معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا سه شنبه 16 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 0 54,000 0 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 154 154 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80 0 0 25,636 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 160 40 14,100 15,119 15,119 15,119
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,510 500 490 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 20 20 23,072 23,072 23,072 23,072
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 240 240 28,200 28,200 28,200 28,200
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 40 40 28,200 28,200 28,200 28,200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 550 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 770 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 130 150 130 22,496 22,496 22,496 22,496
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 990 2,332 990 23,072 23,072 23,214 23,659
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 20 20 19,996 19,996 19,996 19,996
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,354 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 22 22 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 180 180 24,995 24,995 24,995 24,995
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 40 40 19,996 19,996 19,996 19,996
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 88 88 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 1,400 800 43,660 43,660 43,660 43,660
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 700 700 43,660 43,660 43,660 43,660
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 2,651 2,002 43,660 43,690 43,799 44,201
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,500 1,000 43,349 43,476 43,680 44,219
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 100 4,920 100 34,679 38,146 38,146 38,146
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 330 0 0 44,235 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 1,716 440 39,812 42,251 42,370 42,659
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 330 7,854 330 35,388 38,926 38,926 38,926
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 400 20 24,329 26,761 26,761 26,761
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 22 22 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,804 44 44 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 528 22 22 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 140 100 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 80 80 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 330 0 0 42,727 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 0 0 42,727 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 506 110 42,727 44,378 44,464 44,554
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 0 43,349 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 0 43,349 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 0 43,349 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 22 22 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 250 250 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,400 180 180 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 374 220 44,903 45,085 45,348 45,688
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 0 44,903 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 24 24 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 48 48 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 310 310 44,864 44,864 44,864 44,864
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 50 50 44,864 44,864 44,864 44,864
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 44,864 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 44,864 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 2 پتروشیمی جم 121 176 88 35,891 35,891 35,891 35,891
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 0 0 43,194 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,770 1,040 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 940 400 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 420 420 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 100 100 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 132 132 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 64 64 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 43 43 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,012 1,584 1,012 44,787 44,888 45,194 45,809
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 44,787 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 44,792 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 330 110 40,308 41,119 41,636 42,709
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 40,378 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,500 20 20 44,787 44,787 44,787 44,787
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 341 341 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 330 231 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 440 308 31,397 31,397 31,397 31,397
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 31,397 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 946 946 34,529 34,529 34,529 34,529
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 209 275 209 33,029 33,153 33,211 33,333
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 0 33,029 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 31,397 31,397 31,397 31,397
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 31,690 31,690 31,690 31,690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,782 1,276 31,690 31,690 31,690 31,690
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 30 30 47,311 47,311 47,311 47,311
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 380 360 48,476 48,476 48,476 48,476
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 48,476 48,476 48,476 48,476
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 170 50 46,752 56,931 57,060 57,239
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 0 46,752 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 0 45,835 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3,014 1,804 1,782 41,381 41,381 41,381 41,381
پلی پروپیلن فیلم HP525J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 110 110 41,381 41,381 41,381 41,381
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 50 0 0 46,974 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 46,974 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 0 46,974 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 0 46,974 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 0 46,974 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 378 147 84 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 378 42 21 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,518 506 462 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 264 44 22 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 1,140 1,120 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 150 150 150 44,178 44,178 44,178 44,178
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 190 60 60 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 380 380 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی V30S(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 10 10 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 420 0 0 41,070 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 462 189 189 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 420 105 105 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 105 105 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 1,260 819 41,070 41,179 41,349 41,559
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 590 0 0 43,785 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,391 0 0 43,785 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 0 40,000 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 500 0 0 46,218 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 0 36,000 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 0 22,000 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 0 14,000 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 300 0 0 43,178 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 700 120 120 43,178 43,178 43,178 43,178

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,800 ریال 700 1.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,000 ریال 400 0.75% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 52,800 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 52,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 600 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,200 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
0075 56,200 ریال 400 0.71% نمودار و آرشیو
020 56,800 ریال 500 0.88% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
Lf190 55,800 ریال 600 1.08% نمودار و آرشیو
52518 46,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 56,500 ریال 1000 1.77% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,700 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 54,900 ریال 1800 3.28% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 65,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 65,000 ریال نمودار و آرشیو
781 56,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 58,400 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 54,900 ریال 1800 3.28% نمودار و آرشیو
552R Maroun 54,900 ریال 1800 3.28% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 300 0.53% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,000 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,000 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
MR230 57,900 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,750 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,750 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,600 ریال 200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,200 ریال -800 1.25% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖