تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالای ایران؛ دوشنبه 2 شهریور ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 501 0 38,860 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 29,644 جامبوبگ نقدی 1394/06/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی 1394/06/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,115 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,309 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,088 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 39,791 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 40,603 کیسه نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 40,768 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,543 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,691 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,357 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 38,748 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 41,506 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 42,359 کیسه نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 300 0 33,205 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 275 0 30,924 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 38,409 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 4,000 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 33,997 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 39,045 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 39,045 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 42,359 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 99 0 33,887 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 0 45,859 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 41,273 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 38,916 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 41,457 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 44,475 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,518 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,518 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 924 0 37,380 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 70 0 35,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 130 0 35,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,700 0 40,239 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 882 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,200 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 22,158 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,541 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 200 27,082 پالت چوبی نقدی 1394/07/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,600 0 24,620 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,389 فله نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 495 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,005 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 0 27,082 پالت چوبی نقدی 1394/07/03

قیمت مواداولیه؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,600 ریال -250 0.58% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال 150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,500 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
5110 44,600 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,800 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
Lf190 49,150 ریال -250 0.51% نمودار و آرشیو
52518 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,600 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,150 ریال نمودار و آرشیو
2102 48,600 ریال -700 1.42% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 46,000 ریال -14000 23.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,600 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,500 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 300 0.64% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,800 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,600 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
C30s 44,700 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,300 ریال 300 0.53% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,900 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
785 43,900 ریال -1200 2.66% نمودار و آرشیو
821 45,000 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
825 43,300 ریال -1300 2.91% نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2000 2.35% نمودار و آرشیو
10417 86,000 ریال 4000 4.65% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2000 2.33% نمودار و آرشیو
R40maron 53,000 ریال 4500 8.49% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,600 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
RP340 45,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 46,600 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
MR230 53,000 ریال -6000 10.17% نمودار و آرشیو
ZR230 53,000 ریال -6000 10.17% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 86,000 ریال 500 0.58% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال -1000 1.87% نمودار و آرشیو
332L 56,500 ریال 10500 18.58% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 56,000 ریال -4000 6.67% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 90,000 ریال 1200 1.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 48,500 ریال -19500 28.68% نمودار و آرشیو
J740 70,000 ریال -1500 2.1% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو