قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به 96/03/28 نرخ ارز: 37253 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,016 41,339
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,118 45,473
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 41,724 42,047
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 41,724 42,047
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,359 37,336
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,253 38,353
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,253 38,353
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,318 31,328
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,449 34,460
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,823 33,834
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,823 33,834
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,823 33,834
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,016 41,339
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,118 45,473
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,016 41,339
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,253 38,353
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,204 41,377
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,518
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,198 39,113
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,452 36,393
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,449 34,460
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,884 32,894
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,318 31,328
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,449 34,460
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 49,086 50,872
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 49,086 50,872
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 45,547 47,332
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,452 36,393
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 37,160 37,101
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,359 37,336
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,016 41,339
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,016 41,339
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 33,225 32,894
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,318 31,328
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,810 34,460
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,033 38,045
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,679 37,691
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,679 37,691
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,679 37,691
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,704 42,718
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,704 42,718
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,704 42,718
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,766 43,780
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,005 45,019
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 43,625 43,639
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,448 39,461
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,819 45,833
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,679 37,691
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,679 37,691
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,679 37,691
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,679 37,691
پلی نار P-CR-380 38,918 38,930
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 49,618 49,448
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 46,657 46,523
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 44,391 44,263
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 42,124 42,003
تبریز ABS 67,845 64,305
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 48,655 47,639
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 48,655 47,639
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 48,655 47,639
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 47,278 46,291
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 44,290 43,350
تبریز EPS Oversize 44,290 43,350
تبریز EPS Fine 41,714 40,828
تبریز EPS SuperFine 41,714 40,828
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,198 39,113
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,434 40,347
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,198 39,113
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 39,906 39,821
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,092 38,031
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,452 36,393
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 37,160 37,101
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,452 36,393
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 37,160 37,101
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,639 38,577
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,931 37,869
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 37,202 37,141
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,910 37,849
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,452 36,393
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 37,160 37,101
بانیار EPS 100-FR 50,426 49,420
بانیار EPS 200-FR 50,426 49,420
بانیار EPS 300-FR 50,426 49,420
بانیار EPS 400-FR 49,465 48,479
بانیار EPS 500-FR 46,371 45,431
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 46,657 46,523
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 44,391 44,263
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,359 37,336
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,359 37,336
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,452 36,393
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 37,160 37,101
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,452 36,393
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 37,160 37,101
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,452 36,393
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 37,160 37,101
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,452 36,393
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,204 41,377
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,518
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 42,284 42,216
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 43,105 43,037
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,022 40,124
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,092 38,031
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,198 39,113
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,434 40,347
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 40,967 40,883
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,728 37,667
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,452 36,393
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 37,160 37,101
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,452 36,393
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 37,160 37,101
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 86,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,704 42,718
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,033 38,045
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,679 37,691
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,679 37,691
شازند PP-R270G 42,704 42,718
شازند PP-EP2X CI 42,704 42,718
شازند PP-EP2X CE 42,704 42,718
شازند PP-ARP 230 42,704 42,718
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,448 39,461
شازند PP R 40 42,704 42,718
شازند PP R 60 42,704 42,718
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,679 37,691
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,679 37,691
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,679 37,691
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,918 38,930
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,679 37,691
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,452 36,393
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,518 40,690
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,253 38,353
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,359 37,336
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,092 38,031
شازند PBR 48,379 53,704
شازند PBR -1210S 53,333 58,661
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,434 40,347
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,198 39,113
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,198 39,113
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 36,699 37,243
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 35,625 36,153
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 36,397 36,936
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 35,323 35,846
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 34,517 35,028
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 35,558 36,085
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 33,644 34,142
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 34,685 35,199
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 33,476 33,972
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 34,517 35,028
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,342 33,836
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 34,382 34,892
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,181 34,688
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,174 33,665
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 32,994 33,004
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,004 32,014
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,483 32,493
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,525 31,535
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,642 32,653
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,684 31,694
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,303 34,314
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,281 33,292
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,318 31,328
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,449 34,460
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,016 41,339
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,016 41,339
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 41,724 42,047
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,016 41,339
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,016 41,339
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,016 41,339
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,016 41,339
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,118 45,473
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,253 38,353
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,452 36,393
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,160 37,101
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,704 42,718
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,033 38,045
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,679 37,691
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,704 42,718
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,979 39,992
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,033 38,045
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,704 42,718
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,704 42,718
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,704 42,718
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,679 37,691
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,679 37,691
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,679 37,691
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,033 38,045
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,679 37,691
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,210 38,222
نوید زرشیمی ZR 340R 43,766 43,780
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,253 38,353
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 67,845 64,305
قائد بصیر ABS 75 79,644 75,488
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,452 36,393
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 37,160 37,101
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,452 36,393
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,160 37,101
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,359 37,336
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,022 40,124
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,253 38,353
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 37,160 37,101
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,452 36,393
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 37,160 37,101
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,198 39,113
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,198 39,113
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,198 39,113
تخت جمشید لاتکس 14,235 14,753
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 46,657 46,523
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,016 41,339
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به 96/03/28
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
پتروشیمی آریاساسول C3+ 9,637 9,640
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 48,662 48,677
پتروشیمی اروند سود کاستیک 7,167 7,169
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 10,070 10,235
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 18,952 19,018
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 23,364 22,438
پتروشیمی برزویه پارازایلین 26,472 26,327
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,802 13,807
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 13,625 13,630
پتروشیمی بندرامام ***بنزن 34,305 34,698
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 21,950 22,050
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 13,767 13,771
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 39,106 39,473
پتروشیمی پارس استایرن منومر 38,070 36,671
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 12,469 12,652
پتروشیمی تندگویان ***اسید ترفتالیک 23,531 23,461
پتروشیمی جم برش سنگین 10,070 10,235
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 6,285 6,372
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 6,285 6,372
پتروشیمی خراسان محلول آمونیاک 1,604 1,626
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,591 7,594
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 48,662 48,677
پتروشیمی رازی گوگرد 2,690 2,691
پتروشیمی رازی محلول آمونیاک4/5% 288 292
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,617 12,621
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 7,202 7,204
پتروشیمی زاگرس متانول 7,469 7,422
پتروشیمی شازند برش سنگین 10,070 10,235
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 41,584 41,597
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 36,806 38,499
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 26,702 25,454
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 24,278 24,020
پتروشیمی شازند تری اتیلن گلایکول 36,422 34,719
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 39,460 40,358
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 23,004 23,011
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 26,410 26,640
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 31,409 31,685
پتروشیمی شيراز متانول 7,469 7,422
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 6,285 6,372
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 6,285 6,372
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,591 7,594
پتروشیمی شیراز محلول آمونیاک 1,604 1,626
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 3,999 4,018
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 15,274 15,463
پتروشیمی فن آوران متانول 7,469 7,422
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 117,505 121,074
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 91,573 94,257
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 100,730 103,683
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 6,285 6,372
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,202 7,204
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 24,278 24,020
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 26,702 25,454
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 24,278 24,020
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 26,702 25,454
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 37253 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖