معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 18 اسفند 1394
نام کالا تولید کننده قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 987 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 490/49 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 987 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 35,278 490/49 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 190/19 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 1,491 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 38,135 38,135 38,135 190/19 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,135 1,491 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,234 29,929 30,043 30,902 1,001 2,684 1,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 28,234 28,759 28,929 29,666 1,507 2,585 1,507
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,635 29,635 29,635 29,635 1,507 858 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,635 29,635 29,635 29,635 0 847 847
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,635 29,911 29,969 30,140 506 770 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 29,884 29,884 29,884 29,884 77 55 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 29,884 29,884 29,884 29,884 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 506 506 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 1,001 330 330
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 1,507 462 462
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 25,919 25,919 25,919 25,919 1,012 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 37,155 37,155 37,166 37,333 5,500 5,632 5,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 36,040 36,040 36,040 36,040 2,000 260 260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 36,040 36,040 36,040 36,040 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35,833 36,349 36,438 36,469 70 150 70
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,489 36,489 36,489 36,489 420 40 30
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,489 36,489 36,489 36,489 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,068 37,167 37,988 39,159 1,500 2,710 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,068 36,809 37,341 37,800 2,000 2,720 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,068 36,258 36,314 36,409 2,288 2,574 2,288
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,068 36,166 36,333 36,969 2,000 2,290 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,068 36,399 36,567 37,111 1,500 1,860 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,068 36,068 36,068 36,068 1015/2 756 756
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,068 36,068 36,068 36,068 0 259 259
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 36,068 36,068 36,068 36,068 4,994 638 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 36,068 36,068 36,068 36,068 0 176 176
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 36,997 39,259 40,854 44,559 6,000 8,440 6,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 35,571 38,559 39,720 41,819 4,000 5,960 4,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,581 34,581 34,581 34,581 3,500 350 350
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,581 34,581 34,581 34,581 0 170 170
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,581 34,581 34,581 34,581 6,000 160 160
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 34,581 34,581 34,581 34,581 5,005 121 121
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 34,581 34,581 34,581 34,581 110 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 32,877 32,877 32,877 32,877 506 286 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 32,877 32,877 32,877 32,877 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 32,877 32,877 32,877 32,877 88 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 32,877 32,877 32,877 32,877 5,005 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32,877 34,851 35,901 36,164 500 1,680 500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 34,995 34,995 34,995 34,995 1,540 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 34,995 280 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,995 34,995 34,995 34,995 4,004 902 330
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,995 34,995 34,995 34,995 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 34,995 34,995 34,995 34,995 1,342 1,232 1,210
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 34,995 34,995 34,995 34,995 0 132 132
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 39,454 46,644 46,644 46,644 100 460 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 39,454 41,710 42,152 43,208 100 340 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 37,984 38,899 40,008 45,722 850 1,080 850
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 37,984 100 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 38,763 44,444 48,773 57,622 750 1,290 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,751 34,751 34,751 34,751 110 88 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,751 34,751 34,751 34,751 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 34,751 38,226 38,226 38,226 110 5,368 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 34,751 38,226 38,226 38,226 220 10,560 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34,751 147 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 34,751 34,751 34,751 34,751 147 84 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 34,751 34,751 34,751 34,751 0 84 84
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 29,176 31,099 31,099 31,099 1,012 1,452 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 28,848 31,732 31,732 31,732 1,540 7,106 1,540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 28,848 31,732 31,732 31,732 1,000 8,940 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 31,143 31,143 31,143 31,143 3,000 3,000 3,000
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28,848 31,732 31,732 31,732 60 540 60
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 28,848 31,732 31,732 31,732 240 6,360 240
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 28,848 31,732 31,732 31,732 2,024 18,436 2,024
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 28,848 31,732 31,732 31,732 504 1,659 504
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 28,848 31,732 31,732 31,732 504 3,381 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 28,848 31,732 31,732 31,732 1,008 3,129 1,008
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 24,169 24,169 24,169 24,169 4,400 20 20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24,169 26,585 26,585 26,585 80 4,980 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 21,972 24,169 24,169 24,169 700 34,060 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 21,972 24,169 24,169 24,169 400 4,840 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 21,972 24,169 24,169 24,169 5,995 22,803 5,995
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 21,972 24,169 24,169 24,169 3,498 40,172 3,498

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖