تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 18 اسفند 1394
نام کالا تولید کننده قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 987 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 490/49 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 987 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 490/49 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 190/19 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 1,491 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 38,135 38,135 38,135 190/19 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 1,491 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,234 29,929 30,043 30,902 1,001 2,684 1,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 28,234 28,759 28,929 29,666 1,507 2,585 1,507
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,635 29,635 29,635 29,635 1,507 858 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,635 29,635 29,635 29,635 0 847 847
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,635 29,911 29,969 30,140 506 770 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 29,884 29,884 29,884 29,884 77 55 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 29,884 29,884 29,884 29,884 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 506 506 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 1,001 330 330
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 1,507 462 462
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 1,012 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 37,155 37,155 37,166 37,333 5,500 5,632 5,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 36,040 36,040 36,040 36,040 2,000 260 260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 36,040 36,040 36,040 36,040 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35,833 36,349 36,438 36,469 70 150 70
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,489 36,489 36,489 36,489 420 40 30
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,489 36,489 36,489 36,489 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,068 37,167 37,988 39,159 1,500 2,710 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,068 36,809 37,341 37,800 2,000 2,720 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,068 36,258 36,314 36,409 2,288 2,574 2,288
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,068 36,166 36,333 36,969 2,000 2,290 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,068 36,399 36,567 37,111 1,500 1,860 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,068 36,068 36,068 36,068 1015/2 756 756
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,068 36,068 36,068 36,068 0 259 259
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 36,068 36,068 36,068 36,068 4,994 638 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 36,068 36,068 36,068 36,068 0 176 176
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 36,997 39,259 40,854 44,559 6,000 8,440 6,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 35,571 38,559 39,720 41,819 4,000 5,960 4,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,581 34,581 34,581 34,581 3,500 350 350
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,581 34,581 34,581 34,581 0 170 170
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,581 34,581 34,581 34,581 6,000 160 160
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 34,581 34,581 34,581 34,581 5,005 121 121
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 34,581 34,581 34,581 34,581 110 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 32,877 32,877 32,877 32,877 506 286 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 32,877 32,877 32,877 32,877 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 32,877 32,877 32,877 32,877 88 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 32,877 32,877 32,877 32,877 5,005 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32,877 34,851 35,901 36,164 500 1,680 500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 34,995 34,995 34,995 34,995 1,540 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 34,995 280 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,995 34,995 34,995 34,995 4,004 902 330
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,995 34,995 34,995 34,995 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 34,995 34,995 34,995 34,995 1,342 1,232 1,210
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 34,995 34,995 34,995 34,995 0 132 132
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 39,454 46,644 46,644 46,644 100 460 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 39,454 41,710 42,152 43,208 100 340 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 37,984 38,899 40,008 45,722 850 1,080 850
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 37,984 100 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 38,763 44,444 48,773 57,622 750 1,290 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,751 34,751 34,751 34,751 110 88 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,751 34,751 34,751 34,751 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 34,751 38,226 38,226 38,226 110 5,368 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 34,751 38,226 38,226 38,226 220 10,560 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34,751 147 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 34,751 34,751 34,751 34,751 147 84 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 34,751 34,751 34,751 34,751 0 84 84
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 29,176 31,099 31,099 31,099 1,012 1,452 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 28,848 31,732 31,732 31,732 1,540 7,106 1,540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 28,848 31,732 31,732 31,732 1,000 8,940 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 31,143 31,143 31,143 31,143 3,000 3,000 3,000
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28,848 31,732 31,732 31,732 60 540 60
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 28,848 31,732 31,732 31,732 240 6,360 240
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 28,848 31,732 31,732 31,732 2,024 18,436 2,024
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 28,848 31,732 31,732 31,732 504 1,659 504
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 28,848 31,732 31,732 31,732 504 3,381 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 28,848 31,732 31,732 31,732 1,008 3,129 1,008
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 24,169 24,169 24,169 24,169 4,400 20 20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24,169 26,585 26,585 26,585 80 4,980 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 21,972 24,169 24,169 24,169 700 34,060 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 21,972 24,169 24,169 24,169 400 4,840 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 21,972 24,169 24,169 24,169 5,995 22,803 5,995
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 21,972 24,169 24,169 24,169 3,498 40,172 3,498

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖