پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالای ایران؛ دوشنبه 2 شهریور ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 501 0 38,860 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 29,644 جامبوبگ نقدی 1394/06/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی 1394/06/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,115 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,309 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,088 جامبوبگ نقدی 1394/06/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 39,791 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 40,603 کیسه نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 40,768 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,543 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,691 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,357 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 38,748 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 41,506 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 42,359 کیسه نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 300 0 33,205 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 275 0 30,924 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 38,409 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 4,000 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 33,997 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 39,045 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 39,045 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 42,359 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 99 0 33,887 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 0 45,859 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 41,273 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 38,916 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 41,457 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 44,475 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,518 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,518 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 42,781 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 924 0 37,380 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 70 0 35,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 130 0 35,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,700 0 40,239 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 882 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 37,063 جامبوبگ نقدی 1394/06/09
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,200 0 37,063 پالت چوبی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 22,158 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,541 جامبوبگ نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 200 27,082 پالت چوبی نقدی 1394/07/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,600 0 24,620 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,389 فله نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 495 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,005 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/08
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 0 27,082 پالت چوبی نقدی 1394/07/03

بروز مشکل