عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالای ایران؛ دوشنبه 2 شهریور ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 501 0 38,860 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 29,644 جامبوبگ نقدی 1394/06/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی 1394/06/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,115 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,309 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,088 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 39,791 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 40,603 کیسه نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 40,768 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,543 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,691 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,357 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 38,748 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 41,506 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 42,359 کیسه نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 300 0 33,205 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 275 0 30,924 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 38,409 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 4,000 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 33,997 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 39,045 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 39,045 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 42,359 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 99 0 33,887 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 0 45,859 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 41,273 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 38,916 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 41,457 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 44,475 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,518 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,518 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 924 0 37,380 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 70 0 35,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 130 0 35,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,700 0 40,239 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 882 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,200 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 22,158 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,541 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 200 27,082 پالت چوبی نقدی 1394/07/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,600 0 24,620 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,389 فله نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 495 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,005 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 0 27,082 پالت چوبی نقدی 1394/07/03

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 76,000 ریال 2400 3.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 76,000 ریال 2700 3.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 77,000 ریال 1700 2.21% نمودار و آرشیو
0075 69,300 ریال 800 1.15% نمودار و آرشیو
020 67,500 ریال 1000 1.48% نمودار و آرشیو
Lf190 66,500 ریال 900 1.35% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 63,800 ریال 2800 4.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 64,000 ریال 2200 3.44% نمودار و آرشیو
2420h 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,900 ریال 700 1.11% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,200 ریال 400 0.52% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 76,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 75,500 ریال -1000 1.31% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,500 ریال 900 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 83,800 ریال 3300 3.94% نمودار و آرشیو
ZR230 83,500 ریال 3000 3.59% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖