 15,465 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 0 30,930 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 200 30,930 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/29
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 320 0 29,524 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 800 0 29,524 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,720 0 28,118 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 9,999 0 28,118 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 28,118 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 500 27,415 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 26,712 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 300 30,930 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/29

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖