معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 1,575 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,440 567 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 54,440 210 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,440 441 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,440 210 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 1,161 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 630 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,982 420 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,982 57,982 57,982 57,982 2,002 40 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 35,409 35,611 36,617 35,217 1,012 1,771 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 35,217 35,217 35,217 35,217 1,012 1,375 308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,588 34,724 35,189 34,160 2,002 3,014 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,160 34,160 34,160 34,160 1,012 1,716 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,189 37,357 37,559 36,955 2,002 2,838 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,955 36,955 36,955 36,955 1,012 1,804 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 32,930 32,930 32,930 32,930 1,518 176 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 31,942 31,942 31,942 31,942 4,510 891 891
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,488 39,488 39,488 39,488 0 80 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,488 39,488 39,488 39,488 1,500 580 540
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 40,709 40,709 40,709 40,709 0 150 150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,709 40,709 40,709 40,709 1,100 970 950
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 40,709 40,709 40,709 40,709 1,012 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 40,709 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 40,709 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,983 45,983 45,983 41,803 1,000 8,640 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,803 41,803 41,803 41,803 1,100 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,803 41,803 41,803 41,803 1,500 720 700
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,803 41,803 41,803 41,803 0 430 430
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,984 46,254 46,712 45,983 518 605 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,803 41,803 41,803 41,803 1,015 43 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,983 220 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,803 41,803 41,803 41,803 1,100 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,511 42,511 42,511 42,511 550 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 42,089 42,089 42,089 42,089 0 500 500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,089 42,089 42,089 42,089 3,000 1,830 1,570
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,153 41,153 41,153 41,153 2,000 2,040 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 3,000 180 180
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,284 38,284 38,284 38,284 0 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 3,000 190 190
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 480 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,262 240 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 506 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,262 240 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,938 38,938 38,938 38,938 700 290 210
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 38,938 38,938 38,938 38,938 200 100 100
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,938 506 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 480 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 880 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 1,760 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,944 38,944 38,944 38,944 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 1,012 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 440 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,569 42,915 43,401 42,089 2,640 3,806 2,640
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 47,194 47,194 47,194 47,194 0 40 40
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 47,194 47,194 47,194 47,194 150 110 110
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 45,858 45,858 45,858 45,858 100 50 50
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 45,858 45,858 45,858 45,858 0 50 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 47,143 47,143 47,143 47,143 600 100 80
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 47,143 600 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,697 49,697 49,697 49,697 600 390 350
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,701 61,701 61,701 61,701 315 105 105
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 39,481 200 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,271 43,271 43,271 43,271 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 660 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 660 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 660 198 176
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 43,271 43,271 43,271 43,271 0 100 100
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 700 60 60
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 44,334 44,334 44,334 44,334 660 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 47,598 47,598 47,598 43,271 525 7,560 525
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 47,598 47,598 47,598 43,271 504 6,384 504
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 42,455 42,455 42,455 38,596 1,496 4,004 1,496
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 38,440 38,624 39,109 38,242 1,100 1,716 1,100
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 39,481 39,481 39,481 39,481 300 220 220
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون سلف 38,242 38,242 38,242 38,242 1,100 198 176
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,242 38,262 38,342 38,242 630 756 630
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,242 38,242 38,242 38,242 210 336 189
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,450 38,580 38,689 38,242 714 1,323 714
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 40,111 40,292 40,459 38,242 200 720 200
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 41,388 41,446 41,789 38,242 756 2,415 756
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,392 40,392 40,392 33,660 220 2,684 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,283 34,283 34,283 34,283 500 160 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,389 31,511 32,400 31,167 506 1,254 506
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 31,167 31,167 31,167 31,167 500 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,220 31,343 31,579 31,167 1,980 2,838 1,980
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,309 31,376 31,499 31,167 1,000 1,620 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,167 31,167 31,167 31,167 1,500 440 280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,167 31,167 31,167 31,167 0 80 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,167 31,167 31,167 31,167 280 320 280
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,283 34,283 34,283 34,283 506 88 66

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖