معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 شهریورماه ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 40 40 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 495 418 418 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 86 86 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 270 40 13,541 14,895 14,895 14,895
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,600 430 430 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 300 300 27,082 27,082 27,082 27,082
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 880 100 27,082 29,790 29,790 29,790
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 22 22 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 418 132 22,158 23,358 23,431 23,490
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 23,389 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 1,320 1,000 24,005 24,015 24,069 24,285
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 2,030 1,950 42,359 42,359 42,359 42,359
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 50 50 42,359 42,359 42,359 42,359
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 1,881 1,012 42,359 42,699 43,016 43,355
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 99 110 99 33,887 33,887 33,898 33,910
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 176 110 45,859 46,111 46,470 46,709
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 41,273 0 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 1,720 1,500 41,506 41,516 41,647 41,992
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 300 9,480 300 33,205 36,525 36,525 36,525
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 660 550 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 110 110 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 220 176 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 4,000 90 90 37,774 37,774 37,774 37,774
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 160 160 37,774 37,774 37,774 37,774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 1,595 1,012 37,774 37,950 38,238 40,778
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 0 38,409 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 869 110 33,997 37,396 37,396 37,396
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 275 11,605 275 30,924 34,016 34,016 34,016
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 150 150 39,285 39,285 39,285 39,285
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 39,285 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 39,285 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 2,240 500 38,748 40,245 40,815 41,400
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,980 1,000 38,748 39,416 39,638 41,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 792 528 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 792 792 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 345 345 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 21 21 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 108 108 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,000 6,290 4,000 40,603 40,081 40,237 40,891
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 40,768 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 22 0 36,543 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 22 22 36,691 36,691 36,691 36,691
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 35,357 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 340 280 39,791 39,385 39,385 39,385
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 39,791 39,385 39,385 39,385
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 2,508 2,002 29,644 29,795 29,903 31,111
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 220 198 29,644 29,644 29,644 29,644
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 29,644 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 440 440 31,115 31,115 31,115 31,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 979 31,115 31,115 31,115 31,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,309 0 0 31,115 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 77 77 29,644 29,644 29,644 29,644
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 31,115 31,115 31,115 31,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 31,115 31,115 31,115 31,115
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,595 1,507 28,088 28,088 28,091 28,140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 1,012 506 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 198 198 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 924 924 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 30 30 41,457 41,457 41,457 41,457
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 41,457 41,457 41,457 41,457
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 220 210 44,475 44,475 44,475 44,475
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 44,475 44,475 44,475 44,475
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 0 38,916 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 924 0 0 37,380 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 44,444 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,518 0 0 42,781 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,518 0 0 42,781 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 20 20 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 132 88 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,518 242 220 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,518 44 44 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 66 66 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 70 40 40 35,063 35,063 35,063 35,063
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 130 0 0 35,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 420 420 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,700 1,700 1,700 40,239 40,239 40,239 40,239
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 360 360 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 21 21 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 882 0 0 37,063 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 84 84 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,200 1,040 1,040 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی SF060(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 60 60 37,063 37,063 37,063 37,063
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 20 20 36,193 36,193 36,193 36,193
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 300 300 36,193 36,193 36,193 36,193
استایرن بوتادین رابر روشن 1502(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 36,193 36,193 36,193 36,193
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 38,860 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 34,842 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 320 320 34,842 34,842 34,842 34,842

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,800 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,000 ریال -1000 1.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,800 ریال -1200 1.62% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 91,600 ریال نمودار و آرشیو
0075 68,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 66,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 66,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 62,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 62,400 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
2420h 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 61,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,000 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال -1100 1.12% نمودار و آرشیو
1540 77,600 ریال -500 0.64% نمودار و آرشیو
1551 77,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 700 0.81% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال 500 0.64% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 79,500 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
ZR230 79,500 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 485,000 ریال 436500 90% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,600 ریال 900 1.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 47,200 ریال 700 1.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,200 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 45,000 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖